Nariadenie vlády č. 99/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 45/1997
Platnosť od 09.04.1997 do31.12.1997
Účinnosť od 09.04.1997 do31.12.1997
Zrušený 390/1997 Z. z.

99

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. marca 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.,ým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Z tovaru uvedeného v prílohe tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá je prílohou tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 99/1997 Z. z.

Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

Dočasná úprava colnej sadzby a colnej kvóty na dovoz vína v roku 1997

Položka colného Dočasná colná kvóta Merná Colná sadzba (%) Platnosť do
sadzobníka jednotka v rámci colnej kvóty
2204 29 100 000 hl 25 30. 9. 1997