Oznámenie č. 63/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Čiastka 27/1997
Platnosť od 07.03.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 10. marca 1997. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 348/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 18. decembra 1997. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 33/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 14. februára 1998. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámení...

63

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 18. februára 1997 č. 307/1997-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Výnosom sa stanovujú tituly a podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajúcim v pôdohospodárstve.

Výnos nadobúda účinnosť 10. marca 1997.

Výnos je uverejnený v čiastke 5/1997 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.