75

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. januára 1997

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (§ 8a ods. 3 zákona), ktorí sa na účely tohto opatrenia rozdeľujú na

a) ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy uvedené v osobitnom zákone1), Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Slovenská akadémia vied, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, krajské úrady,

b) štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ministerstvom, napríklad Centrum kupónovej privatizácie, Datacentrum, Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly v Bratislave, Košiciach, vo Zvolene, Úrad štátneho dozoru nad kapitálovým trhom, Správa pre veci majetkové Slovenskej republiky, Stály sekretariát Rady colnej únie Slovenskej republiky, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie „Financie“ v Tatranskej Lomnici,

c) verejnoprávne inštitúcie, ktoré na základe zákona spravujú majetok štátu [§ 1 ods.1 písm. c) zákona] a iné právnické osoby, ak na základe zákona spravujú majetok štátu [§ 1 ods. 1 písm. d) zákona].

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia než 50 000,- Sk.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia do správy iných správcov než uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas vždy, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia než uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

(1) Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 písm. a) a b) opatrenia prevádzajú vlastníctvo

a) elektronických nosičov dát (počítačov a tlačiarní),

b) telefaxov,

c) kopírovacích strojov,

d) motorových vozidiel,

e) hnuteľných vecí, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia než 50 000,- Sk.

(2) Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď predávajúcimi sú správcovia uvedení v § 1 písm. c) opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

(1) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, len keď správcovia uvedení v § 1 písm. a) a b) opatrenia výmenou dávajú

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) hnuteľné veci, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia než 50 000,- Sk.

(2) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď jedným z účastníkov zmluvy sú správcovia uvedení v § 1 písm. c) opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú majetok štátu do nájmu

a) na neurčitý čas,

b) na dlhší čas ako päť rokov.

(2) Súhlas ministerstva podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, keď správcovia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 písm. a) a b) opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď vypožičiavateľom sú správcovia uvedení v § 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu je potrebný súhlas ministerstva vždy, keď požičiavateľom sú správcovia uvedení v § 1 písm. c) opatrenia.

(3) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným osobám, než sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Sergej Kozlík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.