Oznámenie č. 110/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu

Čiastka 40/1998
Platnosť od 22.04.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 1997, na základe článku 15.

110

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. apríla 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 1997, na základe článku 15.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky
o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Tureckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

v pevnom presvedčení, že rozvoj vzťahov v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu je príspevkom k porozumeniu medzi ľuďmi a národmi a podporuje trvalé porozumenie medzi štátmi,

so želaním pokračovať v priateľských vzťahoch, ktoré medzi nimi existujú, a posilňovať ich, rozhodli sa podpísať túto dohodu a

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a posilňovať všetky formy spolupráce a výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, umenia, telesnej výchovy, športu a mládeže.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach vedy a techniky prostredníctvom

a) dohôd a realizácie spoločných programov, štúdií a ďalších činností v rôznych oblastiach vedy a techniky,

b) vytvorenia spoločných tímov na riešenie bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých a technických projektov,

c) vzájomnej výmeny vedcov a odborníkov v rámci spoločných výskumných projektov,

d) vzájomného poskytovania študijných pobytov, najmä pre mladých vedcov,

e) výmeny informácií o dôležitých kongresoch, sympóziách a iných vedeckých podujatiach a podpory účasti vedcov obidvoch zmluvných strán na takýchto stretnutiach,

f) výmeny publikácií, výsledkov vedecko-výskumných projektov a vedeckej a technickej dokumentácie,

g) priamej spolupráce medzi ministerstvami, univerzitami, akadémiami a výskumno-vývojovými pracoviskami,

h) organizovania výstav a vedecko-technických expozícií.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vzdelávania hlavne prostredníctvom

a) dohôd o priamej spolupráci medzi univerzitami, školami a vedeckými inštitúciami,

b) vzájomnej výmeny odborníkov v oblasti riadenia a vzdelávania na všetkých stupňoch,

c) vzájomnej výmeny učiteľov, akademických a vedeckých pracovníkov formou študijných pobytov, konzultácií vo veciach spoločných projektov, účastí na seminároch, odborných seminároch a prednáškach,

d) vzájomnej výmeny vzdelávacích dokumentov.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymieňať dokumenty a informácie o vzdelávacích princípoch a programoch tak, aby boli vzájomne informované o vzdelávacom systéme s cieľom vzájomne uznávať diplomy, doklady o vzdelaní a akademické tituly.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať rôzne formy spolupráce vo všetkých oblastiach umenia a kultúry pre vzájomné oboznamovanie sa s umeleckými a kultúrnymi hodnotami druhej krajiny.

Budú podporovať najmä priamu spoluprácu a výmenu informácií medzi umeleckými a kultúrnymi inštitúciami na základe priamych dohôd, výmenu súborov, jednotlivých interpretov a pozorovateľov na rôznych kultúrnych podujatiach.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi inštitúciami so snahou zachovať kultúrne dedičstvo obidvoch krajín najmä formou priamej účasti na medzinárodných projektoch.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať ďalšie zlepšenie systému ochrany autorských práv a popularizácie kultúrnych hodnôt druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Zmluvné strany budú v súlade s platnými predpismi prijímajúcej strany podporovať spoluprácu medzi archívmi, múzeami a knižnicami a budú umožňovať prístup vedcov a bádateľov druhej zmluvnej strany k ich fondom a zbierkam.

Článok 9

Zmluvné strany budú stimulovať a podporovať rozvoj spolupráce v oblasti audiovizuálneho vysielania prostredníctvom vzájomnej výmeny rozhlasových a televíznych programov vo svojich krajinách, výmeny a akreditácie rozhlasových a televíznych spravodajcov, aby sa posilnili vzájomné znalosti o obidvoch národoch prostredníctvom dosiahnutých výsledkov v týchto oblastiach.

Článok 10

Zmluvné strany budú stimulovať a podporovať rôzne formy spolupráce medzi umeleckým združeniami, spoločnosťami a zväzmi (spisovateľov, architektov, výtvarníkov, skladateľov, muzikológov, divadelných a filmových umelcov, fotografov, atď.).

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti filmového umenia medzi filmovými archívmi, distribútormi a kinematografickými inštitúciami prostredníctvom spracovania koprodukčných projektov, výmeny filmov, vzájomnej účasti na profilových festivaloch organizovaných druhou zmluvnou stranou.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať rozširovanie spolupráce a výmeny mladých ľudí, výmeny expertov a odborníkov v oblasti práce s mládežou a vzájomnú výmenu informácií, publikácií a projektov s cieľom skvalitniť prácu s deťmi a mládežou.

Spoluprácu a výmeny uskutočňovať na základe dohôd medzi kompetentnými organizáciami aktívnymi v oblasti výmeny mladých ľudí.

Článok 13

Zmluvné strany budú podporovať všetky formy rozvoja spolupráce v oblasti telesnej výchovy, športu, turistiky a súťaží a podobných činností na základe priamych dohôd medzi príslušnými organizáciami.

Článok 14

Na plnenie ustanovení tejto dohody uzavrú zmluvné strany vykonávací protokol na obdobie 2-3 rokov, v ktorom sa dohodnú formy spolupráce, spôsoby ich realizácie a financovania.

Článok 15

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných vnútroštátnych predpisov obidvoch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 16

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Po ich uplynutí sa jej platnosť automaticky predlžuje na ďalšie päťročné obdobie, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

V prípade vypovedania tejto dohody akýkoľvek program výmeny, spoločné podujatie alebo projekt realizovaný na jej základe, ktorý nebol skončený, zachováva si platnosť na celé obdobie, na ktoré sa dohodol.

Dané v Bratislave 27. apríla 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, tureckom a anglickom jazyku, pričom všetky tri texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnej interpretácie bude rozhodujúca anglická verzia.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Juraj Schenk v. r.

Za vládu

Tureckej republiky:

E. Inönü v. r.