Nariadenie vlády č. 57/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z. o platových pomeroch príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky

Čiastka 25/1997
Platnosť od 28.02.1997 do31.03.1998
Účinnosť od 01.03.1997 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.

57

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. februára 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z. o platových pomeroch príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 59e zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) a podľa § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z. o platových pomeroch príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 posledná veta znie:

„Funkčný plat policajta

a) sa určuje vo výške platovej tarify zodpovedajúcej zaradeniu do platovej triedy ustanovenej osobitnými predpismi1) v prvom platovom stupni (ďalej len „tarifa funkčného platu“),

b) špičkového odborníka (§ 2a) sa určí vo výške platovej tarify zodpovedajúcej zaradeniu do platovej triedy ustanovenej osobitnými predpismi1a) v piatom platovom stupni (ďalej len „tarifa funkčného platu špičkového odborníka“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.“.

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a

Špičkový odborník

(1) Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh riaditeľa Železničnej polície Slovenskej republiky môže určiť, že policajt, ktorý je zaradený do siedmej až dvanástej platovej triedy v priamom výkone služby a

a) trvale preukazuje mimoriadne schopnosti a dosahuje vynikajúce pracovné výsledky,

b) spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania pre funkciu, do ktorej je zaradený,

c) má viac ako 12 rokov praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. a) a b),

je špičkovým odborníkom.

(2) V kolektívnej zmluve, a ak nie je uzavretá, vo vnútornom platovom predpise sa môžu ustanoviť ďalšie kritériá na preukazovanie mimoriadnych schopností a vynikajúcich pracovných výsledkov podľa odseku 1 písm. a); pritom podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) sú minimálne.“.

3. V § 3 ods. 1 sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „s výnimkou policajta uvedeného v § 2a“ a vypúšťajú sa slová „platovej“ a „policajta“.

4. V § 3 ods. 2 sa za slová „za výsluhu rokov“ vkladajú slová „s výnimkou policajta uvedeného v § 2a“.

5. V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Prídavok za výsluhu rokov policajta, ktorý je špičkovým odborníkom, sa určuje percentuálnym podielom z tarify funkčného platu špičkového odborníka a je odstupňovaný podľa dĺžky započítanej praxe.

(4) Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov policajta, ktorý je špičkovým odborníkom, je 5,5 % za každé tri roky započítanej praxe nad hranicou 12 rokov, najviac za 27 rokov. Zaokrúhľuje sa na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.

6. V § 3 ods. 5 písm. f) sa za slovo „vykonávania,“ vkladajú slová „ak sa žena v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravovala na povolanie,“.

7. V § 3 ods. 5 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) vedeckej výchovy6a) alebo doba postgraduálneho štúdia6b) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru výchovy alebo štúdia na úspešný výkon požadovanej pracovnej činnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazom 6a) a 6b) znie:

6a) § 13 písm. a) zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.

6b) § 22 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.“.

8. V § 4 sa slová „priznanej platovej tarify funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov“ nahrádzajú slovami „tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 písm. a) a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov určenej podľa § 3 ods. 2.“.

9. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Osobný príplatok

(1) Policajtovi, ktorý je špičkovým odborníkom, alebo policajtovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky, možno s prihliadnutím na ich množstvo a na zložitosť a náročnosť služobných úloh priznať osobný príplatok pri zaradení

a) v priamom výkone služby do výšky 100 %,

b) mimo priameho výkonu služby do výšky 70 %

súčtu tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 písm. a) a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov určenej podľa § 3 ods. 2.

(2) Policajtovi zaradenému podľa odseku 1 písm. b) možno v osobitných prípadoch priznať osobný príplatok až do výšky 100 % súčtu tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 písm. a) a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov určenej podľa § 3 ods. 2.

(3) O zvýšení alebo o znížení osobného príplatku priznaného podľa odseku 1 rozhoduje príslušný služobný orgán2) a podľa odseku 2 riaditeľ Železničnej polície Slovenskej republiky. Súbeh osobitných príplatkov podľa odsekov 1 a 2 nie je možný.

(4) Osobný príplatok sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.

(5) Osobný príplatok sa neposkytuje policajtovi počas skúšobnej doby.“.

10. V § 7 sa slovo „vedenie“ nahrádza slovom „riadenie“.

11. V § 8 ods. 2 sa suma „2 500 Sk“ nahrádza sumou „3 500 Sk“ a suma „1 500 Sk“ sa nahrádza sumou „2 000 Sk“.

12. § 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Špičkovému odborníkovi patrí funkčný plat podľa § 2 ods. 1 písm. b) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni rozhodnutia príslušného služobného orgánu2) podľa § 2a ods. 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, od tohto dňa.“.

13. V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z. sa vykonajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

14. Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 2 tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 1997.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 57/1997 Z. z.

Zmeny a doplnky prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z.

KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ

ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. V 1. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 1.02.

2. V 5. platovej triede príklad pracovnej činnosti 5.09. znie:

„5.09. Zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky, ochrany objektov, zariadení, osôb a verejného poriadku v obvode železničných dráh a vlečiek.“.

3. V 5. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 5.11.

4. 5. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 5.12., ktorý znie:

„5.12. Vykonávanie základných činností v rámci operačných pracovísk.“.

5. V 6. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 6.05.

6. V 6. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 6.08. vypúšťajú slová „expozitúry (operátor)“.

7. V 6. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 6.10.

8. 6. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 6.13. a 6.14., ktoré znejú:

„6.13. Zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky, ochrana osôb, majetku a zabezpečovanie verejného poriadku vo vlakoch medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy.

6.14. Vykonávanie jednoduchších úkonov ustanovených Trestným poriadkom v konaní o trestných činoch spáchaných v obvode železničných dráh a vlečiek.“.

9. V 7. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 7.01 sa vypúšťajú slová „na expozitúre“.

10. V 7. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 7.04. sa vypúšťajú slová „na expozitúre“.

11. V 7. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 7.06.

12. V 7. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 7.09. sa vypúšťa slovo „expozitúry“.

13. V 7. platovej triede príklad pracovnej činnosti 7.10. znie:

„7.10. Vykonávanie základných činností na úseku operatívno–pátracej činnosti v rámci odboru Železničnej polície Slovenskej republiky.“

14. 7. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 7.13. až 7.15., ktoré znejú:

„7.13. Samostatné vykonávanie úkonov ustanovených Trestným poriadkom v konaní o trestných činoch spáchaných v obvode železničných dráh a vlečiek.

7.14. Zabezpečovanie a vykonávanie ochrany osobitne určených objektov.

7.15. Zabezpečovanie a samostatné plnenie úloh na úseku ochrany objektov, ochrany prepravy a sprevádzania vlakov.“.

15. V 8. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 8.06.

16. V 8. platovej triede príklad pracovnej činnosti 8.07. znie:

„8.07. Vykonávanie samostatných odborných činností na úseku operatívno-pátracej činnosti v rámci odboru a oblastnej správy Železničnej polície Slovenskej republiky.“.

17. 8. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 8.09. až 8.13., ktoré znejú:

„8.09. Prejednávanie priestupkov spáchaných porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

8.10. Plnenie odborných činností na úseku obranných príprav, bojovej a telesnej prípravy.

8.11. Výkon kontrolnej činnosti v rozsahu územných útvarov, prešetrovanie a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov.

8.12. Zabezpečovanie styku s verejnosťou a spolupráce s tlačou v územných útvaroch.

8.13. Samostatné vykonávanie zložitých úkonov ustanovených Trestným poriadkom v konaní o trestných činoch spáchaných v obvode železničných dráh a vlečiek.“.

18. V 9. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 9.01. za slová „Rozhodovanie v správnom konaní“ dopĺňajú slová „v II. stupni“.

19. V 9. platovej triede príklad pracovnej činnosti 9.03. znie:

„9.03. Vykonávanie ucelených špecializovaných odborných činností na úseku personálnych a sociálnych činností, ekonomických a finančných agend.“.

20. V 9. platovej triede sa vypúšťajú príklady pracovných činností 9.04., 9.05. a 9.07.

21. 9. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 9.08., ktorý znie:

„9.08. Špecializovaná odborná činnosť na úseku operatívno–pátracej činnosti v pôsobnosti Železničnej polície Slovenskej republiky.“.

22. V 9. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 9.07.

23. V 10. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 10.01.

24. 10. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 10.06. a 10.07., ktoré znejú:

„10.06. Výkon najnáročnejších špecializovaných odborných činností na úseku operatívno-pátracej činnosti v pôsobnosti Železničnej polície Slovenskej republiky.

10.07. Samostatná práca psychológa na klinickom a poradenskom úseku (psychodiagnostika, psychoterapia a iné).“.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 57/1997 Z. z.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z.

PRÍPLATOK ZA RIADENIE

1. Riaditeľstvo Železničnej polície Slovenskej republiky

Funkcia Príplatok za riadenie
&nbsp v Sk mesačne
1.1. riaditeľ Železničnej &nbsp
&nbsp polície Slovenkej &nbsp
&nbsp republiky 4 000-7 500
1.2. zástupca riaditeľa &nbsp
&nbsp Železničnej polície &nbsp
&nbsp Slovenskej republiky 2 000-5 000
1.3. riaditeľ odboru 1 500-3 000
1.4. vedúci oddelenia 500-1 500

2. Oblastné správy Železničnej polície Slovenskej republiky

Funkcia Príplatok za riadenie
&nbsp v Sk mesačne
2.1. riaditeľ 1 600-4 000
2.2. zástupca riaditeľa 1 200-3 000
2.3. veliteľ oddelenia, &nbsp
&nbsp veliteľ (vedúci) skupiny 300-1 500

3. Odbory Železničnej polície Slovenskej republiky

Funkcia Príplatok za riadenie
&nbsp v Sk mesačne
3.1. veliteľ 1 000-2 800
3.2. zástupca veliteľa 800-2 200
3.3. veliteľ oddelenia 300-1 500