Oznámenie č. 52/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Čiastka 23/1997
Platnosť od 27.02.1997 do27.07.2000
Zrušený 235/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

52

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos zo 16. decembra 1996 č. 206-96/593, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Výnos upravuje v prílohách skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.