Vyhláška č. 81/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach

Čiastka 36/1997
Platnosť od 21.03.1997 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.1997 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 21. februára 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 až 3 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 3 druhá veta znie:

„Ak do materskej školy prihlásia rodičia osem detí mladších ako tri roky, tieto deti sa zaraďujú do samostatnej triedy; do takejto triedy nemožno zaradiť viac ako 20 detí.“.

2. V § 6 ods. 5 druhá veta znie:

„Do triedy možno zaradiť medzi zdravé deti najviac päť postihnutých detí, pričom sa po zaradení najvyšší počet detí uvedený v odsekoch 2 až 4 zníži podľa závažnosti postihnutia o dve až štyri deti.“.

3. § 6 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Pre deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku, sa zriaďujú prípravné triedy. Cieľom prípravných tried je zabezpečiť zdravý a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, vyrovnávať rozdiely v rozvojovej úrovni medzi deťmi, poskytnúť im predškolské vzdelávanie a rovnaké možnosti prípravy na vstup do základnej školy.“.

4. V § 7 ods. 1 druhá veta znie:

„K prihláške sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.“.

5. V § 9 ods. 3 sa v prvej vete slová „praktického lekára pre deti a dorast“ nahrádzajú slovami „ošetrujúceho lekára“.

6. V § 14 ods. 1 sa suma „150 Sk“ nahrádza sumou „50 Sk“ a suma „250 Sk“ sa nahrádza sumou „100 Sk“.

7. V § 14 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

8. V § 14 odsek 4 znie:

(4) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

a) dieťa dovŕšilo piaty rok veku,

b) dieťa má odloženú povinnú školskú dochádzku,

c) dieťa je umiestnené v predškolskom zariadení zriadenom orgánom štátnej správy v školstve pri zdravotníckom zariadení,

d) dieťa má nariadenú ústavnú výchovu,

e) dieťa má prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára,

f) dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov predškolské zariadenie 30 po sebe nasledujúcich dní, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a skončenia choroby,

g) dieťa nenavštívilo predškolské zariadenie v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku,

h) iná osoba uhrádza úplne neinvestičné výdavky predškolského zariadenia alebo časť neinvestičných výdavkov zodpovedajúcu výške príspevku určeného podľa odseku 1 zriaďovateľom,

i) rodič predloží riaditeľovi predškolského zariadenia doklad o sociálnej odkázanosti.11)

Príspevok podľa odsekov 1 a 2 môže zriaďovateľ znížiť alebo odpustiť, ak dieťa dovŕšilo piaty rok veku alebo má odloženú povinnú školskú dochádzku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:

11) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z. o sociálnej odkázanosti.“.

9. § 14 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza pomerne, ak iná osoba uhrádza neinvestičné výdavky predškolského zariadenia vo výške nižšej, ako je príspevok určený zriaďovateľom podľa odseku 1.

(6) Ak sú splnené podmienky podľa odseku 4, zriaďovateľ vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok podľa odseku 1.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1997.


Eva Slavkovská v. r.