Oznámenie č. 42/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 4/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim" o zmene príloh I, II a III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime

Čiastka 19/1997
Platnosť od 21.02.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 6 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. januára 1997.

42

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 bolo prijaté Rozhodnutie č. 4/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene príloh I, II a III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 6 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. januára 1997.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.