Uznesenie č. 88/1997 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. februára 1997 o výklade čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 39/1997
Platnosť od 25.03.1997
Účinnosť od 25.03.1997

88

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 26. februára 1997

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Tibora Šafárika a z členov senátu JUDr. Jána Klučku a JUDr. Richarda Rapanta po prerokovaní návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. februára 1997 podáva tento

výklad

čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky:

1. Súčasťou ústavného práva prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky je oprávnenie požiadať o súčinnosť orgány činné v trestnom konaní, ak to pre potreby toho konania o žiadosti o udelenie milosti, uskutočnenie ktorého si vyhradil, považuje za vhodné, účelné alebo potrebné. Konkrétny spôsob požadovanej súčinnosti prezident Slovenskej republiky označí vo svojej žiadosti o jej poskytnutie príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.

2. Orgány činné v trestnom konaní požadovanú súčinnosť poskytnú v súlade s ústavnou zásadou spolupráce jednotlivých zložiek štátnej moci v Slovenskej republike a lehota na jej poskytnutie je podmienená časom objektívne potrebným na prípravu a vykonanie požadovaných súčinnostných úkonov.

Predseda senátu:

Tibor Šafárik v. r.