Oznámenie č. 9/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 2/1997
Platnosť od 11.01.1997

9

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 22. novembra 1996 do 19. decembra 1996 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatky k uloženým kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretá 6. decembra 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení na roky 1997–2006 uzavretá 6. decembra 1996 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 15. októbra 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1996 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej 12. marca 1996 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 22. novembra 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 4. apríla 1996 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky

a

Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 2 zo dňa 2. decembra 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1997 uzavretej 30. júna 1995 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.