Redakčné oznámenie č. r1/c125/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

Čiastka 125/1997
Platnosť od 20.11.1997

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. VII v poslednej vete majú byť namiesto slov „písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f)“ správne uvedené slová „písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g)“.