Vyhláška č. 90/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

Čiastka 40/1997
Platnosť od 27.03.1997 do30.04.2004
Účinnosť od 01.07.2002 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 44 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1998, a § 4 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1999 Novela č. 337/1997 Z. z. zmenila účinnosť ustanovenia § 44 ods. 3 z 1. januára 1998 na 1. júla 2000. Novela č. 204/2000 Z. z. zmenila účinnosť ustanovenia...

90

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 11. marca 1997,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY

PRVÁ HLAVA

OZNAČENIE SPOJNICE, VOZIDLA, PREČNIEVAJÚCEHO NÁKLADU A OSOBY VYKONÁVAJÚCEJ PRÁCE NA CESTE

§ 1

Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka (k § 32 ods. 5 zákona)

Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami nebola väčšia ako 6 m; ak sa použije lano, nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m, a ak sa použije tyč, nesmie byť menšia ako 1 m. Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm, lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm.

§ 2

Osobitné označenie vozidiel (k § 41 ods. 3 zákona)

(1) Osobitné označenie vyobrazené v prílohe sa používa na

a) vozidle prepravujúcom osobu ťažko zdravotne postihnutú (č. O 1),

b) vozidle prepravujúcom osobu ťažko pohybovo postihnutú (č. O 2),

c) vozidle vedenom osobou sluchovo postihnutou (č. O 3),

d) vozidle vedenom vodičom začiatočníkom (č. O 4),

e) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O 5),

f) autobuse prepravujúcom deti (č. O 6).

(2) Osobitné označenie sa umiestňuje vo vnútri vozidla pred ľavou časťou zadného skla, prípadne aj pred pravou časťou predného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v zadnej, prípadne aj prednej časti vozidla. Na autobuse, ktorým sa prepravujú deti, musí byť osobitné označenie umiestnené vpredu aj vzadu. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.

§ 3

Označovanie prečnievajúceho nákladu (k § 48 ods. 5 zákona)

(1) Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako 1 m alebo ak náklad na motorovom vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany vonkajší okraj obrysových svetiel viac ako o 40 cm a na nemotorovom vozidle jeho okraj viac ako o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený červenou zástavkou s rozmermi najmenej 30 x 30 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu neoslňujúcim bielym svetlom a bielou odrazkou a vzadu červeným svetlom a červenou odrazkou. Odrazky môžu byť umiestnené najviac 150 cm nad rovinou vozovky; odrazky nesmú mať trojuholníkový tvar.

(2) Pri preprave poľnohospodárskych produktov (sena, slamy a podobne) za nezníženej viditeľnosti neplatí ustanovenie odseku 1 o označení nákladu prečnievajúceho vozidlo do strany; za zníženej viditeľnosti sa použijú svetlá alebo odrazky.

§ 4

Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste (k § 59 ods. 2 zákona)

(1) Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí mať na sebe zvonku viditeľný ochranný odev oranžovej farby, ktorého predná aj zadná plocha má najmenej 1 500 cm2.

(2) Ochranný odev podľa odseku 1 musí byť z fluoreskujúceho materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi z reflexnej fólie alebo z bielych odraziek širokých 5 až 10 cm, dlhých najmenej 25 cm, vzdialených od seba 5 až 10 cm a umiestnených súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou vozovky.

DRUHÁ HLAVA

DOPRAVNÉ ZNAČKY A DOPRAVNÉ ZARIADENIA, RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY A ZASTAVOVANIE VOZIDIEL

Dopravné značky a dopravné zariadenia (k § 61 ods. 8 zákona)

§ 5

(1) Zvislé dopravné značky podľa významu sú

a) výstražné značky (č. A 1a až A 31),

b) zákazové značky (č. B 1 až B 37),

c) príkazové značky (č. C 1 až C 15),

d) informatívne značky (č. D 1a až D 65b),

e) dodatkové tabuľky (č. E 1 až E 10).

(2) Výstražné značky upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky hrozí nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť.

(3) Zákazové značky ukladajú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia.

(4) Príkazové značky ukladajú účastníkovi cestnej premávky príkazy.

(5) Informatívne značky poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie alebo slúžia na jeho orientáciu, alebo mu ukladajú určité povinnosti.

(6) Dodatkové tabuľky spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam dopravnej značky, pod ktorou sú umiestnené. Ak sa tým nenaruší čitateľnosť značky, môžu sa nápisy a symboly vyznačiť priamo v spodnej časti značky.

(7) Zvislé dopravné značky sú podľa použitia

a) trvalé,

b) trvalé s premenným symbolom,

c) prenosné.

(8) Trvalé zvislé dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je upevnená na stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii pevne spojenej so zemou.

(9) Trvalé zvislé dopravné značky s premenným symbolom (ďalej len „premenné značky") sú značky zobrazené na elektronickom alebo elektromechanickom paneli, ktorých význam môže byť podľa požiadavky zmenený alebo vypnutý. Vo funkčnom stave sú nadradené prenosným aj trvalým zvislým dopravným značkám. Ako premenné značky nemôžu byť zobrazené značky č. A 20a, A 20b, B 34, C 1 až C 3, D 1a, D 1b a D 7.

(10) Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým zvislým dopravným značkám. Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku (stojančeku) alebo na vozidle.

(11) Ak je pri zmene úpravy cestnej premávky nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám.

(12) Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na najbližšej križovatke, ak nie je skôr ukončený inak. Územie zóny, ktorého začiatok je vyznačený dopravnou značkou, sa končí až dopravnou značkou ustanovenou na jej ukončenie.

(13) Zákazová alebo príkazová značka umiestnená nad vozovkou platí len pre jazdný pruh, nad ktorým je umiestnená.

§ 6

Vodorovné dopravné značky (č. V 1a až V 14) sa používajú na vozovke a súčastiach cesty samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, prípadne s dopravnými zariadeniami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú. Vodorovné dopravné značky sú vyznačené farbou alebo iným dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom; prechodná zmena úpravy cestnej premávky sa vyznačuje oranžovou farbou.

§ 7

Dopravné zariadenia sú najmä

a) svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až S 9g),

b) dopravné kužele (č. Z 1),

c) zábrany na označovanie uzávierok alebo prekážok (č. Z 2a a č. Z 2b),

d) žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c); žltými a čiernymi pruhmi sa označujú aj priečne vyvýšeniny na vozovke na obmedzenie rýchlosti jazdy v súlade s najvyššou dovolenou rýchlosťou na tomto úseku vozovky (ďalej len „spomaľovací prah“), ktoré sa môžu použiť v obci tam, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km.h-1,

e) vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b),

f) smerovacie dosky (č. Z 4),

g) zastavovacie terče (č. Z 5a a č. Z 5b),

h) výstražné a svetelné majáčiky označujúce dopravné ostrovčeky, prípadne prekážky cestnej premávky,

i) smerové stĺpiky,

j) odrazky oranžovej farby vyznačujúce okraj cesty vpravo a odrazky bielej farby vyznačujúce okraj cesty vľavo v smere jazdy,

k) dopravné hlásnice,

l) výstražné prerušované oranžové alebo žlté svetlá umiestnené na dopravných kužeľoch, dopravných hlásniciach, zábranách, smerovacích doskách a podobne upozorňujúce vodičov na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť,

m) odrazové zrkadlá,

n) zábradlia, zvodidlá,

o) parkovacie koly s červenými a bielymi pruhmi, ktoré sa môžu použiť na vyhradených parkoviskách,

p) dopravné závory a koly s červenými a bielymi pruhmi a mobilná dopravná zeleň, ktoré sa môžu použiť na zabránenie alebo na obmedzenie vjazdu vozidiel tam, kde je ich jazda zakázaná alebo obmedzená; na chodníku a v pešej zóne sa môžu použiť dopravné závory a koly aj v inom farebnom vyhotovení,

r) elektronické alebo elektromechanické panely pre premenné značky (č. Z 6a a č. Z 6b).

§ 8

(1) Vyobrazenie dopravných značiek a dopravných zariadení, ich čísla a význam sú ustanovené v prílohe.

(2) Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí pre dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené, pre dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, číslicami a podobne, ktoré sú uvedené len ako vzory a pre premenné značky zobrazené na elektronickom paneli.

(3) Farebné vyhotovenie premenných značiek zobrazených na elektronickom paneli môže byť odlišné od vyobrazenia v prílohe, a to tak, že podklad je tmavý a nápisy, symboly a ohraničenie sú svetlé; umiestnenie červenej farby musí byť zhodné s jej vyobrazením v prílohe. Príkazová značka zobrazená na tomto paneli musí mať farebné vyhotovenie zhodné s prílohou.

(4) Podrobnosti o rozmeroch, farbách a presnom vyhotovení dopravných značiek a dopravných zariadení upravujú technické normy.1)

Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi (k § 63 ods. 4 zákona)

§ 9

(1) Pri riadení cestnej premávky na križovatke sa používajú najmä svetelné signály trojfarebnej sústavy s plnými kruhovými svetlami alebo so svetlami so smerovými šípkami.

(2) Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča

a) signál s červeným svetlom „Stoj!“ povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením,

b) signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Pozor!“ povinnosť pripraviť sa na jazdu,

c) signál so zeleným plným kruhovým svetlom „Voľno“ možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, môže odbočiť vpravo alebo vľavo; ak svieti signál na opustenie križovatky (č. S 4) umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, neplatí pre odbočovanie vľavo ustanovenie § 18 ods. 4 zákona,

d) signál so žltým svetlom „Pozor!“ povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením; ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde; ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi,

e) signál so zelenou smerovou šípkou alebo šípkami možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú; ak zelená šípka smeruje vľavo, neplatí pre odbočovanie vľavo ustanovenie § 18 ods. 4 zákona. Signál žltého svetla v tvare chodca (č. S 3c), ktorým je doplnený signál so zelenou šípkou smerujúcou vpravo alebo vľavo, upozorňuje vodiča, že pri jazde smerom, ktorým táto šípka ukazuje, križuje smer chôdze prechádzajúcich chodcov, prípadne aj smer jazdy cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov, ktorým je povinný dať prednosť, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na ten účel je povinný zastaviť vozidlo,

f) signál doplnkovej zelenej šípky alebo šípok svietiaci súčasne so signálom s červeným svetlom „Stoj!“ alebo so žltým svetlom „Pozor!“ možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere a cyklistom prechádzajúcim cez priechod pre cyklistov vo voľnom smere, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na ten účel je povinný zastaviť vozidlo.

(3) Pri riadení cestnej premávky mimo križovatky (pred priechodom pre chodcov alebo pre cyklistov, pred neprehľadným miestom a podobne) platí rovnako ustanovenie odseku 2.

(4) Pri riadení cestnej premávky sú svetelné signály nadradené dopravným značkám upravujúcim prednosť.

§ 10

(1) Ak sa používa rýchlostný signál s premenlivým znakom (č. S 8a) alebo rýchlostný signál s viacerými signálnymi znakmi (č. S 8b), označuje rozsvietené číslo rýchlosť v km.h-1, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom „Voľno“.

(2) Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je cestná premávka v tomto pruhu riadená signálom pre zakázaný vjazd vozidiel do jedného pruhu (č. S 5a) a signálom voľno pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 5b).

(3) Ak svieti signál „Svetelná šípka doľava (č. S 5c)" alebo signál „Svetelná šípka doprava (č. S 5d)", musí vodič opustiť jazdný pruh vo vyznačenom smere.

(4) Pri riadení cestnej premávky pri čiastočných uzávierkach cesty, pri práci na ceste alebo z iných dôvodov sa používajú prenosné signalizačné zariadenia trojfarebnej alebo dvojfarebnej sústavy s plnými kruhovými svetlami alebo so svetlami so smerovými šípkami. Ustanovenie § 9 ods. 2 potom platí rovnako.

(5) V osobitných prípadoch, napríklad na zabezpečenie vjazdu električky na cestu, sa používa signál s červeným svetlom „Stoj!“, ktorému predchádza signál so žltým svetlom „Pozor!“; vodič musí zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.

(6) Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.

(7) Ak sú na cestičkách pre cyklistov zriadené svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi č. S 7a, č. S 7b a č. S 7c, platí rovnako ustanovenie § 9 ods. 2. To platí aj vtedy, ak je signál s plnými kruhovými svetlami doplnený bielou tabuľkou s vyobrazením bicykla.

(8) Ak sú zriadené svetelné signalizačné zariadenia so signálmi pre električky, potom ich význam pre vodičov električiek vyplýva z toho, ktoré svetlá sú rozsvietené (č. S 9a až S 9g). Tieto signály sa môžu použiť aj v jazdných pruhoch vyhradených pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy.

(9) Ak svetelné signalizačné zariadenie nie je vybavené signálom so žltým svetlom „Pozor!“, platí pri rozsvietení signálu na zastavenie vozidla ustanovenie § 9 ods. 2 písm. d) prvej vety.

(10) Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť.

§ 11

(1) Pre chodcov sa používajú signály dvojfarebnej sústavy:

a) signál pre chodcov so znamením „Voľno“ (č. S 6b) znamená, že chodec môže prechádzať vozovku; ak sa potom rozsvieti signál č. S 6a, smie dokončiť prechádzanie k svetelnému signalizačnému zariadeniu s týmto signálom,

b) signál pre chodcov so znamením „Stoj!“ (č. S 6a) znamená, že chodec nesmie vstupovať na vozovku.

(2) Tam, kde sú svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov vybavené tlačidlom pre svetelné signály, smie chodec po stlačení tlačidla vstúpiť na vozovku až na znamenie signálu č. S 6b.

§ 12

Riadenie cestnej premávky pokynmi (k § 63 ods. 4 zákona)

(1) Premávku na križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk; pritom spravidla používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Jeho pokyny znamenajú pre vodičov i chodcov

a) „Stoj!“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,

b) „Pozor!“, ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu. Vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde,

c) „Voľno“ pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom; vodič vozidla môže pokračovať v jazde a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní, môže odbočiť vpravo alebo vľavo,

d) „Stoj!“ pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k chrbtu a pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, a „Voľno“ pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočovať len vpravo; chodci smú prechádzať vozovku len za chrbtom policajta.

(2) Pri pokynoch „Stoj!“ a „Voľno“ môže policajt upažiť obe ruky alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak na riadenie premávky stačí postoj. To neplatí pre pokyn uvedený v odseku 1 písm. d).

(3) Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä pokyn „Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela, „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť znamenie píšťalkou.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia aj pri riadení cestnej premávky vojenským policajtom a vojenským regulovčíkom.

Zastavovanie vozidiel (k § 64 ods. 4 zákona)

§ 13

(1) Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla vztýčením ruky alebo zastavovacieho terča (č. Z 5a) a za zníženej viditeľnosti červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla dáva toto znamenie kývaním ruky hore a dolu alebo vysunutým zastavovacím terčom, prípadne rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle.

(2) Pre zamestnancov dráhy platí pri zastavovaní vozidiel ustanovenie § 26 písm. e) zákona. Ostatné osoby uvedené v zákone dávajú znamenie na zastavenie vozidla vztýčenou rukou, ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak; smú však tiež používať zastavovací terč (č. Z 5b). Pri trhacích prácach v lomoch, údržbe cesty a podobne sa ako znamenie na zastavenie vozidla používa červená zástavka.

(3) Odsek 1 platí aj pri zastavovaní vozidiel vojakom v činnej službe vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením POLÍCIA, vojenským regulovčíkom a inými oprávnenými príslušníkmi ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov.

§ 14

(1) Dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia môže len osoba, ktorú na to písomne poveril okresný dopravný inšpektorát (ďalej len „poverená osoba“).

(2) Poverenie podľa odseku 1 môže byť vystavené najviac na jeden rok. Poverená osoba musí mať pri dávaní pokynov na zastavenie vozidla poverenie pri sebe a na výzvu sa ním musí preukázať policajtovi.

(3) Poverenou osobou môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.

(4) Poverená osoba môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode pre chodcov; kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať pokyny na zastavenie aj na inom mieste na vozovke. Pritom používa zastavovací terč.

(5) Za zníženej viditeľnosti môže poverená osoba dávať pokyny na zastavenie vozidla len červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu.

(6) Poverená osoba nemôže dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou premávkou, a to ani na priechode pre chodcov.

(7) Poverená osoba pri dávaní pokynov na zastavenie vozidla musí mať na sebe zvonku viditeľný fluoreskujúci ochranný odev oranžovej farby, ktorého predná a zadná plocha je

a) najmenej 1 500 cm2,

b) opatrená dvoma vodorovnými pásmi z reflexnej fólie alebo z bielych odraziek širokých 5 až 10 cm, dlhých najmenej 25 cm, vzdialených od seba 5 až 10 cm a umiestnených súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou vozovky, a

c) opatrená nápisom ŠKOLA čiernej farby, s výškou písmen najmenej 7 cm a s hrúbkou ich obrysov najmenej 1,5 cm, umiestneným súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom dolný okraj je najmenej 10 cm od vrchného vodorovného pásu.

(8) Ustanovenia odsekov 4, 5 a 6 sa rovnako vzťahujú aj na pracovníka obecnej polície v rovnošate oprávneného dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia pri prechádzaní školskej mládeže alebo detí cez vozovku.

DRUHÁ ČASŤ

VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

PRVÁ HLAVA

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

§ 15

Skupiny motorových vozidiel [k § 68 ods. 8 písm. a) zákona]

(1) Skupina A

motocykle.

(2) Skupina A/50

motocykle s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3.

(3) Skupina B

a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

b) jazdná súprava zložená z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

(4) Skupina C

motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D, ktorých celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(5) Skupina D

motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(6) Skupina E

jazdná súprava zložená z ťažného vozidla skupiny B, C alebo D, na ktorého vedenie je vodič oprávnený, a prípojného vozidla, ak taká jazdná súprava nepatrí do skupiny B, C alebo D.

(7) Skupina T

poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá, ak nepatria do skupiny C; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Rozsah a podmienky platnosti vodičského oprávnenia [k § 68 ods. 8 písm. b) zákona]

§ 16

(1) Vodičské oprávnenie

a) skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A,

b) skupiny A/50 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A/50,

c) skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj trojkolesové motorové vozidlá patriace do skupiny A,

d) skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny B a T,

e) skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny B, C a T,

f) skupiny E oprávňuje

1. viesť jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ako aj jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla a jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ak je jeho držiteľ oprávnený na vedenie motorových vozidiel skupiny D patriacich do skupiny E,

2. viesť jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ako aj jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla a jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny C a prípojného vozidla patriacich do skupiny E,

g) skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T.

(2) Vodičské oprávnenie každej skupiny oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A/50.

(3) Oprávnenie viesť motorové vozidlo príslušnej skupiny vzniká vydaním vodičského preukazu, v ktorom je vyznačené oprávnenie viesť motorové vozidlá tejto skupiny, alebo vyznačením oprávnenia viesť motorové vozidlá tejto skupiny vo vydanom vodičskom preukaze.

§ 17

(1) Vodičské oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov platia v tomto rozsahu:

a) vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny A,

b) vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B,

c) vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B, C a T,

d) vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B, C, D a T,

e) vodičské oprávnenie skupiny E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, C alebo D s prípojným vozidlom v rozsahu terajšej skupiny E, ak bolo jeho držiteľovi udelené oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny B, C alebo D s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg,

f) vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny T,

g) vodičské oprávnenie akejkoľvek skupiny oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny A/50.

(2) Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia vyznačené vo vodičskom preukaze na základe doterajších predpisov platí aj naďalej.

§ 18

Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia viesť niektoré skupiny alebo druhy motorových vozidiel [k § 68 ods. 8 písm. c) zákona]

(1) Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť len žiadateľovi, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C a preukáže prax vo vedení motorových vozidiel skupiny C v posledných 24 mesiacoch v trvaní najmenej 12 mesiacov.

(2) Vodičské oprávnenie skupiny E možno udeliť len žiadateľovi, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, C alebo D; žiadateľ, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B alebo C, musí preukázať prax vo vedení motorových vozidiel príslušnej skupiny v posledných 12 mesiacoch v trvaní najmenej šiestich mesiacov.

(3) Oprávnenie viesť trojkolesové alebo štvorkolesové motorové vozidlá patriace do skupiny B, ktorých pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg, sa môže udeliť osobe ťažko zdravotne postihnutej, ak je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A.

(4) Vodičské oprávnenie skupiny E viesť motorové vozidlá skupiny C s prípojným vozidlom sa môže udeliť žiadateľovi, aj keď nespĺňa podmienku praxe ustanovenú v odseku 2, ak si to vyžaduje plnenie úloh ozbrojených síl alebo Policajného zboru. Rozsah takto vydaného vodičského oprávnenia skupiny E sa však obmedzí len na vedenie vozidiel ozbrojených síl alebo Policajného zboru.

(5) Na účely tejto vyhlášky sa prax vo vedení motorových vozidiel preukazuje čestným vyhlásením držiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla, na ktorom bola prax vykonávaná, s jeho úradne overeným podpisom; dopravný inšpektorát môže uznať preukázanie praxe vo vedení motorových vozidiel aj iným písomným dokladom.

§ 19

Rozšírenie rozsahu vodičského oprávnenia [k § 68 ods. 8 písm. d) zákona]

(1) Ak chce držiteľ vodičského oprávnenia viesť motorové vozidlo, na ktoré sa jeho vodičské oprávnenie nevzťahuje, musí splniť zákonom2) a touto vyhláškou ustanovené podmienky pre žiadateľa o udelenie príslušného vodičského oprávnenia.

(2) Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia podľa § 18 ods. 3 sa nepodrobuje príprave ani skúškam z odbornej spôsobilosti.

(3) Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny E sa nepodrobuje skúškam z odbornej spôsobilosti.

DRUHÁ HLAVA

VEK NA UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA (k § 69 ods. 4 zákona)

§ 20

(1) Vodičské oprávnenie skupiny A/50 možno udeliť len osobe staršej ako 15 rokov.

(2) Vodičské oprávnenie skupiny A alebo T možno udeliť len osobe staršej ako 17 rokov.

(3) Vodičské oprávnenie skupiny B alebo C možno udeliť len osobe staršej ako l8 rokov.

(4) Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov.

(5) Osobe ťažko zdravotne postihnutej možno udeliť

a) oprávnenie viesť trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá patriace do skupiny B a ktorých prípustná pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg, ak je staršia ako 16 rokov,

b) vodičské oprávnenie skupiny B, ak je staršia ako 17 rokov.

TRETIA HLAVA

SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽOV O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA (k § 71 ods. 8 zákona)

Skúšobný komisár

§ 21

(1) Poverenou osobou, pred ktorou sa vykonávajú skúšky z odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúšobný komisár“), môže byť len príslušník Policajného zboru, ktorý je zaradený v službe dopravnej polície a

a) je starší ako 23 rokov,

b) má úplné stredné vzdelanie,

c) je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny a má najmenej trojročnú prax vo vedení takých motorových vozidiel,

d) podrobil sa špecializovanej príprave,

e) zložil skúšku zo spôsobilosti na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

(2) Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti sa nemôže udeliť tomu, komu v posledných troch rokoch súd alebo iný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo v posledných troch rokoch spáchal trestný čin v súvislosti s vedením motorového vozidla alebo závažný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

(3) Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti preukazuje skúšobný komisár dokladom, ktorý obsahuje najmä

a) meno a priezvisko,

b) číslo služobného preukazu,

c) rozsah vodičského oprávnenia,

d) rozsah oprávnenia na skúšky z odbornej spôsobilosti,

e) termín skončenia času platnosti poverenia,

f) dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis orgánu, ktorý ho vydal.

(4) Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti sa vydáva na obdobie najviac piatich rokov.

(5) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) môže poveriť vykonávaním skúšok z odbornej spôsobilosti na vodičské oprávnenie skupiny D aj toho, kto je skúšobným komisárom najmenej jeden rok a je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C.

(6) Ministerstvo vnútra môže povoliť výnimku z praxe vo vedení motorových vozidiel ustanovenej v odseku 1 písm. c).

(7) Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti udelené príslušníkom Policajného zboru zaradeným v službe dopravnej polície pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za poverenie podľa tejto vyhlášky.

§ 22

(1) Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti sa skúšobnému komisárovi končí dňom

a) skončenia jeho služobného pomeru,3)

b) keď prestal byť príslušníkom Policajného zboru zaradeným v službe dopravnej polície alebo

c) uplynutia termínu skončenia času platnosti poverenia, ak sa poverenie nepredĺžilo.

(2) Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti sa môže skúšobnému komisárovi odobrať alebo jeho rozsah obmedziť, ak

a) mu bolo odobraté vodičské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený, alebo mu bol zadržaný vodičský preukaz,

b) spáchal trestný čin, závažný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo opakovane v poslednom roku spáchal priestupok alebo disciplinárny priestupok,3)

c) mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz viesť motorové vozidlo,

d) sa v určenom termíne nepodrobil odborno-zdokonaľovacej príprave skúšobných komisárov, kontrolnej skúške zo spôsobilosti na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, prípadne psychologickému vyšetreniu,

e) nezložil kontrolnú skúšku zo spôsobilosti na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti alebo podľa záverov psychologického vyšetrenia nemá potrebnú spôsobilosť na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti,

f) ho nadradený služobný orgán v poslednom roku najmenej dvakrát písomne upozornil na nedostatky v činnosti skúšobného komisára alebo

g) došlo k zmenám v jeho služobnom pomere.3)

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie

§ 23

(1) Termín a miesto konania skúšok z odbornej spôsobilosti určí okresný dopravný inšpektorát tak, aby sa mohli vykonať najneskôr do 30 dní odo dňa prihlásenia žiadateľa o vodičské oprávnenie na skúšky výcvikovým zariadením.

(2) Žiadateľ o vodičské oprávnenie môže vykonať skúšky z odbornej spôsobilosti najskôr v deň dosiahnutia veku predpísaného na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny.

§ 24

(1) Skúšky z odbornej spôsobilosti (skúška z predpisov o cestnej premávke, skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe a skúška z vedenia motorových vozidiel) sa môžu vykonávať v akomkoľvek poradí; o tom rozhoduje skúšobný komisár.

(2) Výsledok každej skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Skúšobný komisár s výsledkami všetkých skúšok oboznámi žiadateľa o vodičské oprávnenie po ich vykonaní.

(3) Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobného komisára alebo svojím správaním inak narušuje riadne vykonávanie skúšky, skúšobný komisár ho môže z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť a dôvod vylúčenia zaznačí do záznamu.

(4) Žiadateľ o vodičské oprávnenie, ktorý počas skúšky odstúpil od skúšky alebo bol zo skúšky vylúčený, hodnotí sa klasifikačným stupňom neprospel. Ak pri odstúpení od skúšky žiadateľ preukáže, že bol nútený tak urobiť zo závažných dôvodov, skúšobný komisár zaznačí dôvod odstúpenia do záznamu a žiadateľovi určí nový termín a miesto skúšky. Taký prípad sa posudzuje tak, akoby sa žiadateľ skúšky vôbec nezúčastnil.

(5) O výsledku všetkých skúšok sa vyhotovuje záznam, ktorý musí byť potvrdený podpisom skúšajúceho a odtlačkom pečiatky dopravného inšpektorátu.

(6) Ak je žiadateľom o vodičské oprávnenie odvedenec, môže byť počas skúšok prítomný vojenský dopravný policajt, ktorého na to písomne poveril náčelník oddelenia vojenskej dopravnej polície Správy vojenskej polície Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky. Vojenský dopravný policajt nezasahuje do priebehu skúšok a musí poslúchnuť pokyny skúšobného komisára.

§ 25

(1) Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospel v niektorej skúške z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať najviac dvakrát.

(2) Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky.

(3) Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospeje ani pri druhej opakovanej skúške, musí sa podrobiť novej príprave na tú skúšku z odbornej spôsobilosti, z ktorej neprospel.

§ 26

(1) Predpísaným skúškam z odbornej spôsobilosti vrátane opakovaných je žiadateľ o vodičské oprávnenie povinný podrobiť sa najneskôr do jedného roka od skončenia prípravy; inak sa musí podrobiť novej príprave v plnom rozsahu.

(2) Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie preukáže, že sa nemohol zo závažných dôvodov zúčastniť skúšok v lehote ustanovenej v odseku 1, okresný dopravný inšpektorát môže túto lehotu predĺžiť až o jeden rok.

Skúška z predpisov o cestnej premávke

§ 27

(1) Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobnými testami.

(2) Pri vykonávaní skúšky z predpisov o cestnej premávke sa môže použiť výpočtová technika, ak s tým žiadateľ o vodičské oprávnenie vopred súhlasil.

(3) Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie dostatočne alebo vôbec neovláda jazyk, v ktorom sú skúšobné testy vydané, možno skúšku vykonať ústne za prítomnosti tlmočníka,4) ktorého si na vlastné náklady zabezpečí žiadateľ.

§ 28

(1) Na vykonanie skúšky z predpisov o cestnej premávke je určený čas 20 minút.

(2) Na zloženie skúšky z predpisov o cestnej premávke musí žiadateľ o vodičské oprávnenie z možných 55 bodov dosiahnuť pri vodičskom oprávnení

a) skupiny A najmenej 50 bodov,

b) skupiny A/50 najmenej 50 bodov,

c) skupiny B najmenej 50 bodov,

d) skupiny C najmenej 52 bodov,

e) skupiny D najmenej 53 bodov,

f) skupiny T najmenej 50 bodov.

(3) Žiadateľ o vodičské oprávnenie, ktorý nedosiahol pri skúške počet bodov podľa odseku 2, sa hodnotí stupňom neprospel.

§ 29

Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe

(1) Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe sa vykonáva ústne.

(2) Pri skúške musí žiadateľ o vodičské oprávnenie

a) skupiny A, A/50 a B preukázať základné vedomosti z hlavných skupín a mechanizmov vozidiel, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky a ochranu životného prostredia, z ich bežnej údržby a odstraňovania bežných porúch,

b) skupiny C, D a T preukázať základné vedomosti z konštrukcie vozidiel a ich hlavných skupín a mechanizmov, z ich údržby a ošetrovania, ako aj preukázať rozpoznávanie a odstraňovanie vyskytujúcich sa porúch s ohľadom na požiadavky bezpečnosti a hospodárnosti premávky vozidiel a ochrany životného prostredia.

(3) Žiadateľ o vodičské oprávnenie, ktorý pri skúške nepreukáže základné vedomosti a schopnosti pri každej položenej otázke, sa hodnotí stupňom neprospel pre vedenie motorových vozidiel tejto skupiny.

Skúška z vedenia motorových vozidiel

§ 30

(1) Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti.

(2) V prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel sa overuje ovládanie základných úkonov, najmä

a) príprava motorového vozidla na bezpečnú jazdu, upravenie sedadla do správnej polohy, nastavenie spätných zrkadiel, pripútanie bezpečnostným pásom, kontrola uzatvorenia dverí,

b) rozjazd a rozjazd v stúpaní,

c) brzdenie a zastavenie na určenom mieste,

d) cúvanie a zatáčanie pri cúvaní,

e) otáčanie pri jazde dopredu,

f) zachádzanie do obmedzeného priestoru na pozdĺžne, šikmé a kolmé státie,

g) státie v stúpaní.

(3) V druhej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel sa u žiadateľa o vodičské oprávnenie overuje vedenie motorového vozidla v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky a podľa možnosti mimo diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, najmä

a) zachovávanie správneho smeru jazdy,

b) správne prechádzanie v jazdných pruhoch,

c) správne odbočovanie vpravo a vľavo,

d) zachovávanie zodpovedajúcej vzdialenosti medzi vozidlami v jednotlivých jazdných pruhoch,

e) približovanie sa ku križovatke a jazda križovatkou,

f) dodržiavanie pravidiel o prednosti v jazde,

g) správne predchádzanie,

h) dodržiavanie ustanovených rýchlostí,

i) vychádzanie od okraja cesty, chodníka alebo z parkoviska,

j) bezpečné obchádzanie stojacich vozidiel alebo prekážok,

k) používanie spätných zrkadiel,

l) včasné dávanie znamenia o zmene smeru jazdy,

m) správna reakcia na znamenia, napríklad o zmene smeru jazdy, ktoré dávajú iní účastníci cestnej premávky,

n) zachovávanie opatrnosti voči chodcom a iným účastníkom cestnej premávky,

o) správne používanie svetiel a iných zariadení v motorovom vozidle,

p) využívanie jednotlivých prevodových stupňov a používanie spojky a brzdy v súvislosti so stavebným a dopravno-technickým stavom cesty, situáciou v cestnej premávke a rýchlosťou jazdy vozidla.

(4) Okrem skutočností uvedených v odsekoch 2 a 3 sa ďalej pri skúške z vedenia motorových vozidiel preveruje u žiadateľov o vodičské oprávnenie

a) skupiny A a A/50 aj schopnosť pripevniť si ochrannú prilbu, zdvihnúť motocykel z podpery a tlačiť ho bez použitia motora, zaparkovať motocykel na podpere, udržiavať rovnováhu pri rôznej rýchlosti jazdy vrátane jazdy pri malej rýchlosti, udržiavať rovnováhu so spolujazdcom a urobiť otáčky v tvare U,

b) skupiny C a D aj schopnosť preskúšať brzdový a riadiaci systém s posilňovačom, používať rôzne brzdové systémy a rôzne systémy redukcie rýchlosti okrem brzdy, prispôsobiť smer jazdy dĺžke a šírke vozidla pri vchádzaní do zákruty a používať tachograf.

(5) Vedenie motorového vozidla musí žiadateľ o vodičské oprávnenie ovládať tak, aby bol schopný sledovať situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajtov a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky a dopravné zariadenia a aby bol schopný včas, správne a bez zásahu učiteľa reagovať na dopravné situácie.

(6) Počas skúšky z vedenia motorových vozidiel sa musia dostatočne spoľahlivo preveriť všetky skutočnosti uvedené v odsekoch 2 až 5. Skúška z vedenia motorových vozidiel musí vždy trvať najmenej 25 minút u žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny A, A/50, B a T a najmenej 45 minút u žiadateľov o vodičské oprávnenie ostatných skupín.

(7) Vedúci okresného dopravného inšpektorátu môže rozhodnúť o skrátení času na vykonanie skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 6 až na minimálny čas 25 minút.

§ 31

(1) Za spôsobilého viesť motorové vozidlá nemožno uznať žiadateľa o vodičské oprávnenie, ktorý pri skúške z vedenia motorových vozidiel nie je schopný najmä spoľahlivo ovládať motorové vozidlo a súčasne dodržiavať pravidlá cestnej premávky, správne reagovať a riešiť dopravné situácie alebo sa dopúšťa pri preverovaných úkonoch (§ 30 ods. 2 a 3) hrubých chýb.

(2) Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vodičské oprávnenie tak porušil pravidlá cestnej premávky, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť učiteľ, skúška sa ihneď skončí a žiadateľ sa hodnotí stupňom neprospel.

§ 32

(1) Ak sa vykonáva skúška z vedenia motorových vozidiel, skúšky sa zúčastňuje osoba oprávnená vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel, ktorá sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre inštruktora.

(2) Ak sa skúška vykonáva z vedenia motocykla, môže skúšobný komisár určiť vykonanie jej časti na mieste s vylúčením cestnej premávky aj bez spolujazdca uvedeného v odseku 1.

§ 33

(1) Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle zodpovedajúcom svojím vybavením podmienkam ustanoveným pre cvičné vozidlá výcvikových zariadení.

(2) Skúšku z vedenia motorových vozidiel vykonáva žiadateľ o vodičské oprávnenie

a) skupiny A na motocykli bez postranného vozíka s objemom valcov najmenej 250 cm3,

b) skupiny A/50 na motocykli s objemom valcov najmenej 40 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 50 km.h-1,

c) skupiny B na štvorkolesovom motorovom vozidle patriacom do skupiny B a s najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 100 km.h-1,

d) skupiny C na motorovom vozidle patriacom do skupiny C s najvyššou celkovou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, s dĺžkou najmenej 7 m a s najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1,

e) skupiny D na motorovom vozidle patriacom do skupiny D, s dĺžkou najmenej 9 m a s najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, ktoré má najmenej 28 miest na sedenie,

f) skupiny T na kolesovom traktore s prípojným vozidlom, ktoré má najmenej dve osi s rozchodom najmenej 1 m.

(3) Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, obmedzí sa rozsah príslušného vodičského oprávnenia len na vedenie motorových vozidiel s automatickou prevodovkou. Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia len na vedenie motorových vozidiel s automatickou prevodovkou sa zruší a udelí sa vodičské oprávnenie príslušnej skupiny aj na vedenie iných motorových vozidiel, ak jeho držiteľ zloží skúšku z vedenia motorových vozidiel na ustanovenom motorovom vozidle bez automatickej prevodovky.

(4) Dopravný inšpektorát môže v odôvodnených prípadoch povoliť vykonávanie skúšky z vedenia motorových vozidiel aj na vozidle nezodpovedajúcom podmienkam uvedeným v odsekoch 1 a 2, najmä ak žiadateľom o vodičské oprávnenie je osoba ťažko zdravotne postihnutá a ak sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.

(5) Skúška z vedenia motorových vozidiel sa môže vykonať aj na vozidle nezodpovedajúcom podmienkam ustanoveným v odseku 2 písm. d), ak je žiadateľom o vodičské oprávnenie odvedenec v súlade s potrebami Armády Slovenskej republiky. Ak také vozidlo podstatným spôsobom nezodpovedá ustanoveným podmienkam, okresný dopravný inšpektorát obmedzí rozsah udeľovaného vodičského oprávnenia na zodpovedajúci druh motorových vozidiel. Okresný dopravný inšpektorát zruší obmedzenie rozsahu udeleného vodičského oprávnenia, ak jeho držiteľ zloží skúšku z vedenia motorových vozidiel na vozidle ustanovenom v odseku 2 písm. d); ustanovenie § 26 ods. 1 sa pritom nepoužije.

§ 34

Rozsah skúšok z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá

Rozsah skúšok z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá sa ustanovuje takto:

a) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – jedna otázka,

3. vedenie motorového vozidla,

b) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A do 50 cm3:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. vedenie motorového vozidla,

c) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny B:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – dve otázky,

3. vedenie motorového vozidla,

d) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny C:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – tri otázky,

3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – dve otázky,

4. vedenie motorového vozidla,

e) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny D:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – tri otázky,

3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – dve otázky,

4. vedenie motorového vozidla,

f) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny T:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – dve otázky,

3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – jedna otázka,

4. vedenie motorového vozidla,

g) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A a B:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – dve otázky,

3. vedenie motorových vozidiel skupiny A a B,

h) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A a C:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – tri otázky,

3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – dve otázky,

4. vedenie motorových vozidiel skupiny A a C,

i) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A a D:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – tri otázky,

3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – dve otázky,

4. vedenie motorových vozidiel skupiny A a D,

j) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A a T:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – dve otázky,

3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – jedna otázka,

4. vedenie motorových vozidiel skupiny A a T,

k) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny B a T:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – dve otázky,

3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – jedna otázka,

4. vedenie motorových vozidiel skupiny B a T,

l) oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A, B a T:

1. predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,

2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – tri otázky,

3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – jedna otázka,

4. vedenie motorových vozidiel skupiny A, B a T.

§ 35

Preskúšanie odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá

(1) Ak dopravný inšpektorát rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo držiteľa vodičského oprávnenia, preskúšanie sa vykoná podľa tejto hlavy vyhlášky o skúškach z odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie a v rozsahu určenom na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny.

(2) Ak držiteľ vodičského oprávnenia pri preskúšaní odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v niektorej skúške z odbornej spôsobilosti neprospel, môže skúšku opakovať len raz. Opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky.

(3) Opakovanú skúšku musí držiteľ vodičského oprávnenia zložiť do šiestich mesiacov odo dňa konania prvej skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti.

ŠTVRTÁ HLAVA

SKÚŠKY DRŽITEĽOV VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA NA SKÚŠOBNÚ LEHOTU (k § 73 ods. 10 zákona)

§ 36

(1) Ak okresný dopravný inšpektorát rozhodol o vykonaní skúšky z predpisov o cestnej premávke a z vedenia motorových vozidiel u držiteľa vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu, skúšky sa vykonajú podľa tretej hlavy tejto časti vyhlášky o skúškach z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie a v rozsahu určenom na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny.

(2) Ak držiteľ udeleného vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu pri skúške z predpisov o cestnej premávke alebo z vedenia motorových vozidiel neprospel, môže každú skúšku opakovať len raz. Opakovaná skúška sa môže skladať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky.

(3) Opakovanú skúšku musí držiteľ vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu vykonať do 30 dní odo dňa konania prvej skúšky. Okresný dopravný inšpektorát môže na základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu vykonania opakovanej skúšky až o 60 dní.

PIATA HLAVA

VODIČSKÉ PREUKAZY A MEDZINÁRODNÉ VODIČSKÉ PREUKAZY

§ 37

Vodičský preukaz (k § 78 ods. 5 zákona)

(1) Vodičský preukaz je listina ružovej farby s rozmermi 10,5 cm x 7,4 cm zaliata v termoplastickej fólii.

(2) Vo vodičskom preukaze sa uvádzajú tieto osobné údaje o jeho držiteľovi:

a) priezvisko a meno,

b) rodné priezvisko,

c) dátum a miesto narodenia,

d) rodné číslo,

e) adresa trvalého pobytu,

f) rozsah udeleného vodičského oprávnenia a deň, odkedy platí.

(3) Vodičský preukaz vo vzťahu k jeho držiteľovi ďalej obsahuje neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm zobrazujúcu skutočnú podobu držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno; ak je držiteľkou vodičského preukazu členka rehoľnej spoločnosti, môže fotografia zobrazovať jej podobu aj s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej rehoľného rúcha.

(4) Vo vodičskom preukaze sa môžu uviesť aj iné údaje týkajúce sa držiteľa vodičského preukazu vo vzťahu k vedeniu motorových vozidiel a jeho oprávnenia na vedenie motorových vozidiel. Dopravný inšpektorát môže vo vodičskom preukaze na žiadosť držiteľa uviesť aj iné údaje.

Medzinárodný vodičský preukaz (k § 82 ods. 4 zákona)

§ 38

(1) Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(2) Neplatný je aj ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu alebo mu bol vodičský preukaz zadržaný.

§ 39

(1) Medzinárodný vodičský preukaz sa vydá len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike.

(2) Zápisy do medzinárodného vodičského preukazu je oprávnený vykonávať len okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta trvalého pobytu jeho držiteľa alebo orgán cudzieho štátu príslušný zrušiť jeho platnosť v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami.

(3) Medzinárodný vodičský preukaz platí najviac tri roky odo dňa jeho vydania; ak je však termín skončenia času platnosti vodičského preukazu pri vydávaní medzinárodného vodičského preukazu kratší ako tri roky, termín skončenia platnosti vydávaného medzinárodného vodičského preukazu sa ustanoví zhodne s termínom skončenia času platnosti vodičského preukazu.

§ 40

Ak v § 38 a 39 nie je ustanovené inak, na vydávanie a platnosť medzinárodného vodičského preukazu sa použijú ustanovenia zákona týkajúce sa vodičského preukazu.

§ 41

(1) Medzinárodný vodičský preukaz je knižka s rozmermi 14,8 cm x 10,5 cm. Jeho prvý a posledný list, ktoré tvoria obal knižky, sú sivej farby; vnútorné strany sú biele.

(2) V medzinárodnom vodičskom preukaze sa uvádzajú tieto osobné údaje o jeho držiteľovi:

a) priezvisko a meno,

b) miesto a dátum narodenia,

c) adresa trvalého pobytu,

d) rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá.

(3) Medzinárodný vodičský preukaz vo vzťahu k jeho držiteľovi ďalej obsahuje

a) neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm zobrazujúcu skutočnú podobu držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno; ak je držiteľkou vodičského preukazu členka rehoľnej spoločnosti, môže fotografia zobrazovať jej podobu aj s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej rehoľného rúcha,

b) podpis držiteľa medzinárodného vodičského preukazu.

TRETIA ČASŤ

OSVEDČENIE O EVIDENCII VOZIDLA, OSOBITNÉ EVIDENČNÉ ČÍSLO, ZVLÁŠTNE EVIDENČNÉ ČÍSLO A POZNÁVACIA ZNAČKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 42

Osvedčenie o evidencii vozidla (k § 93 ods. 11 zákona)

(1) Osvedčenie o evidencii vozidla je listina s rozmermi 9,9 cm x 6,8 cm zaliata v termoplastickej fólii.

(2) V osvedčení o evidencii vozidla sa uvádzajú tieto údaje o jeho držiteľovi:

a) priezvisko a meno alebo názov,

b) adresa trvalého pobytu alebo sídla,

c) rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie (IČO).

(3) Osvedčenie o evidencii vozidla ďalej obsahuje

a) pridelené evidenčné číslo,

b) evidenčné číslo technického preukazu vozidla,

c) továrenskú značku, typ a rok výroby vozidla,

d) výrobné číslo podvozka a motora vozidla,

e) počet miest na sedenie a státie,

f) údaje o hmotnosti vozidla,

g) farbu vozidla.

(4) V osvedčení o evidencii vozidla sa môžu uviesť aj údaje o platnosti osvedčenia o evidencii vozidla, obmedzení použitia vozidla alebo iné údaje týkajúce sa vozidla.

Evidenčné číslo (k § 94 ods. 10 zákona)

§ 43

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice.

§ 44

(1) Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované.

(2) Za prvou dvojicou písmen podľa odseku 1 sa za pomlčkou uvádzajú tri číslice a dvojica písmen. V poslednej dvojici písmen evidenčného čísla prideleného prípojnému vozidlu, okrem prípojného vozidla za motocykel a motorovú trojkolku, je prvým písmenom Y.

(3) Okresný dopravný inšpektorát môže na žiadosť držiteľa vozidla prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa namiesto písmen a číslic podľa odseku 2 za pomlčkou uvádzajú

a) písmená na prvom až piatom mieste,

b) písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica od jeden po deväť na piatom mieste alebo

c) písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia číslic od jeden po deväť na štvrtom a piatom mieste.

(4) Evidenčné číslo podľa odseku 3 nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie evidenčného čísla

a) prideleného inému vozidlu,

b) s kombináciou písmen alebo písmen a číslic tvoriacou hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy,

c) s kombináciou písmen alebo písmen a číslic tvoriacou názov alebo skratku názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia,

d) s písmenami X alebo O na prvom mieste za pomlčkou,

e) obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená,

f) s kombináciou písmen alebo písmen a číslic, ktorej znenie by podporovalo alebo propagovalo hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú zášť.

(5) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije pri prideľovaní evidenčného čísla

a) prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel a motorovú trojkolku,

b) vozidlám štátnych orgánov, obcí, štátnych fondov a štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií okrem vozidiel ustanovených v zákone.4a)

(6) Označenie okresov pre potreby evidenčného čísla sa ustanovuje takto:

BB, BC Banská Bystrica

BS Banská Štiavnica

BJ Bardejov

BN Bánovce nad Bebravou

BR Brezno

BA, BL Bratislava

BY Bytča

CA Čadca

DT Detva

DK Dolný Kubín

DS Dunajská Streda

GA Galanta

GL Gelnica

HC Hlohovec

HE Humenné

IL Ilava

KK Kežmarok

KN Komárno

KE, KI Košice

KS Košice-okolie

KA Krupina

KM Kysucké Nové Mesto

LV Levice

LE Levoča

LM Liptovský Mikuláš

LC Lučenec

MA Malacky

MT Martin

ML Medzilaborce

MI Michalovce

MY Myjava

NO Námestovo

NR, NI Nitra

NM Nové Mesto nad Váhom

NZ Nové Zámky

PE Partizánske

PK Pezinok

PN Piešťany

PT Poltár

PP Poprad

PB Považská Bystrica

PO, PV Prešov

PD Prievidza

PU Púchov

RA Revúca

RS Rimavská Sobota

RV Rožňava

RK Ružomberok

SB Sabinov

SC Senec

SE Senica

SI Skalica

SV Snina

SO Sobrance

SN Spišská Nová Ves

SL Stará Ľubovňa

SP Stropkov

SK Svidník

SA Šaľa

TO Topoľčany

TV Trebišov

TN, TC Trenčín

TT, TA Trnava

TR Turčianske Teplice

TS Tvrdošín

VK Veľký Krtíš

VT Vranov nad Topľou

ZM Zlaté Moravce

ZV Zvolen

ZC Žarnovica

ZH Žiar nad Hronom

ZA, ZI Žilina

§ 45

(1) Evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky tvorí dvojica písmen EE a päť číslic.

(2) Evidenčné číslo vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou tvorí dvojica písmen ZZ a päť číslic.

(3) Evidenčné čísla podľa odsekov 1 a 2 prideľuje ministerstvo vnútra; ak ide o vozidlá členov cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike, ktorí požívajú diplomatické imunity a výsady, alebo o vozidlá osôb, ktoré sú s nimi na jednej úrovni, vydá im súčasne aj značku s písmenami CD alebo CC.

§ 46

(1) Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery 52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm; tabuľka s evidenčným číslom prideleným motocyklu, motorovej trojkolke a ich prípojným vozidlám a zvláštnym motorovým vozidlám a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom má rozmery 24 cm x 15 cm. Na tabuľke s evidenčným číslom je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pod ním písmená SK.

(2) Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; písmená a číslice pri vozidlách uvedených v § 45 sú žltej farby na modrom podklade.

(3) Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená vpredu a vzadu; pri prípojných vozidlách, zvláštnych motorových vozidlách a motocykloch vzadu. Vpredu je tabuľka umiestnená uprostred; vzadu na osobných automobiloch, autobusoch, motocykloch, motorových trojkolkách a ich prípojných vozidlách uprostred, pri ostatných vozidlách na ľavej strane vozidla.

(4) Tabuľka s evidenčným číslom musí byť upevnená kolmo na pozdĺžnu os vozidla. Spodná hrana tabuľky musí byť vpredu najmenej 200 mm a vzadu najmenej 300 mm nad rovinou cesty. Horná hrana tabuľky nesmie byť vyššie ako 1 300 mm nad rovinou cesty.

(5) Evidenčné čísla prípojných vozidiel sú samostatné a nie sú zhodné s evidenčným číslom ťažného vozidla.

(6) Iné umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom je možné len vtedy, ak to povolil orgán oprávnený schváliť technickú spôsobilosť vozidla, také povolenie zapísal do technického preukazu vozidla a dopravný inšpektorát o tom urobil zápis do osvedčenia o evidencii vozidla.

(7) Na zadnej tabuľke s evidenčným číslom môže byť nalepená kontrolná nálepka o vykonaní kontroly technického stavu vozidla a kontrolná nálepka o emisnej kontrole vozidla.

(8) Špecifické podmienky, ktoré sa vzťahujú na tabuľku s evidenčným číslom, upravuje technická norma.5)

(9) Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné.

§ 47

Osobitné evidenčné číslo (k § 97 ods. 2 zákona)

(1) Osobitné evidenčné číslo tvoria:

a) písmeno P a za pomlčkou päť číslic alebo

b) dvojica písmen označujúca okres, za pomlčkou písmeno X a tri číslice.

(2) Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 1 písm. a) môže byť označené len vozidlo Policajného zboru, ministerstva vnútra a vojsk ministerstva vnútra.

(3) Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 1 písm. b) môže byť označené vozidlo, ktorého používanie si nevyhnutne vyžaduje výnimku z rešpektovania dopravných značiek ustanovených v odseku 4, a ak ide o vozidlo

a) colnej správy,

b) obecnej polície alebo mestskej polície označené trvalým nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ alebo „MESTSKÁ POLÍCIA“,

c) Hasičského a záchranného zboru, Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a banskej záchrannej služby určené, vybavené a trvalým nápisom označené ako zásahové alebo ako veliteľské,

d) prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,

e) Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,

f) zdravotníckeho zariadenia určené, vybavené a označené ako sanitné vozidlo,

g) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu,

h) okresného úradu určené pre prednostu okresného úradu, krajského úradu, určené pre prednostu krajského úradu a vyššieho územného celku, určené pre predsedu vyššieho územného celku,

i) biskupského úradu a ústredia iných registrovaných cirkví,

j) Národnej banky Slovenska, bánk a sporiteľní určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,

k) súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo na ochranu osoby, na prevádzkovanie jeho časti, na vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby6) určené, vybavené a trvalým nápisom označené ako zásahové vozidlo, alebo

l) na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o evidencii vozidiel.4a)

(4) Vodiči vozidiel označených tabuľkou s osobitným evidenčným číslom nie sú povinní za podmienok ustanovených zákonom rešpektovať dopravné značky

a) zákaz vjazdu (č. B 1, č. B 3, č. B 4, č. B 5, č. B 6, č. B 7, č. B 8, č. B 9, č. B 13 a č. B 18),

b) zákaz státia a zastavenia (č. B 30, č. B 31, č. B 32 a č. B 33),

c) iný zákaz (č. B 35),

d) zóna s dopravným obmedzením (č. D 56a),

e) pešia zóna (č. D 57a),

f) obytná zóna (č. D 58a).

(5) Držiteľ vozidla, ktorému bolo pridelené osobitné evidenčné číslo podľa odseku 3, odovzdá tabuľky s osobitným evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla okresnému dopravnému inšpektorátu, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa, keď vozidlo prestalo spĺňať podmienky ustanovené v odseku 3.

(6) Za písmenom P podľa odseku 1 písm. a) a za písmenom X podľa odseku 1 písm. b) môže byť uvedené aj ďalšie písmeno.

(7) Ak v odsekoch 1 až 6 nie je ustanovené inak, na osobitné evidenčné číslo, vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky s osobitným evidenčným číslom, na spôsob a miesto jej pripevnenia na vozidlo a na osvedčenie o evidencii vozidla k nemu vydávané sa rovnako vzťahujú ustanovenia tejto časti vyhlášky o osvedčení o evidencii vozidla a o evidenčnom čísle.

(8) Za osobitné evidenčné číslo podľa odseku 1 písm. a) sa považuje aj doterajšie evidenčné číslo vozidiel uvedených v odseku 2 tvorené písmenom B a číslicami.

Zvláštne evidenčné číslo (k § 97 ods. 2 zákona)

§ 48

(1) Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch.

(2) Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané, s výnimkou zvláštneho evidenčného čísla ustanoveného v odseku 8.

(3) V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H alebo S a tri číslice; za písmenom M, V, H alebo S sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.

(4) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobeným vozidlám, novokúpeným vozidlám alebo vozidlám používaným na skúšobné jazdy.

(5) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len vozidlám určeným na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky. Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno „V“ sa v pravom hornom rohu vyznačuje čas jej platnosti.

(6) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickým vozidlám7).

(7) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len vozidlám určeným na športové účely.

(8) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic sa môže prideliť len jednotlivo dovezeným vozidlám, ktorým pri vstupe na územie Slovenskej republiky nebola schválená technická spôsobilosť, alebo iným vozidlám, ak nie sú uvedené v odsekoch 4 až 7; za písmenom C sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.

(9) Okresný dopravný inšpektorát vydá tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom len na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden rok; to neplatí, ak tabuľka bola vydaná pre historické vozidlo.

(10) Na vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a na spôsob a miesto pripevnenia tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom sa vzťahujú ustanovenia § 46 s výnimkou vyhotovenia písmen a číslic pri vozidlách podľa

a) odseku 4, ktoré sú červenej farby na bielom podklade,

b) odseku 5, ktoré sú čiernej farby na žltom podklade,

c) odseku 6, ktoré sú červenej farby na žltom podklade,

d) odseku 7, ktoré sú modrej farby na bielom podklade,

e) odseku 8, ktoré sú zelenej farby na bielom podklade.

§ 49

(1) Okresný dopravný inšpektorát môže vydať potrebný počet tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré sa zaoberajú podnikateľskou činnosťou a ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je výroba alebo predaj. Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C možno vydať len štátnym orgánom.

(2) Okresný dopravný inšpektorát súčasne vydá aj osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určí podmienky na ich používanie.

(3) Po uplynutí času určeného okresným dopravným inšpektorátom musí ten, komu boli tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom vydané, najneskôr do siedmich dní tabuľky vrátiť aj s osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a vydanými tlačivami.

§ 50

Ten, komu boli podľa § 49 ods. 1 a 2 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá,

a) môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla len v súlade s cieľom, na ktorý boli určené, a za podmienok ustanovených okresným dopravným inšpektorátom,

b) môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na čas nevyhnutne potrebný; súčasne sa na taký čas obmedzí aj platnosť potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,

c) musí viesť prehľad o prideľovaní tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom a dokladov k nim na predpísaných tlačivách.

§ 51

(1) Vozidlo označené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom sa nesmie použiť na jazdu do cudziny; to neplatí, ak tabuľka bola vydaná pre vozidlo určené na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 5.

(2) Okresný dopravný inšpektorát môže v nevyhnutne potrebnom rozsahu povoliť jazdu takého vozidla do cudziny a na ten účel vydať osvedčenie o evidencii vozidla.

(3) Na osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, na potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a na osvedčenie o evidencii takého vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia o osvedčení o evidencii vozidla podľa § 42.

(4) Okresný dopravný inšpektorát obmedzí platnosť osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenia o evidencii vozidla na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden rok.

§ 52

(1) Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, S alebo C, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii vozidla, tieto vráti najneskôr v deň skončenia ich platnosti uvedený v príslušných dokladoch tomu, kto ich vydal.

(2) Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno H, vráti okresnému dopravnému inšpektorátu osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii vozidla najneskôr v deň skončenia jeho platnosti.

§ 53

Poznávacia značka Slovenskej republiky (k § 98 ods. 6 zákona)

Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17,5 cm a zvislá os najmenej 11,5 cm. Značka musí byť umiestnená na vozidle vzadu na dobre viditeľnom mieste, spravidla kolmo na pozdĺžnu os vozidla.


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 54

Prechodné ustanovenia

(1) Osobitné označenia vozidiel vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 1997.

(2) Dopravné značky a dopravné zariadenia ustanovené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2001.

(3) Doklady o poverení na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel pre policajtov vydané pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostávajú v platnosti do 31. decembra 1998.

(4) Žiaci škôl, v ktorých je príprava súčasťou výučby odborného predmetu, môžu do 31. marca 1998 vykonať skúšky z odbornej spôsobilosti aj pred dosiahnutím veku predpísaného na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny, ak sa príprava začala pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.

(5) Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel možno do 31. decembra 1999 skladať aj na motorových vozidlách ustanovených podľa doterajšieho predpisu; ustanovenia § 33 ods. 2 sa pritom nepoužijú.

(6) Výnimky z podmienok na udelenie vodičského oprávnenia povolené podľa doterajšieho predpisu zostávajú v platnosti do 31. decembra 1997.

(7) Ustanovenia § 46 ods. 3 a 9 vo vzťahu k identifikačnej fólii nadobúdajú účinnosť dňom, keď okresný dopravný inšpektorát spolu s tabuľkou s evidenčným číslom vydal držiteľovi vozidla aj identifikačnú fóliu obsahujúcu pridelené evidenčné číslo.

(8) Vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom (zvláštne štátne poznávacie značky) vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 1997.

§ 54a

(1) Tabuľky s osobitným evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii vozidla podľa § 47 ods. 3 vydané pred 1. marcom 2002 okrem tých, ktorých ďalšie používanie je v súlade s touto vyhláškou, strácajú platnosť 31. marca 2002.

(2) Držiteľ vozidla odovzdá neplatnú tabuľku s osobitným evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla okresnému dopravnému inšpektorátu, ktorý ich vydal, najneskôr do siedmich dní odo dňa straty platnosti.

§ 55

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 56/1997 Z. z., ktorou sa mení vyhláška o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky).

§ 56

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1997 okrem § 44 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2000, a § 4 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Gustáv Krajči v. r.


Príloha k vyhláška č. 90/1997 Z. z.

I. DIEL

VYOBRAZENIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ

Obrázok 01

II. DIEL

VÝZNAM DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ

I. ČASŤ

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Čl. 1

Výstražné značky

(1) K značkám č. A 3a a č. A 3b:

Značka Nebezpečné klesanie (č. A 3a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným (kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne). Vždy je vyznačený skutočný pozdĺžny sklon cesty. To platí obdobne aj pre značku Nebezpečné stúpanie (č. A 3b).

(2) K značkám č. A 4a a č. A 4b:

Značka Zúžená vozovka (z oboch strán) (č. A 4a) alebo značka Zúžená vozovka (z jednej strany) (č. A 4b), ktorej symbol môže byť obrátený, upozorňuje na miesto, kde je zúžená vozovka, kde sa približuje koľaj električky k chodníku a podobne.

(3) K značke č. A 5:

Značka Nerovnosť vozovky (č. A 5) upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky (výtlky, výmole, priečne alebo pozdĺžne koľaje a podobne).

(4) K značke č. A 6:

Značka Nebezpečná krajnica (č. A 6), ktorej symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

(5) K značke č. A 8:

Značka Sneh alebo poľadovica (č. A 8) upozorňuje na úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.

(6) K značke č. A 10:

Značka Svetelné signály (č. A 10) upozorňuje vodiča na miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.

(7) K značke č. A 11:

Značka Pozor, priechod pre chodcov (č. A 11) upozorňuje vopred na priechod pre chodcov.

(8) K značke č. A 12:

Značka Pozor, chodci (č. A 12) upozorňuje na miesto alebo na úsek vozovky, na ktorom je zvýšený pohyb chodcov (napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne).

(9) K značke č. A 13:

Značka Pozor, deti (č. A 13) upozorňuje na miesto, kde sa v blízkosti cesty zhromažďujú alebo často vozovku prechádzajú deti (v blízkosti školy, detského ihriska a podobne).

(10) K značke č. A 14:

Značka Pozor, cyklisti (č. A 14) upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku alebo na ňu vchádzajú.

(11) K značke č. A 15:

Značka Zvieratá (č. A 15) upozorňuje na miesto, kde sa často dobytok preháňa cez cestu, alebo na úsek, kde sa ženie dobytok po ceste.

(12) K značke č. A 16:

Značka Zver (č. A 16) upozorňuje na miesto, kde voľne žijúca zver vo väčšom množstve prebieha cez cestu alebo kde tiahnu drobné živočíchy (v lesoch, horských oblastiach, zverníkoch a podobne). Symbol možno v prípade potreby zameniť iným vhodným symbolom zvieraťa alebo drobného živočícha.

(13) K značke č. A 17:

Značka Práca na ceste (č. A 17) upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

(14) K značke č. A 19:

Značka Križovatka (č. A 19) upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami; v obci sa spravidla nepoužíva.

(15) K značkám č. A 20a a č. A 20b:

Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. A 20a) upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou mimo obce a označuje hlavnú cestu. Značka č. A 20b sa môže použiť namiesto značky č. A 20a, pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou zľava pod určitým uhlom mimo obce a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou sprava je jej symbol obrátený.

(16) K značke č. A 21:

Značka Obojsmerná premávka (č. A 21) upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku v príslušnej časti vozovky dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka Jednosmerná premávka (č. D 4b). Značka č. A 21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty.

(17) K značke č. A 22:

Značka Kolóny (č. A 22) upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne.

(18) K značkám č. A 23 až A 26b:

Železničné priecestie sa označuje značkou Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové (č. A 26a) alebo značkou Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové (č. A 26b), ktorá je umiestnená tesne pred železničným priecestím. Na železničné priecestie vopred upozorňujú značky Návestná tabuľa (č. A 25a až A 25c) umiestnené vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou č. A 25a je umiestnená značka Železničné priecestie so závorami (č. A 23) alebo značka Železničné priecestie bez závor (č. A 24). Ak je vzdialenosť medzi dvoma železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka č. A 23 alebo značka č. A 24 nad značkou č. A 25b, a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou č. A 25c; ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa sa značka č. A 25c, nad ktorou je značka č. A 23 alebo značka č. A 24 s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť (č. E 3a) udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Ak je vzdialenosť medzi dvoma priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestia spoločná; ak ide o železničné priecestia bez závor, je pod značkou č. A 24 umiestnená dodatková tabuľka Počet (č. E 1) s nápisom 2x. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E 7) umiestnená nad značkami č. A 25a až A 25c. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka č. E 3a udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Na vyznačenie tvaru kríženia cesty so železničnou dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (č. E 10), ktorá sa umiestňuje nad značku č. A 25c. Značky č. A 25a až A 26c sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou Daj prednosť v jazde električke! (č. C 3).

(19) K značke č. A 27:

Značka Električka (č. A 27) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, najmä na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

(20) K značke č. A 28:

Značka Lietadlá (č. A 28) upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.

(21) K značke č. A 29:

Značka Bočný vietor (č. A 29) upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

(22) K značke č. A 31:

Značka Iné nebezpečenstvo (č. A 31) upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou. Druh nebezpečenstva sa vyznačuje na dodatkovej tabuľke vhodným symbolom alebo nápisom.

Čl. 2

Zákazové značky

(1) K značke č. B 5:

Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B 5) zakazuje aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje však vjazd obytným automobilom.

(2) K značke č. B 8:

Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B 8) zakazuje vjazd všetkým zvláštnym motorovým vozidlám.

(3) K značke č. B 12:

Značka Zákaz vjazdu ručných vozíkov (č. B 12) zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm.

(4) K značke č. B 13:

Značka Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi (č. B 13) zakazuje vjazd vozidlám s prívesom (obytným, nákladným atď.).

(5) K značke č. B 14:

Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad (č. B 14) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavý alebo inak nebezpečný náklad.

(6) K značke č. B 15:

Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody (č. B 15) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim ropu alebo ropné materiály, alebo iné látky, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody. Množstvo a prípadne aj povaha nákladu sa môžu uviesť na dodatkovej tabuľke.

(7) K značke č. B 16:

Pre značku Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 16) je rozhodujúca okamžitá dĺžka vrátane nákladu.

(8) K značke č. B 17:

Značka Zákaz jazdy vozidiel, ktoré nedodržia vyznačený odstup (č. B 17) zakazuje jazdu vozidiel s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg za sebou vo vzdialenosti menšej, ako je vyznačené na značke.

(9) K značke č. B 18:

Značka Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (č. B 18) zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú symbolmi zo značiek č. B 4 až B 16.

(10) K značke č. B 19:

Pre značku Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 19) je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu.

(11) K značke č. B 20:

Pre značku Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (č. B 20) je rozhodujúca okamžitá výška vrátane nákladu.

(12) K značke č. B 21:

Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka č. B 21 doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom Jediné vozidlo ...t, smie do takto označeného úseku vojsť vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, a ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlá; na ten účel možno zastavovať iné vozidlá.

(13) K značke č. B 25a:

Značka Zákaz predchádzania (č. B 25a) zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo. Motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

(14) K značke č. B 26a:

Značka Zákaz predchádzania pre nákladné automobily (č. B 26a) zakazuje vodičovi nákladného automobilu s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo. Motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

(15) K značke č. B 27a:

Značka Najvyššia dovolená rýchlosť (č. B 27a) zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyjadrenú číslom na značke. Zákaz vyjadrený značkou č. B 27a sa končí aj pri značkách č. D 54a a č. D 54b.

(16) K značke č. B 29:

Značka Povinnosť zastaviť vozidlo (č. B 29) zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je na tejto značke namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky (POLÍCIA, KONTROLA a podobne).

(17) K značkám č. B 30 a č. B 31:

Na značkách Zákaz státia (č. B 30) a Zákaz zastavenia (č. B 31) môže byť v spodnej časti červeného kruhu vyznačený čas, po ktorý zákaz platí.

(18) K značkám č. B 32 a č. B 33:

Značka Zákaz státia v nepárnych dňoch (č. B 32) zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci a značka Zákaz státia v párnych dňoch (č. B 33) zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci. Na značkách môže byť v spodnej časti červeného kruhu vyznačený čas, po ktorý zákaz platí.

(19) K značke č. B 35:

Značka Iný zákaz (č. B 35) určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou značkou. Zákaz je vyjadrený nápisom na značke (Nakladanie a skladanie zakázané a podobne). Ak sa použije nápis Prejazd zakázaný, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil (s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne).

(20) K značke č. B 37:

Značka Koniec viacerých zákazov (č. B 37) zrušuje platnosť značiek Zákaz predchádzania (č. B 25a), Zákaz predchádzania pre nákladné automobily (č. B 26a), Najvyššia dovolená rýchlosť (č. B 27a) a Najnižšia dovolená rýchlosť (č. C 12a), ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne.

Čl. 3

Príkazové značky

(1) K značkám č. C 1 a č. C 2:

Značka Daj prednosť v jazde! (č. C 1) alebo Stoj, daj prednosť v jazde! (č. C 2) označuje vedľajšiu cestu. Tieto značky sa môžu používať aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo na mieste, kde treba vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Značka č. C 2 sa používa aj pred železničným priecestím, kde treba vodičovi prikázať zastaviť vozidlo.

(2) K značke č. C 3:

Značka Daj prednosť v jazde električke! (č. C 3) sa používa na mieste, kde v sporných alebo v iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke.

(3) K značkám č. C 4a až C 4f:

Značky Prikázaný smer jazdy (č. C 4a až C 4f) prikazujú jazdu smerom, ktorým šípka alebo šípky ukazujú. V prípade potreby možno symbolom vyznačiť aj iný prikázaný smer jazdy (napríklad otočenie a podobne).

(4) K značkám č. C 5a až C 5c:

Značky Prikázaný smer obchádzania (č. C 5a až C 5c) prikazujú obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou alebo šípkami.

(5) K značke č. C 6:

Značka Kruhový objazd (č. C 6) prikazuje jazdu po kruhovom objazde v smere šípok zobrazených na značke.

(6) K značkám č. C 7 až C 10:

Značka Cestička pre cyklistov (č. C 7) prikazuje cyklistom použiť takto označený pruh alebo cestičku; pruh alebo cestičku smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Značka Cestička pre chodcov (č. C 8) prikazuje chodcom použiť takto označený pruh alebo cestičku, kde platia primerane ustanovenia § 52 ods. 1 a 3 zákona. Značka Cestička pre chodcov a cyklistov (č. C 9) a značka Cestička pre chodcov a cyklistov (č. C 10) prikazuje chodcom a cyklistom použiť takto označený spoločný pruh alebo cestičku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť. Značka č. C 10 ukladá tiež chodcom a cyklistom použiť pruh alebo cestičku vyznačeným spôsobom. Iným účastníkom cestnej premávky je ich používanie zakázané.

(7) K značke č. C 11:

Značka Cestička pre jazdcov na koňoch (č. C 11) prikazuje jazdcom na koňoch použiť takto označený pruh alebo cestičku. Iným účastníkom cestnej premávky je ich používanie zakázané.

(8) K značke č. C 13:

Značka Použiť protisklzové reťaze (č. C 13) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze. Reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.

(9) K značke č. C 14:

Značka Prikázaný smer prepravy nebezpečného nákladu (č. C 14) prikazuje vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavý alebo inak nebezpečný náklad jazdu smerom, ktorým ukazuje šípka. Na značke sa môže na určenie iného druhu vozidla použiť symbol zo značiek č. B 4 až B 16 a pre prikázanie smeru jazdy symbol zo značiek č. C 4a až C 5c.

(10) K značke č. C 15:

Značka Iný príkaz (č. C 15) ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyjadrený nápisom na značke (Prejdi na druhú stranu a podobne).

(11) K značke č. C 16:

Značka Rozsvieť svetlá (č. C 16) prikazuje vodičovi na takto označenom úseku cesty rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie.

(12) K značkám č. C 7 až C 11, č. C 13, č. C 15 a č. C 16:

Na skončenie platnosti značiek č. C 7, č. C 8, č. C 9, č. C 10, č. C 11, č. C 13, č. C 15 a č. C 16 možno použiť zhodné značky doplnené červeným šikmým pruhom.

Čl. 4

Informatívne značky

(1) K značke č. D 1a:

Značka Hlavná cesta (č. D 1a) označuje hlavnú cestu, a to najmä v obci.

(2) K značke č. D 1b:

Značka Koniec hlavnej cesty (č. D 1b) informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavná.

(3) K značkám č. D 2 a č. D 3:

Značky Okruh (č. D 2) a Zmena smeru okruhu (č. D 3) označujú okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.

(4) K značkám č. D 4a a č. D 4b:

Značky Jednosmerná premávka (č. D 4a a č. D 4b) označujú jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B 2).

(5) K značke č. D 5:

Značka Odporúčaná rýchlosť (č. D 5) vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok.

(6) K značke č. D 6a:

Značka Priechod pre chodcov (č. D 6a) označuje priechod pre chodcov vyznačený vodorovnou značkou č. V 6. Značka č. D 6a sa nemusí použiť na označenie priechodu pre chodcov len

a) vo vnútri križovatky alebo tesne za križovatkou v smere jazdy, ak je značkou č. D 6a označený priechod pre chodcov pri vjazde vodiča na križovatku,

b) na mieste, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km.h-1, a ak to nie je potrebné na zabezpečenie nerušeného prechodu chodcov cez priechod.

(7) K značke č. D 6b:

Značka Priechod pre cyklistov (č. D 6b) označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V 7 najmä tam, kde by to inak vodič neočakával. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

(8) K značke č. D 6c:

Značka Spomaľovací prah (č. D 6c) informuje o nerovnosti vozovky vytvorenej spomaľovacím prahom.

(9) K značke č. D 9a:

Značka Slepá cesta (č. D 9a) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde. V prípade, ak cesta umožňuje prejazd len niektorých vozidiel, tieto sa vhodným spôsobom vyznačia na dodatkovej tabuľke.

(10) K značke č. D 9b:

Značka Návesť pred slepou cestou (č. D 9b) informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde. V prípade, ak cesta umožňuje ďalej pokračovať v jazde len niektorým vozidlám, tieto sa vhodným spôsobom vyznačia na dodatkovej tabuľke.

(11) K značke č. D 10a:

Značka Telefón núdzového volania (č. D 10a) informuje o mieste, kde je umiestnený telefón núdzového volania.

(12) K značke č. D 10b:

Značka Hasiaci prístroj (č. D 10b) informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.

(13) K značke č. D 10c:

Značka Núdzová odstavná plocha (č. D 10c) informuje o mieste vyhradenom pre núdzové státie vozidla; v prípade, že je miesto vybavené telefónom núdzového volania alebo telefónom núdzového volania a hasiacim prístrojom, doplňuje sa značka dodatkovou tabuľkou.

(14) K značkám č. D 11a až D 11g:

Značky Parkovisko (č. D 11a až D 11g) označujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie. Symboly v spodnej časti značiek č. D 11b až D 11g, ktoré môžu byť obrátené, vyjadrujú dovolené spôsoby státia na parkovisku. Tieto symboly môžu byť vyznačené aj na dodatkovej tabuľke pod značkami č. D 11a, č. D 12 a č. D 13. Poloha vozidla pri kolmom alebo pri šikmom státí musí zodpovedať polohe vyjadrenej symbolom uvedeným na značke alebo na dodatkovej tabuľke. Na miestach, kde je dovolené státie na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.

(15) K značke č. D 12:

Údaje o tom, pre koho je parkovisko vyhradené (názov organizácie, evidenčné číslo vozidla, symbol označenia č. O 1 alebo č. O 2 a podobne) a prípadne v akom čase, sú uvedené na dodatkovej tabuľke umiestnenej pod značkou Vyhradené parkovisko (č. D 12). Tieto údaje môžu byť uvedené aj na značke namiesto nápisu RÉSERVÉ (TAXI, BUS a podobne). Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom mieste zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

(16) K značke č. D 13:

Značka Platené parkovisko (č. D 13) informuje o platenom parkovisku. Upresňujúce údaje sa môžu uviesť na značke alebo na dodatkovej tabuľke.

(17) K značke č. D 14 až D 16:

Vyobrazenie tejto značky s príslušným symbolom spolu s názvom zastávky a číslom alebo s iným označením linky nie je dopravnou značkou podľa tejto vyhlášky, ak sa použije na označenie zastávky (ďalej len „označník zastávky“) verejnej hromadnej dopravy osôb obdobne ako označník zastávky autobusovej linky podľa osobitného predpisu.6)

(18) K značke č. D 17a:

Značka SOS (č. D 17a) informuje o záchrannom systéme a pomoci na cestách. Upresňujúce údaje sa uvádzajú v spodnej časti značky, prípadne na dodatkovej tabuľke.

(19) K značke č. D 17b:

Značka Prvá pomoc (č. D 17b) informuje o mieste, kde sa poskytuje zdravotnícka prvá pomoc.

(20) K značke č. D 18:

Značka Informácie (č. D 18) označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie.

(21) K značke č. D 19:

Značka Rozhlasové informácie (č. D 19) informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú aj pravidelné denné informácie o situácii v cestnej premávke. V spodnej časti značky sa uvádza údaj o frekvencii a vlnovej dĺžke. Na dodatkovej tabuľke sa môže uviesť čas vysielania informácií o situácii v cestnej premávke.

(22) K značke č. D 30a:

Značka Tunel (č. D 30a) označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá premávky na pozemných komunikáciách pre správanie sa v tuneli. V dolnej časti môže byť uvedený jeho názov. Dĺžka tunela môže byť vyznačená dodatkovou tabuľkou č. E 4.

(23) K značke č. D 30b:

Značka Koniec tunela (č. D 30b) označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel premávky na pozemných komunikáciách pre správanie sa v tuneli.

(24) K značkám č. D 33 a č. D 34a až D 34e:

Značka Návesť pred križovatkou (č. D 33) informuje o názve najbližšej križovatky a o vzdialenosti k nej. Značky Návesť pred križovatkou (č. D 34a až D 34e) informujú na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá alebo na inej dopravne významnej ceste o smere a prípadne o vzdialenosti k vyznačeným cieľom (obciam) a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

(25) K značke č. D 35:

Značka Návestná smerová tabuľa (č. D 35) s prípadným číslom cesty informuje o smere odbočenia na nasledujúcom mieste alebo na križovatke. Ak informuje o odbočení na diaľnicu, cestu pre motorové vozidlá alebo na inú dopravne významnú cestu, použije sa táto značka so zeleným podkladom.

(26) K značke č. D 36:

Značka Diaľková návesť (č. D 36) informuje na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá alebo na inej dopravne významnej ceste o diaľkových cieľoch s uvedením vzdialenosti a čísla cesty. Na ostatných cestách sa táto značka používa s modrým podkladom.

(27) K značkám č. D 37a až D 37c:

Značky Návesť pred križovatkou (č. D 37a až D 37c) informujú o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky. Značka č. D 37b informuje aj o križovatke s cestou pre motorové vozidlá alebo s cestou s vyhradeným jazdným pruhom, ak sa symbol značky č. D 32a nahradí nápisom napríklad BUS a podobne; značka č. D 37c informuje aj o cestičke pre cyklistov.

(28) K značke č. D 38a:

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. D 38a) informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou.

(29) K značke č. D 38b:

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. D 38b) informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere jeho obchádzania.

(30) K značke č. D 38c:

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. D 38c) informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo.

(31) K značkám č. D 39a až D 39d:

Značky Smerová tabuľa (č. D 39a až D 39d) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a čísle cesty, ktoré sa vyznačuje v rámčeku.

(32) K značkám č. D 40a a č. D 40b:

Značky Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (č. D 40a a č. D 40b) informujú o smere príjazdu k diaľnici.

(33) K značkám č. D 41a a č. D 41b:

Značky Smerová tabuľa pre príjazd k ceste pre motorové vozidlá (č. D 41a a č. D 41b) informujú o smere príjazdu k ceste pre motorové vozidlá.

(34) K značke č. D 42:

Značka Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (č. D 42) informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.

(35) K značke č. D 43:

Značka Smerová tabuľa k inému cieľu (č. D 43) informuje vhodným nápisom alebo symbolom o smere, prípadne o vzdialenosti k inému cieľu ako k obci alebo k jej časti (napríklad k letisku, kultúrnej pamiatke a podobne).

(36) K značkám č. D 46a a č. D 46b:

Značka Kilometrovník (č. D 46a) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty. Ak je cesta rozdelená na úseky (tzv. uzly), na značke č. D 46b sa vyznačuje v hornej časti číslo úseku (uzla) a v spodnej časti vzdialenosť v kilometroch od začiatku tohto úseku (uzla).

(37) K značke č. D 47:

Značka Hranica kraja (č. D 47) vyznačuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajmi. Obdobným spôsobom s použitím nápisu Slovenská republika možno vyznačiť aj územie republiky.

(38) K značke č. D 49:

Značka Iný názov (č. D 49) informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne.

(39) K značkám č. D 50a až D 50d:

Značky Jazdné pruhy (č. D 50a), Zvýšenie počtu jazdných pruhov (č. D 50b), Zníženie počtu jazdných pruhov (č. D 50c) a Jazdný pruh pre pomalé vozidlá (č. D 50d) vyznačujú počet a usporiadanie jazdných pruhov. Značka č. D 50c tiež vyznačuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu (ďalej len „pripájací pruh“). Značka č. D 50d vyznačuje zároveň prídavný jazdný pruh na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá určený pre motorové vozidlá, ktoré v takto označenom úseku nedosiahnu vyššiu rýchlosť ako 50 km.h-1.

(40) K značkám č. D 51a až D 51c:

Symbol značiek (napríklad č. B 4, č. B 27a, č. C 12a a podobne) použitý na značkách Obmedzenie v jazdných pruhoch (č. D 51a, č. D 51b a č. D 51c) vyjadruje obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu. To isté platí, ak sa tieto symboly použijú na značkách č. D 51a až D 51c a č. D 53. Platnosť obmedzenia v príslušnom jazdnom pruhu sa končí pri značkách č. D 53 a č. D 50a až D 50d.

(41) K značke č. D 52a:

Značka Vyhradený jazdný pruh (č. D 52a) vyznačuje jazdný pruh vyhradený pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom. Tento jazdný pruh je súčasne na ceste vyznačený vodorovnými značkami najmä č. V 1a alebo č. V 2a a príslušným nápisom (BUS). V spodnej časti značky č. D 52a možno vyznačiť čas, po ktorý je jazdný pruh vyhradený. V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh vyznačuje len vodorovnými značkami.

(42) K značke č. D 53:

Značka Jazdné pruhy pred križovatkou (č. D 53) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku. V prípade potreby možno značku pre jazdný pruh doplniť príslušným symbolom zákazových alebo príkazových značiek.

(43) K značkám č. D 55a a č. D 55b:

Značky Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny (č. D 55a) a Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (č. D 55b) informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.

(44) K značkám č. D 56a a č. D 56b:

Značky Zóna s dopravným obmedzením (č. D 56a) a Koniec zóny s dopravným obmedzením (č. D 56b) vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek. Symbol možno v prípade potreby zameniť iným vhodným symbolom zákazových, príkazových alebo informatívnych dopravných značiek. Upresňujúce údaje (napríklad čas a podobne) sa vyznačujú v spodnej časti značiek vhodným nápisom alebo symbolom. Koniec zóny sa vyznačuje značkou č. D 56b.

(45) K značkám č. D 57a a č. D 57b:

Značky Pešia zóna (č. D 57a) a Koniec pešej zóny (č. D 57b) vyznačujú územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov. V spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke možno vyznačiť vhodným nápisom alebo symbolom, ktorým vozidlám je vjazd do tejto oblasti povolený a prípadne v akom čase a podobne. Koniec zóny sa vyznačuje značkou č. D 57b.

(46) K značkám č. D 59a až D 59d:

Značky Návesť pred obchádzkou (odklonom) (č. D 59a a č. D 59b) a Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (č. D 59c a č. D 59d) informujú o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky a vyznačujú smer a priebeh obchádzky alebo odklonovej trasy. Na značke č. D 59a je podľa povahy uzávierky vyznačený symbol príslušnej zákazovej značky a dĺžka obchádzky.

(47) K značke č. D 60:

Značka Zmena miestnej úpravy (č. D 60) upozorňuje vhodným nápisom a symbolom na zmenu miestnej úpravy cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, neobvyklé stavebné usporiadanie cesty a podobne.

(48) K značke č. D 61:

Značka Úniková cestička (č. D 61) informuje o možnosti núdzového zastavenia vozidla na únikovej cestičke v prípade technickej poruchy.

(49) K značke č. D 62:

Značka Návesť zmeny smeru jazdy (č. D 62) informuje najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený.

(50) K značke č. D 63:

Značka Návesť zmeny smeru jazdy (č. D 63) upozorňuje na neočakávanú zmenu smeru jazdy vozidla. V spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje (napríklad o dĺžke a podobne).

(51) K značke č. D 64:

Značka Obchádzanie električky (č. D 64) označuje miesto, kde možno obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke, vľavo. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky č. E 4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.

(52) K značkám č. D 65a a č. D 65b:

Značky Všeobecné najvyššie dovolené rýchlosti (č. D 65a a č. D 65b) informujú o najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy v obci, mimo obce, na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá v Slovenskej republike. Ak je to potrebné, možno rozsah informácií rozšíriť vhodným spôsobom.

Čl. 5

Dodatkové tabuľky

(1) K dodatkovým tabuľkám č. E 2a až E 2d:

Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (č. E 2a až E 2c) vyznačujú skutočný tvar križovatky a okrem tabuľky č. E 2a aj hlavnú a vedľajšiu cestu. To isté vyznačuje tabuľka Tvar dvoch križovatiek (č. E 2d) pre dve po sebe nasledujúce križovatky.

(2) K dodatkovej tabuľke č. E 3a:

Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 3a) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

(3) K dodatkovej tabuľke č. E 3b:

Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 3b) umiestnená pod značkou č. C 1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. C 2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou.

(4) K dodatkovej tabuľke č. E 4:

Dodatková tabuľka Dĺžka úseku (č. E 4) vyznačuje dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

(5) K dodatkovej tabuľke č. E 5:

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 5) umiestnená pod zákazovou značkou obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke. Pri jazdnej súprave rozhoduje súčet celkových hmotností vozidiel súpravy.

(6) K dodatkovej tabuľke č. E 6:

Dodatková tabuľka Za mokra (č. E 6) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na podmienky mokrej vozovky.

(7) K dodatkovej tabuľke č. E 7:

Dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E 7) označuje smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

(8) K dodatkovým tabuľkám č. E 8a až E 8e:

Dodatkové tabuľky Začiatok úseku (č. E 8a), Priebeh úseku (č. E 8b), Koniec úseku (č. E 8c) a Úsek platnosti (č. E 8d a č. E 8e) vyznačujú úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou sú tabuľky umiestnené.

(9) K dodatkovej tabuľke č. E 9:

Dodatková tabuľka Druh vozidla (č. E 9) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla; tento druh vozidla sa vyznačuje symbolmi zo zákazových značiek.

(10) K dodatkovej tabuľke č. E 10:

Dodatková tabuľka Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (č. E 10) vyznačuje taký tvar kríženia cesty so železničnou dráhou, kde nie je dostatočný rozhľad alebo kde má kríženie ostrý uhol. Umiestňuje sa nad značku č. A 25c.

(11) Dodatková tabuľka s nápisom Len zásobovanie obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a na vozidlá s označením č. O 1 alebo č. O 2; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľka s nápisom Okrem zásobovania.

(12) Dodatková tabuľka s nápisom Len dopravná obsluha obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby, na vozidlá s označením č. O 1 alebo č. O 2, alebo č. O 5, na vozidlá taxislužby a na vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľka s nápisom Okrem dopravnej obsluhy.

(13) Výnimka z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodičov električky sa vyznačuje na dodatkovej tabuľke, len ak to vyžaduje situácia v cestnej premávke.

II. ČASŤ

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Čl. 6

Pozdĺžne čiary

(1) K značkám č. V 1a a č. V 1b:

Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) alebo značkou Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, musí vodič ísť vpravo od tejto značky. Tieto značky je zakázané prechádzať alebo ich nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty.

(2) K značkám č. V 2a a č. V 2b:

Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2a a č. V 2b) sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V 2a s medzerami dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V 2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy, predchádza značke č. V 1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou č. V 9b.

(3) K značke č. V 2c:

Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2c) vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka č. V 2c rovnaký význam ako značky č. V 2a alebo č. V 2b.

(4) K značke č. V 3:

Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (č. V 3) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiary.

(5) K značke č. V 4:

Značka Vodiaca čiara (č. V 4) vyznačuje okraj vozovky.

Čl. 7

Priečne čiary

K značkám č. V 5a až V 5c:

Značky Priečna súvislá čiara (č. V 5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V 5b) alebo Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V 5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka č. V 5c vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde! (č. C 2).

Čl. 8

Šípky

(1) K značkám č. V 8a a č. V 8b:

Značky Cyklistická smerová šípka (č. V 8a a č. V 8b) vyznačujú na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňajú zvislú značku č. C 7.

(2) K značke č. V 9a:

Značka Smerové šípky (č. V 9a) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou.

(3) K značke č. V 9b:

Značka Predbežné šípky (č. V 9b) vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary do súvislej čiary; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa ukončenie.

Čl. 9

Státie a parkovisko

(1) K značkám č. V 10a až V 10c:

Značky Státie (č. V 10a až V 10c) vyznačujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

(2) K značke č. V 10d:

Značka Vyhradené parkovisko (č. V 10d) s príslušným nápisom alebo len s nápisom R vyznačuje priestor vyhradeného parkoviska.

Čl. 10

Zastávky a zákazy zastavenia a státia

(1) K značke č. V 11:

Značka Zastávka autobusu alebo trolejbusu (č. V 11) a obdobná značka s nápisom TRAM pre zastávku električky vyznačuje priestor zastávky uvedených vozidiel. Značka môže byť vyhotovená aj v bielej farbe.

(2) K značke č. V 12a:

Značka Žltá kľukatá čiara (č. V 12a) vyznačuje priestor, kde je zakázané státie.

(3) K značke č. V 12b:

Značka Žltá súvislá čiara (č. V 12b) vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie a státie.

(4) K značke č. V 12c:

Značka Žltá prerušovaná čiara (č. V 12c) vyznačuje úsek, kde je zakázané státie.

Čl. 11

Šikmé rovnobežné čiary

K značke č. V 13:

Značka Šikmé rovnobežné čiary (č. V 13) vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom zasahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty; pritom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

Čl. 12

Nápisy na ceste

K značke č. V 14:

Značka Nápisy na ceste (č. V 14) vyjadruje rôzne dopĺňajúce údaje vhodnými nápismi (BUS, TRAM, NITRA, STOP a podobne), symbolmi a podobne.

III. ČASŤ

DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Čl. 13

Iné dopravné zariadenia

(1) K č. Z 1:

Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V 1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značke č. V 2a, č. V 2b, č. V 2c alebo č. V 3. Môžu vymedzovať aj priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

(2) K č. Z 2a:

Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2a) vyznačuje uzávierku celej šírky vozovky.

(3) K č. Z 2b:

Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2b) vyznačuje uzavretie časti šírky vozovky; šípky smerujú k voľnej časti vozovky.

(4) K č. Z 2c:

Žlté a čierne pruhy (č. Z 2c) označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).

(5) K č. Z 3a a č. Z 3b:

Vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b) označujú najmä nebezpečnú zákrutu.

(6) K č. Z 4:

Smerovacia doska (č. Z 4) usmerňuje premávku v smere sklonu šikmých pruhov.

Poznámky pod čiarou

1) STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.STN 73 6021 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel.

2) § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

3) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

4) § 2 ods. 1 zákona č. 36/l967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

4a) § 126 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

5) STN ISO 7591 Cestné vozidlá, Registračné značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá, Špecifikácia.

6) § 2 a § 3 písm. a) bod 8 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).

6) § 8 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.STN 73 6425 Stavby pre dopravu, Autobusové, Trolejbusové a Električkové zastávky.

7) § 2 písm. ba) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 405/2000 Z. z.