Vyhláška č. 69/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla oblastných telekomunikačných úradov a územné obvody ich pôsobnosti

Čiastka 29/1997
Platnosť od 11.03.1997 do30.06.2000
Účinnosť od 11.03.1997 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.

OBSAH

69

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 26. februára 1997,

ktorou sa ustanovujú sídla oblastných telekomunikačných úradov a územné obvody ich pôsobnosti

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 21c ods. 3 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 96/1993 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Sídla oblastných telekomunikačných úradov a územné obvody ich pôsobnosti sa ustanovujú takto:

1. Sídlom oblastného telekomunikačného úradu s pôsobnosťou pre Bratislavský kraj je Bratislava.

2. Sídlom oblastného telekomunikačného úradu s pôsobnosťou pre Trnavský kraj je Trnava.

3. Sídlom oblastného telekomunikačného úradu s pôsobnosťou pre Trenčiansky kraj je Trenčín.

4. Sídlom oblastného telekomunikačného úradu s pôsobnosťou pre Nitriansky kraj je Nitra.

5. Sídlom oblastného telekomunikačného úradu s pôsobnosťou pre Žilinský kraj je Žilina.

6. Sídlom oblastného telekomunikačného úradu s pôsobnosťou pre Banskobystrický kraj je Banská Bystrica.

7. Sídlom oblastného telekomunikačného úradu s pôsobnosťou pre Prešovský kraj je Prešov.

8. Sídlom oblastného telekomunikačného úradu s pôsobnosťou pre Košický kraj sú Košice.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Alexander Rezeš v. r.