Zákon č. 11/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 4/1998
Platnosť od 16.01.1998
Účinnosť od 01.02.1998