Zákon č. 64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim

Čiastka 28/1997
Platnosť od 11.03.1997
Účinnosť od 01.07.2016