Oznámenie č. 66/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Čiastka 28/1997
Platnosť od 11.03.1997 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

66

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydalo

výnos zo 4. februára 1997 č. 182/97–A, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výnos upravuje v prílohách základné skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných stykov, hospodárskych záujmov štátu, ako aj činnosti rezortu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/1997.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.