Vyhláška č. 85/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany

Čiastka 38/1997
Platnosť od 25.03.1997 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1997 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 25. februára 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 20a ods. 3,§ 65 ods. 2,§ 70 ods. 3, § 71 ods. 2, § 72 ods. 1 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „okresnej správy Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“ a vypúšťajú sa slová v zátvorke „(ďalej len „okresná správa“)“.

2. V § 1 ods. 1, 2, 3 a 4, § 2, § 25 ods. 3, § 26 ods. 2, § 27 ods. 2, § 31 ods. 2, § 32 ods. 2, § 40 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 44 ods. 3 a 4, § 45 ods. 1, 2, a 3, § 50 ods. 2 a v § 51 ods. 1 sa slová „okresná správa“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom gramatickom tvare.

3. V § 3 ods. 7, § 5 ods. 1, § 6 ods. 3 a v § 48 sa slovo „stredisko“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza slovom „pracovisko“ v príslušnom gramatickom tvare.

4. V § 6 ods. 3 písmeno d) znie:

d) vyžiadanie medziokresnej pomoci,“.

5. V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:

a) veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany zriadenej krajským úradom má prednosť pred veliteľmi jednotiek Zboru požiarnej ochrany zriadených okresnými úradmi,“.

6. V § 13 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany zriadenej okresným úradom má prednosť pred veliteľmi jednotiek závodných požiarnych útvarov s výnimkou prípadu uvedeného v písmene c) a pred veliteľmi dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany,“.

Doterajšie písmená b), c) a d) sa označujú ako písmená c), d) a e).

7. V § 13 ods. 1 v novom písmene d) sa slová „v písmene d)“ nahrádzajú slovami „v písmene e)“.

8. V § 13 odsek 3 znie:

(3) Náčelník Zboru požiarnej ochrany, náčelník odboru požiarnej ochrany územne príslušného krajského úradu a náčelník odboru požiarnej ochrany územne príslušného okresného úradu sú oprávnení v závažných prípadoch prevziať velenie zásahu alebo určiť veliteľa zásahu odchylne od ustanovení uvedených v odseku 1.“.

9. V § 21 odsek 1 znie:

(1) Nástupná príprava v rozsahu 120 hodín sa vykonáva v jednotke požiarnej ochrany alebo v právnickej osobe, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.“.

10. V § 22 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3, 4, 5 a 6 sa označujú ako odseky 2, 3, 4 a 5.

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 9) sa slová „§ 34“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 3“.

12. V § 23 ods. 4 sa slová „ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“.

13. V § 27 odsek 1 znie:

(1) Cyklickú prípravu veliteľov, zástupcov veliteľov, veliteľov zmien, operačných dôstojníkov krajských úradov a veliteľov požiarnych staníc jednotiek Zboru požiarnej ochrany a veliteľov a zástupcov veliteľov závodných požiarnych útvarov vykonáva každoročne ministerstvo vnútra v rozsahu 40 hodín.“.

14. V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Cyklickú prípravu veliteľov družstiev jednotiek Zboru požiarnej ochrany vykonáva každoročne krajský úrad v rozsahu 40 hodín.“.

Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

15. V § 32 ods. 2 sa za slovo „vnútra“ vkladajú slová „krajský úrad“.

16. V § 37 ods. 1 sa slová „náčelník okresnej správy“ nahrádzajú slovami „veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany“.

17. V § 37 ods. 2 sa slovo „regiónu“ nahrádza slovom „kraja“.

18. V nadpise prvého oddielu štvrtej hlavy sa vypúšťa slovo „príslušníkov,“.

19. V § 38 odsek 1 znie:

(1) Velitelia, zástupcovia veliteľov, velitelia požiarnych staníc, velitelia zmien, velitelia družstiev a technici odborných služieb závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov preukazujú odbornú spôsobilosť.“.

20. V § 38 ods. 3 sa vypúšťa slovo „príslušníci,“.

21. V § 39 písm. a) úvodná veta znie:

a) veliteľov, zástupcov veliteľov, veliteľov požiarnych staníc, veliteľov zmien a veliteľov družstiev závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov je najmä znalosť“.

22. V § 39 písm. b) sa vypúšťajú slová „jednotiek Zboru požiarnej ochrany,“.

23. V § 40 ods. 1 písmeno a) znie:

a) ministerstvo vnútra, ak ide o veliteľov a zástupcov veliteľov závodných požiarnych útvarov,“.

24. V § 40 ods. 4 a v § 41 ods. 6 sa vypúšťa slovo „príslušník,“.

25. V § 40 ods. 5 a v § 41 ods. 5 sa slová „Príslušníci, pracovníci“ nahrádzajú slovom „Pracovníci“.

26. V § 41 ods. 3 sa vypúšťa slovo „príslušníka,“.

27. V § 44 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Požiarny poplachový plán schvaľuje krajský úrad.“.

28. V § 51 ods. 1 sa slová „§ 1 ods. 1, 3, 4 a 5“ sa nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 1 až 5“ , slová „§ 32 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 2“ a vypúšťajú sa slová „§ 36 ods. 1“.

29. V prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z. štvrtý bod znie:

4. Viesť a obsluhovať požiarne automobily1) môže iba určený príslušník, pracovník alebo člen jednotky požiarnej ochrany, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky na výkon tejto funkcie podľa osobitných predpisov,3) je zdravotne spôsobilý,4) má najmenej dvojročnú prax vo vedení vozidiel a najazdených najmenej 150 hodín na vozidlách, ktorých celková hmotnosť presahuje 3,5 tony. Ak určený príslušník alebo pracovník jednotky požiarnej ochrany neviedol požiarny automobil s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t dlhšie ako jeden mesiac, musí vykonať kondičnú jazdu v trvaní najmenej 20 minút.“.

30. V prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z. sa vypúšťa bod 14.

Doterajšie body 15 a 16 sa označujú ako body 14 a 15.

31. V prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z. sa vypúšťa bod 17.

Doterajšie body 18 až 30 sa označujú ako body 16 až 28.

32. Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou tejto vyhlášky.

33. V prílohe č. 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z. úvodná veta poradového čísla 8 znie:

8. Výpočet síl a prostriedkov 13 5
na zdolávanie požiarov len písm. a) až e)“.

34. V prílohe č. 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z. poradové číslo 15 znie:

15. Predpisy a normy súvisiace s protiplynovou službou

a) zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov,

b) vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti,

c) vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v znení neskorších predpisov,

d) STN 07 8304 Kovové tlakové nádoby na prepravu plynov – prevádzkové pravidlá,

e) STN 07 8510 Farebné označenie kovových tlakových nádob na plyny pre zdravotnícke účely,

f) STN 38 6405 Plynové zariadenia. Zásady prevádzkovania.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1997.


Gustáv Krajči v. r.


Príloha k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 85/1997 Z. z.

1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) ako správca kmitočtového pásma prideleného pre potreby požiarnej ochrany riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby v Zbore požiarnej ochrany (ďalej len „Zbor PO“) a odborne usmerňuje výkon spojovacej služby v ostatných jednotkách požiarnej ochrany.

2. Krajský úrad riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby jednotiek Zboru PO zriadených okresnými úradmi a koordinuje zabezpečovanie základných úloh spojovacej služby jednotiek Zboru PO na území kraja.

3. Okresný úrad riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby v jednotke Zboru PO, vo vymedzenom rozsahu odborne usmerňuje výkon spojovacej služby vo svojom územnom obvode a pomáha pri výkone spojovacej služby v ostatných jednotkách požiarnej ochrany.

4. Mestský požiarny zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mestský požiarny zbor mesta Košíc (ďalej len „mestský požiarny zbor“) riadia a vykonávajú kontrolu výkonu spojovacej služby v mestskom požiarnom zbore a vo vymedzenom rozsahu odborne usmerňujú výkon spojovacej služby vo svojom územnom obvode, pomáhajú pri výkone spojovacej služby v ostatných jednotkách požiarnej ochrany; koordinujú so susednými okresnými úradmi zabezpečovanie základných úloh spojovacej služby na susediacich územiach okresov.

5. Pre potreby požiarnej ochrany sú vyhradené kanály označené veľkými písmenami abecedy F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R s príslušným kmitočtom nosnej vlny.

6. Kmitočty používané v požiarnej ochrane sa delia na

a) celoštátne – I, K, N, platné na celom území Slovenskej republiky,

b) územné, platné na územiach určitých okresov.

7. Súhlas na používanie kmitočtov požiarnej ochrany pre závodné požiarne útvary a dobrovoľné jednotky požiarnej ochrany vydáva ministerstvo vnútra na základe odporúčania okresného úradu alebo mestského požiarneho zboru a stanoviska krajského úradu.

8. Rádiové spojenie jednotiek požiarnej ochrany sa vykonáva

a) hovoreným slovom,

b) prenosom číselne zakódovaných informácií, tzv. kódov typických činností, ktoré sa realizujú funkciou selektívnej voľby.

9. Rádiové spojenie sa organizuje v rádiových sieťach s možnosťou vyvedenia na samostatný rádiový smer.

10. Rádiové siete sú:

a) stála rádiová sieť na zabezpečenie odôvodneného spojenia, ktoré nemožno realizovať iným spôsobom; tvoria ju povolené základňové, vozidlové a prenosné rádiostanice zverené užívateľovi,

b) dozorná rádiová sieť na sledovanie rádiovej prevádzky technicky zabezpečená zodpovedajúcou základňovou rádiostanicou, samostatnou rádiostanicou alebo zodpovedajúcou súpravou prijímača,

c) rádiové siete v priestore zdolávania požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti.

11. Rádiové siete v priestore zdolávania požiaru sú tieto:

a) rádiová sieť veliteľa zásahu na riadenie jednotiek požiarnej ochrany, ich príslušníkov, pracovníkov a členov bezprostredne zdolávajúcich požiar; v prípade potreby v nej môžu pracovať rádiostanice z rádiových sietí veliteľov zásahových úsekov, náčelníka štábu a náčelníka tyla,

b) rádiová sieť veliteľov zásahových úsekov, resp. družstiev,

c) rádiová sieť náčelníka štábu, v ktorej pracuje jeho vlastná rádiostanica plniaca funkciu riadiacej a dozornej rádiostanice, rádiostanica náčelníka tyla, rádiostanice záložných a posilových jednotiek, základňová rádiostanica spojovacieho pracoviska, rádiostanica veliteľa zásahu, ktorá do tejto siete vstupuje v prípade potreby,

d) rádiová sieť náčelníka tyla, v ktorej pracuje jeho vlastná rádiostanica, rádiostanice materiálno-technického zabezpečenia, rádiostanice pracujúce na trase dopravy vody, rádiostanice posilových a záložných jednotiek.

12. Celoštátne kmitočty môže používateľ používať takto:

a) kmitočet I

aa) ako súčinnostný kmitočet na spojenie krajského úradu, okresného úradu alebo jednotky Zboru PO s jednotkou, s ktorou potrebujú takýto druh spojenia,

ab) ako kmitočet kontrolnej rádiovej siete,

ac) ako kmitočet na spojenie v rádiovej sieti náčelníka štábu a náčelníka tyla,

ad) ako kmitočet na spojenie v stálej rádiovej sieti jednotiek závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných verejných požiarnych zborov, dobrovoľných závodných požiarnych zborov, a to najmä pri zdolávaní požiarov, vykonávaní taktických cvičení alebo pri zvolávaní do pohotovosti,

b) kmitočet K ako hlavný zásahový kmitočet na spojenie len v priestore zdolávania požiaru a len na riadenie jednotiek požiarnej ochrany, ich príslušníkov, pracovníkov a členov bezprostredne zdolávajúcich požiar,

c) kmitočet N ako záložný zásahový kmitočet pre jednotky požiarnej ochrany na spojenie v prípadoch, keď v rádiovej sieti v priestore zásahu pracuje veľký počet rádiostaníc, ktoré sa na kmitočte K navzájom rušia; o jeho použití rozhoduje veliteľ zásahu.

13. Kmitočty povolené pre iný územný celok nemožno v rádiovej sieti používať. Výnimku môžu tvoriť iba prípady,

a) keď požiar zdolávajú spoločne jednotky z okresov susediacich krajov, môže sa v prípade potreby použiť kmitočet toho kraja, na ktorého teritóriu sa zasahuje,

b) keď rozsah požiaru, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vyžaduje na ich zdolávanie zorganizovať špeciálne zásahové skupiny z okresov z viacerých krajov rozdelené do spoločných zásahových úsekov,

c) keď rádiostanice ministerstva vnútra alebo krajského úradu vstupujú do stálej rádiovej siete jednotky Zboru PO.

14. Ak akákoľvek iná rádiostanica požaduje vstup do stálej rádiovej siete, môže spojenie nadviazať prostredníctvom dozornej rádiovej siete na určenom kmitočte. Ďalšia komunikácia sa uskutočňuje podľa určených zásad používania kmitočtov.

15. V rádiových sieťach organizovaných v priestore zásahu všetci účastníci dodržiavajú zásadu neprípustnosti svojvoľnej komunikácie rádiostaníc mimo siete, do ktorej boli zaradení.

16. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch možno rádiové siete v priestore zdolávania požiaru na základe rozhodnutia veliteľa zásahu organizačne a kmitočtovo prispôsobiť vývoju situácie; veliteľ zásahu nepretržite prihliada na prioritné dodržiavanie zásad organizácie rádiových sietí a jednotného systému rádiového spojenia.

17. Ak v niektorej rádiovej sieti organizovanej pri zásahu veliteľ zásahu nariadi zmenu použitia kmitočtov oproti pôvodnému určeniu, je povinný o tom informovať ostatných účastníkov vstupujúcich do tejto rádiovej siete. Súčinnosť medzi zainteresovanými stranami sa dosahuje vždy tak, že volajúca rádiostanica prechádza na kmitočet volaného.

18. Pre rádiové siete organizované na kmitočtoch požiarnej ochrany platí, že

a) základňové rádiostanice spojovacích pracovísk jednotiek Zboru PO sú riadiacimi a kontrolnými rádiostanicami stálych rádiových sietí pracujúcich na kmitočtoch požiarnej ochrany vo svojom zásahovom obvode,

b) základňová rádiostanica operačného pracoviska jednotky Zboru požiarnej ochrany na hlavnej požiarnej stanici je riadiacou a kontrolnou rádiostanicou pre všetky stále rádiové siete pracujúce na kmitočtoch požiarnej ochrany v celom svojom územnom obvode,

c) riadiacou rádiostanicou sietí organizovaných v priestore zásahu je rádiostanica príslušníka povereného veliteľom zásahu organizovať rádiové spojenie s volacím znakom „HVIEZDA“; príslušník poverený organizovaním rádiového spojenia je členom štábu zdolávania požiaru a organizuje spojenie podľa zásad uvedených v 8. až 15. bode, pričom sa stará o efektívne využitie kmitočtov a organizuje spojenie tak, aby rušenie medzi zasahujúcimi jednotkami bolo čo najmenšie.

19. Riadiaca a kontrolná rádiostanica zásahového obvodu dozerá na správne a účelné vedenie zásad rádiovej prevádzky, na zásady prevádzkovej disciplíny v svojej rádiovej sieti a určuje v nej prevádzkový režim. Je hlavnou rádiostanicou v rádiovej sieti požiarnej ochrany daného zásahového obvodu.

20. Riadiaca a kontrolná rádiostanica operačného pracoviska jednotky Zboru PO na hlavnej požiarnej stanici dozerá na správne a účelné vedenie zásad rádiovej prevádzky, na zásady prevádzkovej disciplíny v rádiových sieťach požiarnej ochrany celého územného obvodu a určuje v nich prevádzkový režim.

21. Rádiostanice pracujúce v sieti riadiacej rádiostanice operačného pracoviska jednotky Zboru PO na hlavnej požiarnej stanici sú povinné bez meškania rešpektovať jej prevádzkové pokyny.

22. V prípade potreby má riadiaca rádiostanica právo vo svojej sieti použiť obežníkový volací znak.

23. Ak v rádiovej sieti pracuje rádiostanica, ktorá nedodržuje prevádzkovú disciplínu alebo zdĺhavou komunikáciou znemožňuje alebo sťažuje plynulú prácu ostatných účastníkov rádiovej siete, riadiaca rádiostanica má právo skončiť prevádzku tejto rádiostanice. Toto rozhodnutie musí rádiostanica bez meškania rešpektovať.

24. Kontrolná rádiostanica je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania zásad jednotného systému rádiového spojenia a vykonávať v územnom obvode kontrolné spojenia.

25. V spojovacej prevádzke požiarnej ochrany majú prioritu všetky správy a informácie o vzniknutých požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach spolu so súvisiacimi žiadosťami o poskytnutie pomoci, spojenie zasahujúcich príslušníkov, pracovníkov a členov s veliteľom zásahu alebo so spojovacím pracoviskom, alebo neodkladné odovzdanie správy veliteľovi zásahu zabezpečujúcej zníženie rizika zásahu.

26. Nižšiu dôležitosť má spojenie medzi príslušníkmi, pracovníkmi a členmi navzájom počas zásahu.

27. Veliteľ zásahu môže počas zásahu zmeniť prioritu spojenia medzi príslušníkmi navzájom tak, že ju určí, a príslušník alebo pracovník na spojovacom pracovisku ju neodkladne potvrdí a zaznačí do príslušnej dokumentácie.

28. Iné nároky na príjem a prenos správ, ak prechádzajú cez spojovacie pracovisko, sa vybavujú postupne podľa dôležitosti a na základe posúdenia, či môže hroziť nebezpečenstvo z dôvodu oneskoreného odovzdania správy.

29. V prípade, že spojenie nižšej dôležitosti prechádzajúce cez spojovacie pracovisko blokuje uskutočnenie hovoru s prioritou, obsluha tohto pracoviska vykoná všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie prednostného spojenia.

30. Spojovacia prevádzka sa uskutočňuje tak, aby nenastal únik skutočností tvoriacich predmet štátneho, služobného alebo obchodného tajomstva.

31. Pri prevádzke v rádiových sieťach a smeroch sa používajú

a) volacie znaky určené v povoľovacej listine na zriadenie, prevádzku a prechovávanie vysielacích rádiostaníc,

b) otvorené volacie znaky,

c) obežníkový volací znak.

32. Volacie znaky určené v povoľovacej listine sú pre užívateľov záväzné. Používajú sa pri prevádzke vo všetkých rádiových sieťach a smeroch okrem prípadov, keď je účelné použiť otvorené volacie znaky.