Oznámenie č. 87/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 38/1997
Platnosť od 25.03.1997

87

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 31. januára 1997 do 5. marca 1997 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 uzavretá 19. decembra 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov sklárskeho a bižutérneho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho a bižutérneho priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 uzavretá 20. januára 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 21. januára 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením zamestnávateľov SOU a SPV.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 29. januára 1997 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretá 28. januára 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.