Oznámenie č. 111/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 40/1998
Platnosť od 22.04.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa výmeny nót, t. j. 16. októbra 1997, na základe článku 12.

111

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 1996 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa výmeny nót, t. j. 16. októbra 1997, na základe článku 12.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky
o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

so želaním spoločne rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi oboma štátmi,

uznávajúc význam rozvoja cestovného ruchu a prejavujúc spoločný záujem zabezpečiť právny rámec pre spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi oboma štátmi,

berúc do úvahy princípy a odporúčania Konferencie Spojených národov o medzinárodnom cestovnom ruchu a cestovaní, ako aj odporúčania Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a v súlade s odporúčaniami Svetovej organizácie cestovného ruchu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť nadviazaniu vzájomných vzťahov v oblasti cestovného ruchu a budú sa usilovať o ich rozvíjanie. Na tento účel budú podporovať koordinovanú spoluprácu medzi slovenskými a chorvátskymi inštitúciami, organizáciami a podnikmi v oblasti cestovného ruchu v celoštátnom, ako aj v regionálnom rozsahu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať skupinové a individuálne cesty turistov z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú aj naďalej usilovať o odstránenie prekážok, ktoré obmedzujú vzájomný cestovný styk svojich občanov.

Článok 4

Zmluvné strany v záujme rozvoja cestovného ruchu prijmú v rámci svojich možností príslušné opatrenia na podporu, rozširovanie, zdokonaľovanie a koordinovanie vzájomných kontaktov vo všetkých oblastiach cestovného ruchu s osobitným zreteľom na ekologicky šetrnú dopravu a v tomto zmysle budú pomáhať aj pri kooperačných zmluvách medzi podnikmi v oblasti dopravy a cestovného ruchu obidvoch štátov a podporovať ich.

Článok 5

Zmluvné strany budú v záujme ďalšieho rozvoja vzájomného cestovného ruchu v rámci svojich možností naďalej zintenzívňovať spoluprácu v oblasti priestorového plánovania so zreteľom na cestovný ruch.

Článok 6

Zmluvné strany budú naďalej pomáhať pri propagácii cestovného ruchu, pri výmene a distribúcii informácií a publikácií týkajúcich sa cestovného ruchu, ako aj pri regionálnych iniciatívach spoločnej propagácie v tejto oblasti a podporovať ich.

Článok 7

Zmluvné strany budú pomáhať uskutočňovať vzájomné návštevy novinárov rozhlasových a televíznych spoločností a tlače, ako aj odborníkov z oblasti cestovného ruchu s cieľom informovať verejnosť o turistických atrakciách na území oboch štátov a podporovať ich.

Článok 8

Zmluvné strany sa budú navzájom podporovať pri výmene odborníkov a informácií z oblasti cestovného ruchu a pri rozvíjaní koncepcií cestovného ruchu. Budú podľa možností podporovať spoluprácu aj pri výstavbe zariadení a pri dodávkach vybavenia pre oblasť cestovného ruchu, ako aj činnosť zainteresovaných podnikov.

Článok 9

Zmluvné strany budú v rámci svojich možností uskutočňovať príslušné opatrenia, aby dosiahli zlepšenie v odbornej príprave zameranej na cestovný ruch v oblasti hoteliérstva, gastronómie a cestovných kancelárií.

Článok 10

Zmluvné strany podľa potreby zriadia pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude sledovať uplatňovanie tejto dohody, navrhovať v záujme jej uskutočňovania vhodné opatrenia, podporovať výmenu skúseností z oblasti cestovného ruchu a sledovať dodržiavanie zásad čestného súťaženia. Táto pracovná skupina sa po predchádzajúcej dohode bude stretávať striedavo v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike. Ak bude treba, pracovná skupina si môže schváliť rokovací poriadok.

Článok 11

Platby, ku ktorým dôjde v súvislosti s cestovným ruchom, sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene v súlade s devízovými predpismi platnými v každom z obidvoch štátov.

Článok 12

Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty deň odo dňa prijatia poslednej správy diplomatickou cestou jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany o splnení podmienok stanovených vnútroštátnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.

Článok 13

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov. Ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti, platnosť dohody sa automaticky predĺži vždy o ďalších päť rokov.

Dané v Záhrebe 12. februára 1996 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a chorvátskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Zlatko Mateš v. r.