380

ZÁKON

z 11. decembra 1997

o peňažných náležitostiach vojakov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje poskytovanie peňažných náležitostí vojakom základnej služby, náhradnej služby a vojakom zdokonaľovacej služby1) (ďalej len „vojak“).

§ 2

Peňažnými náležitosťami vojakov v základnej službe, náhradnej službe a v zdokonaľovacej službe sú:

a) služné,

b) zástupné,

c) príplatok za velenie,

d) príplatok za službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach.

DRUHÁ ČASŤ

PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV - Zrušená od 1. 9. 2005.

TRETIA ČASŤ

PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI VOJAKOV

§ 58

Služné

(1) Vojakovi patrí počas výkonu tejto služby služné podľa dosiahnutej hodnosti podľa prílohy č. 7.

(2) Služné sa vypláca v bežnom mesiaci.

(3) Vojakovi, ktorý nevykonával základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu službu celý kalendárny mesiac, patrí pomerná časť mesačného služného podľa počtu kalendárnych dní základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Vojakovi pri vymenovaní do práporčíckej alebo dôstojníckej hodnosti alebo pri povýšení do vyššej vojenskej hodnosti patrí služné podľa dosiahnutej hodnosti od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni vymenovania alebo povýšenia; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, patrí mu služné od tohto dňa. Rovnako sa postupuje pri znížení vojenskej hodnosti o jeden stupeň.

(5) Vojakovi základnej služby alebo náhradnej služby, ktorému bola odňatá poddôstojnícka hodnosť, patrí odo dňa nadobudnutia právoplatnosti disciplinárneho trestu o odňatí poddôstojníckej hodnosti služné v hodnosti vojaka.

(6) Vojakovi, ktorému súd uložil trest straty vojenskej hodnosti, patrí odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o strate vojenskej hodnosti služné v hodnosti vojaka.

§ 59

Zástupné

(1) Vojakovi v základnej službe alebo v náhradnej službe, ktorý vykonáva dlhšie ako jeden mesiac funkciu plánovanú pre profesionálneho vojaka alebo pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme30b), patrí odo dňa prevzatia funkcie až do jej odovzdania zástupné.

(2) Zástupné sa vypláca mesačne v sume

a) 200 Sk, ak je funkcia

1. plánovaná pre profesionálneho vojaka s poddôstojníckou alebo s práporčíckou hodnosťou, zaradená do prvej a druhej platovej triedy,

2. plánovaná pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme30b), zaradená do štvrtej platovej triedy,31)

b) 400 Sk, ak je funkcia

1. plánovaná pre profesionálneho vojaka s poddôstojníckou alebo s práporčíckou hodnosťou, zaradená do tretej až šiestej platovej triedy,

2. plánovaná pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme30b), zaradená do piatej až siedmej platovej triedy,31)

c) 600 Sk, ak je funkcia

1. plánovaná pre profesionálneho vojaka s dôstojníckou hodnosťou,

2. plánovaná pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme30b), zaradená do ôsmej alebo do vyššej platovej triedy.31)

(3) Zástupné sa vypláca ako doplatok za predchádzajúci kalendárny mesiac alebo za časť kalendárneho mesiaca pri pravidelnej výplate služného.

§ 60

Príplatok za velenie

(1) Vojakovi v základnej službe alebo v náhradnej službe, ktorý vykonáva dlhšie ako jeden mesiac veliteľskú funkciu, patrí odo dňa prevzatia funkcie až do jej odovzdania príplatok za velenie.

(2) Príplatok za velenie sa poskytuje mesačne vo výške podľa zaradenia funkcie na stupeň velenia

a) 800 Sk, ak je funkcia zaradená na stupeň velenia družstvu, osádke alebo obsluhe,

b) 1 500 Sk, ak je funkcia zaradená na stupeň velenia čate a vyšší stupeň velenia.

(3) Vojakovi v základnej službe alebo v náhradnej službe, ktorému patrí príplatok za velenie podľa odseku 1, nepatrí zástupné podľa § 59.

(4) Príplatok za velenie sa vypláca ako doplatok za predchádzajúci kalendárny mesiac alebo za časť kalendárneho mesiaca pri pravidelnej výplate služného.

§ 61

Príplatok za službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach

(1) Vojakovi, ktorý vykonáva službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach, patrí príplatok za podmienok ustanovených osobitným predpisom.31a)

(2) Príplatok podľa odseku 1 patrí vojakovi vo výške dolnej hranice rozpätia príplatkov ustanovených osobitným predpisom.13)

(3) Príplatok určený hodinovou sadzbou patrí vojakovi za čas zamestnania vykonaného v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach, ktorý je súčtom hodín alebo ich častí za kalendárny mesiac. Súčet hodín za kalendárny mesiac sa zaokrúhľuje na celé hodiny nadol.

(4) Príplatok určený mesačnou sadzbou alebo jeho pomerná časť patrí vojakovi odo dňa, v ktorom služobný orgán rozhodol o jeho zaradení do funkcie spojenej s výkonom zamestnania v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach, až do dňa, v ktorom zanikli dôvody na jeho priznanie.

(5) Príplatok za službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach sa vypláca za uplynulý kalendárny mesiac pri pravidelnej výplate služného.

Výplata a zrážky peňažných náležitostí

§ 62

(1) Peňažné náležitosti podľa § 58 až 61 sa vojakovi vyplácajú v slovenských korunách v čase zamestnania.

(2) Z peňažných náležitostí podľa § 58 až 61 možno zraziť najviac jednu tretinu na úhradu

a) pohľadávky na základe dohody uzavretej s vojakom,

b) sumy postihnutej výkonom rozhodnutia nariadeným súdom, orgánom štátnej správy alebo iným orgánom splnomocneným na to zákonom,

c) peňažného trestu (pokuty) uloženého vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov.

(3) Služobný orgán je povinný vojakovi základnej služby alebo náhradnej služby pri jeho premiestnení alebo odvelení vydať písomný doklad o tom, ktoré peňažné náležitosti a v akej výške mu boli naposledy vyplatené.

§ 62a

(1) Služné, zástupné, príplatok za velenie, príplatok za službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach a študijný prídavok nepatria vojakovi za kalendárne dni neospravedlnenej neprítomnosti v službe a za dni dovolenky bez nároku na peňažné náležitosti.

(2) Čas riadnej dovolenky, mimoriadnej dovolenky a neschopnosti na výkon služby pre chorobu alebo pre úraz sa na účely tohto zákona považuje za výkon služby.

(3) Ak vojak zomrie, preplatok na služnom, ktoré mu bolo vyplatené, sa nevymáha.

§ 63

Peňažné náležitosti počas väzby

(1) Ak bol vojak na základe rozhodnutia súdu vzatý do väzby, peňažné náležitosti podľa § 58 až 61 mu nepatria.

(2) Ak súd rozhodol o oslobodení vojaka uvedeného v odseku 1 spod obžaloby31b) alebo ak došlo k zastaveniu trestného stíhania31c) takéhoto vojaka, patria mu odo dňa vzatia do väzby peňažné náležitosti podľa § 58 až 61.

(3) Vojakovi uvedenému v odseku 1, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare, sa odo dňa nástupu trestu až do dňa preradenia do kategórie polepšujúcich sa vypláca mesačne služné vo výške 100 Sk. Po preradení do kategórie polepšujúcich sa vypláca sa mesačné služné vo výške 200 Sk.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI ŽIAKOV A ŠTUDENTOV VOJENSKÝCH ŠKÔL

Študenti vojenských vysokých škôl

§ 65

(1) Študentovi vojenskej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia a počas štúdia vykonáva základnú službu, náhradnú službu alebo prípravnú službu, sa počas štúdia poskytuje

a) služné podľa dosiahnutej hodnosti, ktoré sa po vykonaní základnej služby alebo náhradnej služby zvyšuje o 200 Sk mesačne,

b) študijný prídavok podľa dosahovaných výsledkov v štúdiu a vojenskom výcviku až do výšky 1 000 Sk mesačne,

c) pri zaradení do funkcie veliteľa školskej čaty príplatok za velenie podľa § 60 ods. 2 písm. b), ak výkon tejto funkcie trvá nepretržite najmenej jeden mesiac.

(2) Študentovi vojenskej vysokej školy, ktorý sa pripravuje na funkciu výkonného letca, sa služné zvyšuje od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začala letová príprava, o

a) 200 Sk mesačne v prvom a druhom ročníku štúdia,

b) 300 Sk mesačne v treťom ročníku štúdia a vo vyšších ročníkoch štúdia.

§ 67

(1) Ak bol študent vojenskej vysokej školy na základe rozhodnutia súdu vzatý do väzby, peňažné náležitosti podľa § 65 mu nepatria.

(2) Ak súd rozhodol o oslobodení študenta vojenskej vysokej školy spod obžaloby31b) alebo ak došlo k zastaveniu trestného stíhania,31c) patria mu odo dňa vzatia do väzby peňažné náležitosti podľa § 65.

§ 68

Splatnosť, výplata a zrážky peňažných náležitostí

(1) Peňažné náležitosti poskytované podľa § 65 sú splatné v bežnom mesiaci.

(2) Pri zrážkach z peňažných náležitostí študentov vojenskej vysokej školy uvedených v § 65 sa postupuje podľa § 62 ods. 2.

PIATA ČASŤ

PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI POSKYTOVANÉ PROFESIONÁLNYM VOJAKOM V ZAHRANIČÍ - Zrušená od 1. 9. 2005.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 71

Peňažné náležitosti podľa tohto zákona priznáva služobný orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec.

§ 72

Termín výplaty peňažných náležitostí vojakom a študentom vojenskej vysokej školy ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.

§ 73a

(1) Vojakovi vyslanému mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci alebo vojenského cvičenia33b) patrí náhrada výdavkov ako pri zahraničných služobných cestách.

(2) Vojakovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky v rámci mierovej pozorovateľskej misie, mierovej operácie alebo plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,33b) patria peňažné náležitosti ustanovené v tretej časti tohto zákona v slovenských korunách a zahraničný príspevok podľa § 147 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 78

Nárok na uplatnenie peňažných náležitostí sa premlčuje v lehote podľa osobitného predpisu.37)


§ 80

Zrušujú sa § 3 až 6 a § 8 zákona č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.

§ 81

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír mečiar v. r.


Prílohy č. 1 až č. 6 - Zrušené od 1. 9. 2005.

Príloha č. 7 k zákonu č. 380/1997 Z. z.

SLUŽNÉ

Hodnosť Sk mesačne
vojak 400
slobodník 450
desiatnik 580
čatár 710
rotný 800
rotmajster 850
nadrotmajster 900
podpráporčík 950
práporčík 1 000
nadpráporčík 1 050
podporučík 900
poručík 1 000
nadporučík 1 100
kapitán 1 200
major 1 300
podplukovník 1 400
plukovník 1 500

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.

7) § 13 až 15 a § 31a zákona č. 370/1997 Z. z. v znení zákona č. 10/2000 Z. z.

7a) § 28 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z.

8) § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 351/1997 Z. z.

9) § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 351/1997 Z. z.

10) Napríklad zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov, Zákonník práce.

10a) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

10b) § 17 a 18 zákona č. 370/1997 Z. z.

11) § 111 ods. 3 zákona č. 370/1997 Z. z.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

13a) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

13b) Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov.

14) § 26 ods. 2 písm. d) zákona č. 370/1997 Z. z.

15) § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 370/1997 Z. z.

15a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1995 Z. z.

16) § 22 zákona č. 370/1997 Z. z.

16a) § 104 zákona č. 154/2001 Z. z., § 22 zákona č. 385/2000 Z. z.

17) § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde.

18a) Napríklad § 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1993 Z. z., § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z.

18b) § 141 ods. 1 a 3 zákona č. 370/1997 Z. z.

18c) § 41 ods. 3 písm. b) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.

20a) Napríklad § 140 ods. 2 až 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, § 149 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 1 ods. 5 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.

20b) § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.

20c) § 10 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20d) § 8 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20e) Zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21) § 129 ods. 5 a 7 zákona č. 370/1997 Z. z.

21a) § 115 Občianskeho zákonníka.

21b) § 4 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení zákona č. 10/2000 Z. z.

21c) § 7 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

22) § 5 ods. 1 a § 8 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

22a) § 4 písm. a) a § 7 ods. 5 zákona č. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

23) § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

23a) § 12 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 466/2000 Z. z.

25) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

26) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.

26a) Zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27) § 1a písm. g) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.

28) § 111, 113, 114, 122, 127 a 144 zákona č. 370/1997 Z. z.

29) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

30) Napríklad zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

30a) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

30b) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31) § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 369/2004 Z. z.

31a) § 11 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 369/2004 Z. z.

31b) § 226 Trestného poriadku.

31c) § 172 ods. 1 Trestného poriadku.

32) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1995 Z. z.

33a) § 4 zákona č. 1/1992 Zb.

33b) § 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.

34) § 7 ods. 1, § 7a, § 7b a § 7d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

35) § 7 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.

36) Napríklad zákon č. 143/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.

37) § 101 Občianskeho zákonníka.