Nariadenie vlády č. 387/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/1997
Platnosť od 31.12.1997
Účinnosť od 01.01.1998

OBSAH

387

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1997,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 59e a 147b zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1996 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, sa mení takto:

V článku II sa na konci textu slová „31. decembra 1997“ nahrádzajú slovami „31. marca 1998“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Vladimír Mečiar v. r.