Opatrenie č. 97/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 44/1997
Platnosť od 08.04.1997 do30.06.2002