Vyhláška č. 86/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie

Čiastka 38/1997
Platnosť od 25.03.1997
Účinnosť od 01.04.1997

86

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 4. marca 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 100 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v objektoch a priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

2a) STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty.“.

2. V § 8, § 29 ods. 2 a § 47 ods. 4 sa slová „okresná správa Zboru požiarnej ochrany“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom gramatickom tvare.

3. V § 9 sa vypúšťa písmeno d).

4. V § 10 ods. 2 sa slová „príslušnej správy Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.

5. V § 17 ods. 6 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa požiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch a viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť pracovníci vykonávajúci činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.“.

6. § 29 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak zmenené pomery v právnickej osobe majú vplyv na zhodnotenie podľa odseku 3, právnická osoba analýzu upraví a predloží ju na posúdenie okresnému úradu.“.

7. V § 31 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Analýzu požiarneho nebezpečenstva schvaľuje okresný úrad.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

8. V § 32 odsek 2 znie:

(2) Právnická osoba môže zabezpečovať vykonávanie činností uvedených v odseku 1 aj osobou, ktorá má odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany.“.

9. § 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Zabezpečovaním požiarnej ochrany podľa odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ostatné povinnosti právnickej osoby na úseku požiarnej ochrany ani zodpovednosť jej štatutárneho orgánu.“.

10. V § 33 odsek 2 znie:

(2) Osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany pri činnostiach vykonávaných podľa odseku 1 osvedčujú pravosť písomností, ktoré vyhotovili, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.“.

11. V § 36 ods. 3 písm. h) sa bodka za slovom „vzdelávania“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „najmä opis priestorov na odbornú prípravu, vybavenie audiovizuálnou technikou, požiarnou technikou, vecnými prostriedkami požiarnej ochrany a inou technikou, zoznam učebných pomôcok, literatúry pre lektorov a učebných textov pre poslucháčov.“.

12. V § 36 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, vedie triednu knihu, ktorú uschováva päť rokov.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

13. V § 37 ods. 3 písm. a) sa slová „ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a technikov požiarnej ochrany.“.

14. V § 37 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

15. § 37 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Pečiatka podľa § 33 ods. 2 je okrúhla s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko s titulmi, registračné číslo osvedčenia a slová ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe.

(9) Pečiatku vydáva špecialistom požiarnej ochrany krajský úrad za úhradu.“.

16. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

㤠37a

(1) Osoby s odbornou spôsobilosťou na čistenie a kontrolu komínov pri vykonávaní činnosti osvedčujú pravosť písomností, ktoré vyhotovili, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

(2) Pečiatka podľa odseku 1 je obdĺžniková s rozmermi 45x16 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko, registračné číslo osvedčenia a slovo KOMINÁR. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe.

(3) Osoby s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov pri vykonávaní činnosti osvedčujú pravosť písomností, ktoré vyhotovili, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

(4) Pečiatka podľa odseku 3 je okrúhla s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko s titulmi, registračné číslo osvedčenia a slová REVÍZNY TECHNIK KOMÍNOV. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe.

(5) Pečiatku vydáva osobám s odbornou spôsobilosťou na čistenie a kontrolu komínov a osobám s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, za úhradu.“.

17. § 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany, osoby s odbornou spôsobilosťou na čistenie a kontrolu komínov a osoby s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov, ktorým bolo odňaté osvedčenie o odbornej spôsobilosti, sú povinné do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti vrátiť pečiatku tomu, kto im ju vydal.“.

18. V § 40 ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „prevádzky“ a slovo „kontroly“ a za slovo „spôsob“ sa vkladá slovo „pravidelnej“.

19. V § 40 ods. 4 sa za slovo „spôsob“ vkladajú slová „revízie a pravidelnej“.

20. V § 45 ods. 1 písm. b) sa za slovo „opatrenia“ vkladajú slová „a lehoty“.

21. V § 46 ods. 1 písm. a) sa slovo „okresov“ nahrádza slovom „krajov“.

22. V § 46 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

23. V § 46 odsek 2 znie:

(2) Krajský úrad posudzuje z hľadiska požiarnej bezpečnosti projektovú dokumentáciu stavieb právnických osôb, ktoré

a) sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresov,

b) si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho, spoločenského alebo kultúrneho významu.“.

24. V § 46 ods. 3 sa slová „obvodná správa Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

25. V § 47 ods. 4 druhá veta znie:

„V závažných prípadoch požiarov krajský úrad alebo ministerstvo vnútra vypracúva požiarnotechnickú expertízu.“.

26. V § 47 ods. 5 sa slová „okresné správy Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „okresné úrady, krajské úrady“.

27. V § 48 ods. 1 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „okresné správy Zboru požiarnej ochrany“ sa nahrádzajú slovami „krajské úrady a okresné úrady“.

28. V § 49 sa slová „Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“.

29. V § 52 ods. 1 sa slová „náčelníkom príslušnej správy Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „príslušným náčelníkom“.

30. Príloha vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

(1) Osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany, ktoré majú vydané platné osvedčenie o tejto odbornosti, požiadajú príslušný odbor požiarnej ochrany krajského úradu podľa miesta trvalého pobytu o vydanie pečiatky podľa § 33 ods. 2 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Osoby s odbornou spôsobilosťou, ktoré majú vydané platné osvedčenia na vykonávanie čistenia, kontroly a preskúšavanie komínov, požiadajú právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, o vydanie pečiatky podľa § 37a do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1997.


Gustáv Krajči v. r.


Príloha k vyhláške Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky č. 86/1997 Z. z.

Příloha 01

Příloha 02

Příloha 03

Příloha 04

Příloha 05

Příloha 06

Obrázek 01

Obrázek 02

Obrázek 03