Oznámenie č. 93/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 42/1997
Platnosť od 28.03.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. apríla 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

93

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 18. marca 1997 č. R-3/1997, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa upravujú minimálne a maximálne ceny a spôsob cenovej regulácie zdravotných výkonov, ceny automobilových benzínov a motorovej nafty na benzínových čerpadlách.

Výmer nadobúda záväznosť 1. apríla 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.