Vyhláška č. 56/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)

Čiastka 24/1997
Platnosť od 28.02.1997 do31.03.1997
Účinnosť od 28.02.1997 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

OBSAH

56

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 4. februára 1997,

ktorou sa mení vyhláška o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 619/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 113/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 267/1994 Z. z. sa mení takto:

V § 34 ods. 4 písmeno c) znie:

c) vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí alebo železničných vagónov,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Gustáv Krajči v. r.