76

ROZHODNUTIE

prezidenta Slovenskej republiky

z 13. marca 1997

o vyhlásení referenda

I

Podľa čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda vyhlasujem

referendum,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú

a) na návrh Národnej rady Slovenskej republiky, prijatý jej uznesením zo 14. februára 1997 č. 564, o

otázkach:

„1. Ste za vstup Slovenskej republiky do NATO?

2. Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky?

3. Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území Slovenskej republiky?“;

b) na návrh občanov zastúpených petičným výborom, ktorý mi predložil petíciu 4. marca 1997, o

otázke:

„4. Súhlasíte, aby prezidenta Slovenskej republiky volili občania Slovenskej republiky, podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?“.

Návrh ústavného zákona je uvedený v prílohe tohto rozhodnutia.

II

Referendum o otázkach uvedených v I. časti tohto rozhodnutia sa vykoná v piatok 23. mája a v sobotu 24. mája 1997.

III

1. Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, okresné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria1) do 28 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

2. Prvé zasadnutie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 31 dní,2) prvé zasadnutie okresnej komisie pre referendum zvolá prednosta okresného úradu do 34 dní3) a zvolanie prvého zasadnutia okrskovej komisie pre referendum zabezpečí starosta do 40 dní4) od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Michal Kováč v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
k otázke uvedenej v I. časti písm. b) 4. bode rozhodnutia:

Návrh

ÚSTAVNÝ ZÁKON

o priamej voľbe prezidenta Slovenskej republiky

Občania Slovenskej republiky v referende rozhodli o prijatí tohto ústavného zákona:

Čl. I

(1) Prezidenta Slovenskej republiky volia občania Slovenskej republiky na päťročné funkčné obdobie. Právo voliť prezidenta majú občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej jedna pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo občania Slovenskej republiky na základe petície, ktorú podpísalo najmenej desaťtisíc občanov. Návrhy odovzdávajú predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do desiatich dní od vyhlásenia voľby prezidenta.

(3) Voľbu prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

(4) Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získal vo voľbách nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ak takúto väčšinu nedosiahne ani jeden z kandidátov, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási druhé kolo volieb, ktoré sa uskutoční dva týždne po prvej voľbe.

(5) Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najviac hlasov. Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa v druhom kole volieb najviac hlasov.

(6) Ak jeden z dvoch kandidátov, ktorí získali v prvom kole volieb najviac hlasov prestane byť voliteľný za prezidenta pred druhým kolom volieb, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby.

(7) Podrobnosti o voľbách prezidenta ustanoví zákon.

Čl. II

V Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. sa vypúšťajú:

1. v článku 84 ods. 3 slová „voľbu a",
2. v článku 86 písm. b) slová „voliť a",
3. v článku 101 odsek 2 a odsek 3,
4. v článku 105 ods. 2 slová „a zvolí nového prezidenta
&nbsp na riadne funkčné obdobie".

Čl. III

Prechodné ustanovenia

(1) Prvé voľby podľa tohto ústavného zákona sa vykonajú tak, aby prezident Slovenskej republiky, zvolený občanmi, sa mohol ujať funkcie dňom skončenia funkčného obdobia prezidenta zvoleného podľa doterajších predpisov.

(2) Ak Národná rada Slovenskej republiky do dňa vyhlásenia volieb prezidenta podľa tohto ústavného zákona neprijme zákon podľa čl. I odsek 7 tohto ústavného zákona, pre voľby prezidenta sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v platnom znení. V takom prípade:

a) sa pre potreby voľby prezidenta na hlasovacom lístku uvedú mená všetkých kandidátov v abecednom poradí s rámčekom, do ktorého občan krížikom vyznačí, ktorému kandidátovi odovzdáva svoj hlas,

b) v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii sa vyčlení na kampaň rovnaký vysielací čas pre všetkých zaregistrovaných kandidátov,

c) ústredná komisia pre voľby prezidenta spočíta hlasy, ktoré boli odovzdané pre každého kandidáta, vyhlási kandidáta, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov a bol zvolený za prezidenta, alebo skutočnosť, že žiaden kandidát nebol zvolený, a že sa uskutoční druhé kolo volieb, a ktorí dvaja kandidáti sa ho zúčastnia.

Čl. IV

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.

2) § 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.

3) § 13 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.

4) § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.