61

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. februára 1997

o zabezpečovaní colného dlhu zárukou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 216 ods. 4 a § 217 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:


§ 1

Zabezpečenie colného dlhu zárukou

(1) Colný orgán môže za podmienok ustanovených touto vyhláškou prijať záruku na zabezpečenie colného dlhu, len ak záruku poskytuje banka1) alebo iná osoba na základe povolenia colného orgánu byť ručiteľom a záručná listina obsahuje náležitosti podľa § 2.

(2) Záruka na zabezpečenie colného dlhu sa neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady ručiteľa.

§ 2

Forma a obsah náležitostí záručných listín

(1) Záručné listiny na zabezpečenie colného dlhu2) predkladá ručiteľ colnému orgánu v písomnej forme.

(2) Záručná listina obsahuje najmä

a) údaje o ručiteľovi

1. obchodné meno,3) sídlo a identifikačné číslo,4) ak je ručiteľom právnická osoba, a meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo osoby oprávnenej robiť právne úkony za ručiteľa, ktorý je právnickou osobou,

2. meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak je ručiteľom fyzická osoba; ak je ručiteľom fyzická osoba oprávnená na podnikanie, aj údaje podľa bodu 1;

b) údaje o dlžníkovi

1. meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak je dlžníkom fyzická osoba,

2. obchodné meno,3) sídlo a identifikačné číslo,4) ak je dlžníkom právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie;

c) vecné a časové vymedzenie operácií, z ktorých vznikol alebo by mohol vzniknúť colný dlh, na ktorého zabezpečenie sa záruka poskytuje, alebo inak vymedzený rozsah záruky;

d) výšku sumy, do ktorej sa záruka poskytuje, alebo údaj, že rozsah ručenia nie je obmedzený;

e) vyhlásenie ručiteľa, že spoločne a nerozdielne s dlžníkom splní colný dlh alebo jeho časť zabezpečenú zárukou.

(3) Záručná listina neobsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. b), ak je záväzok v záručnej listine dostatočne vymedzený podľa odseku 2 písm. c).

(4) Vzor záručnej listiny je uvedený v prílohách č. 1 až 3 tejto vyhlášky.

§ 3

Paušálne zabezpečenie colného dlhu

Colný orgán prijme záruku na paušálne zabezpečenie colného dlhu, len ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,5) a ak je splnená forma a obsah náležitostí záručných dokladov upravených v tejto medzinárodnej zmluve.

Podmienky, za akých môže byť ručiteľom iná osoba ako banka

§ 4

Colný orgán môže povoliť, aby ručiteľom bola iná osoba ako banka, ak sú splnené tieto podmienky:

a) ručiteľ je slovenská osoba,6)

b) ručiteľ nie je spojený7) s dlžníkom,

c) ručiteľ nie je rozpočtová organizácia,

d) ručiteľ preukáže, že je spôsobilý splniť colný dlh za dlžníka; ak výška colného dlhu, na ktorý sa poskytuje záruka, presiahne sumu 100 000 Sk, ručiteľ navyše zabezpečí aj pohľadávku vinkulovaním vkladu v peňažnom ústave v prospech colnej správy alebo záložným právom, alebo bankovou zárukou, alebo uzavretím poistnej zmluvy, s ktorej obsahom colný orgán súhlasí.

§ 5

Prílohami záručnej listiny sú najmä:

a) doklad osvedčujúci právnu subjektivitu ručiteľa, ak nie je zriadený zákonom; ak je ručiteľom fyzická osoba, predkladá na nahliadnutie preukaz totožnosti,8)

b) doklady na účely § 4 písm. d),

c) plnomocenstvo alebo iný doklad osvedčujúci oprávnenie konať za ručiteľa,

d) ďalšie doklady, ak z povahy veci vyplýva, že je to nevyhnutné na riadne zabezpečenie colného dlhu, napríklad potvrdenie daňového úradu, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Postup colného orgánu pri udeľovaní alebo pri odňatí povolenia byť ručiteľom a lehoty platnosti takého povolenia

§ 6

(1) Iná osoba ako banka podáva žiadosť o povolenie byť ručiteľom (ďalej len „povolenie“) príslušnému colnému orgánu.

(2) Ak sa má zabezpečiť zárukou colný dlh, ktorý vznikol alebo má vzniknúť z niekoľkých operácií vykonávaných jedným alebo niekoľkými dlžníkmi, povolenie vydá colný orgán len osobe, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie záruk.

(3) Colný orgán môže povoliť, aby ručiteľom bola aj iná osoba ako osoba uvedená v odseku 2, ak na základe poznatkov z úradnej činnosti nemá pochybnosti o tom, že ručiteľ splní povinnosti zo zabezpečenia colného dlhu.

§ 7

(1) Colný orgán odníme povolenie vždy, ak ručiteľ prestane plniť podmienky podľa § 5, a tiež vtedy, ak ručiteľ porušil colné predpisy alebo sa stal dlžníkom, ktorý nesplnil colný dlh v lehote splatnosti. Colný orgán povolenie neodníme, ak nesplnenie podmienok neohrozí riadne a včasné splnenie colného dlhu.

(2) Colný orgán môže odňať povolenie aj z iných dôvodov, a to najmä vtedy, ak má dôvodné podozrenie, že colný dlh, ktorý by mal ručiteľ splniť, riadne a včas splnený nebude.

§ 8

(1) Colný orgán v povolení uvedie lehotu jeho platnosti, a to

a) na neurčitý čas, ak záruku poskytuje osoba, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie záruk a poskytuje ju na niekoľko operácií vykonávaných jedným alebo niekoľkými dlžníkmi,

b) najviac na tri mesiace, ak sa záruka poskytuje na jednu operáciu vykonávanú jedným alebo niekoľkými dlžníkmi.

(2) Ak podľa § 6 ods. 3 colný orgán povolí, aby ručiteľom bola aj iná osoba ako osoba, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie záruk, určí najviac trojmesačnú lehotu platnosti povolenia tak, aby sa mohol dosiahnuť účel, na ktorý sa záruka poskytuje.


§ 9

Prechodné ustanovenie

Ak je colný dlh zabezpečený zárukou podľa doterajších právnych predpisov a osoba, ktorá záruku poskytla, nespĺňa podmienky ustanovené touto vyhláškou, colný orgán povolenie odníme, ak táto osoba v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky nepreukáže splnenie týchto podmienok.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 61/1997 Z. z.

Vzor 01 - Vzor záručnej listiny na zabezpečenie colného dlhu zárukou podľa § 214 písm. a) Colného zákona

Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 61/1997 Z. z.

Vzor 02 - Vzor záručnej listiny na zabezpečenie colného dlhu zárukou podľa § 214 písm. b) Colného zákona

Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 61/1997 Z. z.

Vzor 03 - Vzor záručnej listiny na zabezpečenie colného dlhu zárukou podľa § 214 písm. c) Colného zákona

Poznámky pod čiarou

1) § 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

2) § 214 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

3) § 8 a 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

4) § 28 ods. 6 Obchodného zákonníka.

5) Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.

6) § 2 písm. b) Colného zákona.

7) § 27 ods. 3 Colného zákona.

8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.