Oznámenie č. 44/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi

Čiastka 19/1997
Platnosť od 21.02.1997
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 8. marca 1996, na základe článku 5.

44

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. marca 1996 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi.

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 8. marca 1996, na základe článku 5.

Do textu zmluvy možno nazrieť na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky.