48

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť dňom druhej notifikácie, t. j. 2. augusta 1996, na základe článku 13 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),

sledujúc vytváranie priaznivých podmienok na realizáciu investícií investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany,

berúc do úvahy, že podpora a vzájomná ochrana investícií budú napomáhať rozvoj vzájomne výhodnej obchodno-ekonomickej a vedecko-technickej spolupráce a podnecovať podnikateľské iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody majú uvedené pojmy tento význam:

1. investor – akákoľvek fyzická osoba, ktorá je občanom štátu jednej zo zmluvných strán v súlade s jeho právnym poriadkom,

– akákoľvek právnická osoba, zriadená a pôsobiaca v súlade s právnym poriadkom štátu jednej zo zmluvných strán, ktorá má sídlo na území štátu tejto zmluvnej strany.

Podmienkou naplnenia uvedených pojmov je, že fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnená v súlade s právnym poriadkom štátu jednej zmluvnej strany realizovať investície na území štátu druhej zmluvnej strany;

2. investícia – všetky majetkové hodnoty, ktoré investor štátu jednej zmluvnej strany investuje na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s jeho právnym poriadkom, a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok a s nimi súvisiace vlastnícke práva vrátane záložného práva,

b) peňažné prostriedky, ako aj akcie, vklady a iné formy účasti na spoločnostiach a podnikoch,

c) právo na peňažné pohľadávky, ktoré sa vkladajú do vytvárania hospodárskych hodnôt alebo do služieb majúcich hospodársku hodnotu,

d) autorské práva, práva na vynálezy, priemyselné vzory, tovarové či službové značky, firemné názvy a technológie, know-how, obchodné tajomstvá a goodwill,

e) práva na realizáciu podnikateľských činností vzniknuté na základe zákona či dohody vrátane práv na prieskum, prípravu a využívanie prírodných zdrojov.

Akákoľvek zmena formy, v ktorej sa investujú majetkové hodnoty, nemá vplyv na ich hodnotenie ako investície;

3. výnosy – sumy plynúce z investícií podľa bodu 2, ktoré zahŕňajú najmä zisk (podiel na zisku), dividendy, úroky, licenčné a komisionárske odmeny, platby za technickú pomoc a technickú obsluhu a iné poplatky;

4. územie – územie vzťahujúce sa na Slovenskú republiku a Ruskú federáciu a vo vzťahu k Ruskej federácii aj výlučnú ekonomickú zónu a kontinentálny šelf, kde Ruská federácia vykonáva v súlade s medzinárodným právom suverénne práva a jurisdikciu na účel prieskumu, ťažby a ochrany prírodných zdrojov.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov štátu druhej zmluvnej strany, aby investovali na jej území, a tieto investície bude umožňovať v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Každá zmluvná strana v súlade so svojím právnym poriadkom zaručuje plnú a bezpodmienečnú právnu ochranu investícií investorov štátu druhej zmluvnej strany.

3. Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investíciám investorov štátu druhej zmluvnej strany spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie a bude sa zdržiavať prijímania neoprávnených a diskriminačných opatrení, ktoré by mohli prekážať riadeniu, udržiavaniu, využívaniu, správe investícií alebo disponovaniu s nimi.

Článok 3

Zaobchádzanie s investíciami

1. Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investíciám, výnosom a činnostiam spojeným s investovaním investorov štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Každá zmluvná strana si ponecháva právo určovať na základe svojho právneho poriadku odvetvia a sféry činnosti, v ktorých sa využije či obmedzuje činnosť zahraničných investorov. Každé nové vylúčenie či obmedzenie činnosti zavedené zmluvnou stranou sa nebude uplatňovať vo vzťahu k investíciám už uskutočneným na jej území investormi štátu druhej zmluvnej strany až do dňa nadobudnutia platnosti vylúčenia či obmedzenia.

3. Zaobchádzanie s najvyššou doložkou výhod poskytované v súlade s bodom 1 sa nebude vzťahovať na výhody, ktoré zmluvná strana poskytuje alebo poskytne v rámci

a) zóny voľného obchodu, colnej alebo ekonomickej únie alebo medzinárodnej dohody o regionálnej hospodárskej spolupráci,

b) dohody Ruskej federácie so štátmi, ktoré predtým patrili do Zväzu sovietskych socialistických republík,

c) dohody o zabránení dvojitému zdaneniu alebo iných dohôd v oblasti zdanenia.

Článok 4

Náhrada strát

Zmluvná strana, na ktorej území vznikla investíciám investorov štátu druhej zmluvnej strany škoda v dôsledku vojny, ozbrojeného konfliktu, občianskych nepokojov, vyhlásenia výnimočného stavu alebo iných podobných udalostí, poskytne týmto investorom, ak ide o uvedenie majetku do pôvodného stavu, okrem kompenzácií alebo iných spôsobov vyrovnania, také zaobchádzanie, ktoré nebude menej priaznivé, než poskytne táto zmluvná strana vlastným investorom alebo investorom tretích štátov. Platby spojené s týmito náhradami sa budú uskutočňovať bez neodôvodneného meškania a budú sa voľne transferovať.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nebudú podrobované vyvlastneniu, znárodneniu ani iným opatreniam s rovnakým účinkom (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou prípadov, keď sa tieto opatrenia prijímajú vo verejnom záujme podľa zákona, nie sú diskriminačné a sú sprevádzané zaplatením okamžitej, primeranej a účinnej náhrady. Taká náhrada musí zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo v čase, keď sa budúce vyvlastnenie stalo úradne známe. Náhrada sa bude vyplácať bez neodôvodneného meškania vo voľne zameniteľnej mene a bude sa transferovať z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany. Do času zaplatenia náhrady sa budú započítavať aj úroky podľa úrokovej miery na území tej zmluvnej strany, kde sa realizovali investície.

2. Investor dotknutých investícií bude mať právo v súlade s právnym poriadkom štátu zmluvnej strany uskutočňujúcej vyvlastnenie požiadať súdny alebo iný nezávislý orgán o neodkladné preskúmanie svojho prípadu vrátane určenia hodnoty svojich investícií v súlade s princípmi obsiahnutými v bode 1.

Článok 6

Prevody platieb spojených s investíciami

1. Každá zmluvná strana zaručí investorom štátu druhej zmluvnej strany po zaplatení ňou vyrubených daní a poplatkov hladký zahraničný prevod platieb, ktoré sú viazané na investície, a to najmä

a) základné a dodatočné prostriedky na udržanie alebo na zväčšenie investícií,

b) výnosy tak, ako sú určené v článku 1 tejto dohody,

c) sumy na splatenie pôžičiek spojených s investíciou,

d) sumy získané investorom za čiastočnú alebo za úplnú likvidáciu, alebo za predaj investície,

e) náhrady podľa článkov 4 a 5 tejto dohody.

2. Prevody platieb uvedených v tomto článku sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene, pri výmennom kurze v čase prevodu a v súlade s pravidlami menovej politiky zmluvnej strany, na ktorej území sa investícia uskutočnila.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak zmluvná strana alebo ňou splnomocnená agentúra poskytne platbu v prospech investora štátu jednej zmluvnej strany ako záruku za investíciu na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná prechod všetkých práv a nárokov investora, ktorému bola vyplatená náhrada v plnej výške, na prvú zmluvnú stranu alebo ňou splnomocnenú agentúru v súlade so zákonom alebo s inými právnymi predpismi.

2. Zmluvnej strane alebo jej splnomocnenej agentúre sa poskytne právo uplatňovať všetky práva a požiadavky v takom rozsahu, v akom by ich realizoval investor.

Článok 8

Riešenie sporov týkajúcich sa investícií medzi jednou zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Spory medzi jednou zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany týkajúce sa investícií vrátane sporov o ich rozsah, podmienky a postupy výplaty náhrad sa budú podľa možnosti riešiť rokovaním.

2. V prípade, ak sa tieto spory nemôžu vyriešiť rokovaním v lehote šiestich mesiacov od dátumu písomného oznámenia investora štátu jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane podľa voľby investora, spor sa môže predložiť na riešenie

a) kompetentnému súdu alebo arbitráži zmluvnej strany, na ktorej území sa nachádza investícia,

b) Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov týkajúcich sa investícií (ďalej len „stredisko“), ak Slovenská republika a Ruská federácia sa stanú členmi Dohovoru o riešení sporov týkajúcich sa investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov, ktorý bol otvorený na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965 (ďalej len „dohovor“), alebo využitím Dodatočnej procedúry strediska pre prípad, že Slovenská republika alebo Ruská federácia nie je ešte členom dohovoru,

c) Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

3. Rozhodcovský nález bude pre strany v spore konečný a záväzný.

Článok 9

Konzultácie

Zmluvné strany na návrh ktorejkoľvek z nich môžu vykonávať konzultácie v otázkach týkajúcich sa výkladu alebo uplatnenia tejto dohody.

Článok 10

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a uplatnenia tejto dohody sa budú riešiť rokovaniami. Ak sa týmto spôsobom spor nebude dať vyriešiť v lehote šiestich mesiacov, na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa predloží na riešenie rozhodcovskému súdu.

2. Rozhodcovský súd sa zriadi pre každý jednotlivý prípad. Každá zmluvná strana určí jedného člena rozhodcovského súdu. Takto ustanovení rozhodcovia vyberú občana tretieho štátu za predsedu, ktorého po vzájomnej dohode zmluvných strán vymenujú do funkcie. Rozhodcovia rozhodcovského súdu musia byť vymenovaní do dvoch mesiacov od chvíle, keď jedna zo zmluvných strán prejaví záujem odovzdať spor na riešenie rozhodcovskému súdu. Predsedu rozhodcovského súdu vymenujú do troch mesiacov odo dňa vymenovania členov rozhodcovského súdu.

3. Ak sa v uvedených lehotách podľa odseku 2 nevykonalo vymenovanie, každá zo zmluvných strán môže, ak sa nedohodne inak, požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby uskutočnil vymenovanie. Ak predseda je občanom štátu niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonávať túto funkciu, o vymenovanie sa požiada podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak podpredseda je tiež občanom štátu niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonávať toto poverenie, o vymenovanie sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu ani jednej zmluvnej strany.

4. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Toto rozhodnutie je záväzné. Každá zmluvná strana uhradí výdavky spojené s činnosťou svojho rozhodcu pri rozhodcovskom konaní. Výdavky spojené s činnosťou predsedu a ostatné náklady zmluvné strany budú hradiť rovnakým dielom. Rozhodcovský súd vo všetkých ostatných otázkach si určí vlastné pravidlá rokovania.

Článok 11

Uplatnenie dohody

Ustanovenia tejto dohody sa použijú na investície uskutočnené investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany po 1. januári 1987, pričom sa berú do úvahy ustanovenia protokolu k tejto dohode, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 12

Použitie iných predpisov

V prípade, že ustanovenia inej medzinárodnej zmluvy, ktorou sú alebo budú viazané obe zmluvné strany alebo zákonodarstvo jednej zo zmluvných strán, ustanovujú výhodnejší režim, ako je obsiahnutý v tejto dohode, použije sa priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom druhej notifikácie o splnení vnútroštátnych procedúr zmluvných strán vyžadovaných pre nadobudnutie platnosti.

2. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie 15 rokov a po tejto lehote zostane v platnosti do uplynutia 12 mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana oznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody.

3. Ustanovenia tejto dohody týkajúce sa investícií uskutočnených pred skončením platnosti tejto dohody zostanú v platnosti počas ďalších 15 rokov odo dňa jej skončenia.

Dané v Bratislave 30. novembra 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Jurij Fjodorovič Jarov v. r.

PROTOKOL

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Pokiaľ ide o článok 11 dohody, zmluvné strany konštatujú, že

1. dohoda sa bude uplatňovať aj pri všetkých investíciách, ktoré sa uskutočnili do 1. januára 1987 na základe medzinárodných bilaterálnych aj multilaterálnych zmlúv uzavretých v rámci bývalej Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ak takéto investície sa budú transformovať v súlade so zákonodarstvom o zahraničných investíciách tej zmluvnej strany, na ktorej území sa investície vykonali. Pritom ani jedna zo zmluvných strán nebude brániť takej transformácii,

2. podmienka uvedená v bode 1 tohto protokolu nebude platiť, ak zákonodarstvo krajiny, na ktorej území sa investícia nachádza, nevyžaduje takú transformáciu.