Oznámenie č. 43/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 5/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim" o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim"

Čiastka 19/1997
Platnosť od 21.02.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo platnosť 5. decembra 1996 a je účinné od 1. februára 1997.

43

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 5/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 312/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo platnosť 5. decembra 1996 a je účinné od 1. februára 1997.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.