Vyhláška č. 5/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Svetozára Hurbana Vajanského

Čiastka 2/1997
Platnosť od 11.01.1997 do31.12.2008
Účinnosť od 11.01.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

5

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 16. decembra 1996

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Svetozára Hurbana Vajanského

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa, kritika, novinára, politika Svetozára Hurbana Vajanského sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,6 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 %, v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je uprostred mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“). Číslica „200“ označujúca nominálnu hodnotu dvestokorunáka je nad štátnym znakom. Názov peňažnej jednotky Slovenskej republiky „SLOVENSKÝCH KORÚN“ je okolo štátneho znaku v opise sprava doľava. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise od spodného okraja mince zľava doprava. Medzi začiatkom a koncom názvu štátu pri spodnom okraji mince je v opise umiestnený letopočet razby „1997“.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený trojštvrťový portrét Svetozára Hurbana Vajanského. Pri pravom okraji mince v dvoch opisoch zľava doprava je umiestnené meno, priezvisko a prijaté priezvisko „SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ“ a letopočty „1847–1916“ označujúce rok jeho narodenia a úmrtia. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Miroslava Tomašku „MT“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri spodnom okraji mince.

(3) Na hrane mince je nápis do hĺbky „– SPISOVATEĽ – KRITIK – NOVINÁR – POLITIK“.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02