38

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z.

ZÁKON

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

o štátnej štatistike

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje podmienky na získavanie štatistických informácií potrebných na posudzovanie sociálneho a ekonomického vývoja v Slovenskej republike, postavenie a pôsobnosť štatistických orgánov Slovenskej republiky a na úlohy orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a obcí v oblasti štátnej štatistiky. Upravuje aj práva a povinnosti spravodajských jednotiek v súvislosti so získavaním údajov zo štatistických zisťovaní vykonávaných v oblasti štátnej štatistiky a ochranu týchto údajov pred zneužitím.

§ 2

Na účely tohto zákona sa pod pojmom

a) „štátna štatistika“ rozumie získavanie, spracúvanie, poskytovanie a hodnotenie údajov o javoch hromadnej povahy, zabezpečovanie ich porovnateľnosti na posudzovanie sociálneho a ekonomického vývoja Slovenskej republiky a jeho ekologických súvislostí. Údaje získavajú orgány štátnej štatistiky a iné orgány štátnej správy od spravodajských jednotiek štatistickým zisťovaním. Štatistické zisťovanie je získavanie týchto údajov spôsobom zodpovedajúcim vedeckým poznatkom s využitím vhodných metód a informačnej technológie,

b) „ústredné orgány Slovenskej republiky“ rozumejú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska,

c) „spravodajská jednotka“ rozumie právnická osoba a fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov,1)

d) „štatistická jednotka“ rozumie objekt, o ktorom sa zisťujú štatistické údaje.

DRUHÁ ČASŤ

ŠTATISTICKÉ ORGÁNY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 3

(1) Štatistické orgány Slovenskej republiky sú Štatistický úrad Slovenskej republiky a územné štatistické orgány.

(2) Pri určovaní štatistických ukazovateľov a pri získavaní, spracúvaní a vyhodnocovaní štatistických informácií sú štatistické orgány Slovenskej republiky nezávislé od ostatných orgánov a riadia sa zásadou objektivity.

Postavenie a pôsobnosť Štatistického úradu Slovenskej republiky

§ 4

(1) Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky a pre oblasť informatiky.

(2) Na čele Štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(3) Podpredsedov Štatistického úradu Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky.

§ 5

Štatistický úrad Slovenskej republiky

a) vypracúva koncepciu štátnej štatistiky Slovenskej republiky,

b) vypracúva program štátnych štatistických zisťovaní (ďalej len „program zisťovaní republiky“),

c) organizuje a vykonáva na území Slovenskej republiky zisťovanie, zhromažďovanie a spracúvanie štatistických informácií,

d) zabezpečuje na území Slovenskej republiky porovnateľnosť štatistických informácií na posudzovanie vývoja republiky a na plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov,

e) určuje v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky štatistické ukazovatele štátnych štatistických zisťovaní a spôsob získavania štatistických informácií na tento účel,

f) určuje metodiku a spôsob vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty za Slovenskú republiku,

g) vytvára v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štatistické klasifikácie, číselníky a registre,

h) určuje spôsob tvorby a riadi prideľovanie a oznamovanie identifikačných čísiel spravodajských jednotiek,

i) organizuje a vykonáva projektovú a programovú prípravu spracovania štátnych štatistických zisťovaní,

j) určuje spôsob zberu a technológie spracovania štatistických údajov v štatistických orgánoch Slovenskej republiky,

k) určuje koncepciu využitia výpočtovej techniky v štatistických orgánoch Slovenskej republiky,

l) udeľuje spravodajským jednotkám súhlas na poskytovanie štatistických údajov pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky,

m) organizuje a vykonáva na území Slovenskej republiky previerky dodržiavania povinností v oblasti štátnej štatistiky a ukladá za porušenie týchto povinností sankcie,

n) sleduje a vyhodnocuje štatistické informácie o stave a vývoji ekonomiky, životného prostredia a spoločnosti v Slovenskej republike,

o) pravidelne informuje verejnosť o stave a vývoji ekonomiky, životného prostredia a spoločnosti v Slovenskej republike a vydáva a poskytuje štatistické informácie,

p) riadi územné štatistické orgány Slovenskej republiky,

r) zúčastňuje sa v rámci svojej pôsobnosti na príprave a plnení medzinárodných dohôd a dohôd o spolupráci, ktoré uzatvára Slovenská republika a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách v oblasti štátnej štatistiky a v oblasti informatiky,

s) získava a zhromažďuje zahraničné štatistické informácie na účely porovnávania stavu a vývoja ekonomiky Slovenskej republiky a spoločnosti v Slovenskej republike so zahraničím,

t) poskytuje štatistické informácie zahraničným subjektom, pokiaľ nejde o medzinárodné organizácie vládnej povahy,

u) určuje metodiku pre oblasť štátnej štatistiky a pre oblasť informatiky,

v) zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní a vydáva štatistické publikácie,

w) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

§ 6

(1) Štatistický úrad Slovenskej republiky zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky potrebné v Slovenskej republike na spracovanie výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a do orgánov samosprávy obcí a na spracovanie výsledkov referenda.

(2) Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva metodiku spracovania výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a do orgánov samosprávy obcí.

§ 7

Štatistický úrad Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenia úloh v období mimoriadnych situácií a počas brannej pohotovosti štátu

a) vypracúva koncepciu krízového štatistického informačného systému (ďalej len „krízový systém“),

b) určuje po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy štatistické ukazovatele štátnych štatistických zisťovaní pre potreby krízového systému,

c) organizuje a vykonáva štátne štatistické zisťovania pre potreby krízového systému.

§ 8

Slovenská štatistická rada

(1) Pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky sa zriaďuje Slovenská štatistická rada ako jeho odborný orgán pre oblasť štátnej štatistiky (ďalej len „Rada“).

(2) Rada prerokúva najmä koncepciu štátnej štatistiky Slovenskej republiky a program zisťovaní republiky.

(3) Predsedom Rady je predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky. Členmi Rady sú podpredsedovia Štatistického úradu Slovenskej republiky. Ďalších členov Rady vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky.

(4) Ďalšie úlohy, spôsob práce, zloženie a počet členov Rady vymedzí jej štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

Postavenie a pôsobnosť územných štatistických orgánov Slovenskej republiky

§ 9

(1) Územné štatistické orgány Slovenskej republiky sú:

a) Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave,

b) Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave,

c) Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne,

d) Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre,

e) Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline,

f) Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici,

g) Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove,

h) Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky Košiciach,

(ďalej len „krajská správa“).

(2) Sídla krajských správ a ich územné obvody sú totožné so sídlami a územnými obvodmi krajov ustanovených podľa osobitného predpisu.2)

(3) Krajské správy sú orgány štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.

(4) Krajské správy sú rozpočtové organizácie.

§ 10

(1) Krajské správy môžu so súhlasom Štatistického úradu Slovenskej republiky zriaďovať aj pracoviská mimo sídla krajskej správy.

(2) Úlohy pracovísk zriadených podľa odseku 1 určuje príslušná krajská správa.

§ 11

(1) Na čele krajskej správy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky. Riaditeľ krajskej správy zodpovedá za výkon svojej funkcie predsedovi Štatistického úradu Slovenskej republiky.

(2) Na čele pracoviska podľa § 10 ods. 1 je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ príslušnej krajskej správy. Vedúci tohto pracoviska zodpovedá za výkon svojej funkcie riaditeľovi príslušnej krajskej správy.

§ 12

Zrušený.

§ 13

Krajské správy

a) organizujú a vykonávajú zisťovanie, zhromažďovanie a spracúvanie štatistických informácií,

b) sledujú a vyhodnocujú štatistické informácie o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti,

c) zverejňujú výsledky štatistických zisťovaní, ktoré organizujú a vykonávajú, a vydávajú a poskytujú štatistické informácie,

d) vytvárajú a vedú register spravodajských a štatistických jednotiek,

e) prideľujú identifikačné čísla vybraným spravodajským jednotkám a podľa pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky oznamujú identifikačné čísla iným orgánom, ktoré ich prideľujú podľa osobitného predpisu,

f) udeľujú spravodajským jednotkám podľa pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky súhlas na poskytovanie štatistických údajov pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky,

g) vykonávajú previerky dodržiavania povinností v oblasti štátnej štatistiky a ukladajú sankcie za porušenie týchto povinností,

h) riadia nimi zriadené pracoviská,

i) plnia ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

§ 14

Krajské správy zabezpečujú v územnom obvode svojej pôsobnosti podľa pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky organizačné, personálne a technické podmienky potrebné na spracovanie výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a do orgánov samosprávy obcí a na spracovanie výsledkov referenda.

§ 15

Zrušený.

§ 16

Zrušený.

TRETIA ČASŤ

ÚLOHY MIESTNYCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A OBCÍ V OBLASTI ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY

§ 17

(1) Miestne orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce

a) pripravujú a vykonávajú sčítanie ľudu, domov a bytov a postupujú pritom podľa pokynov a v súčinnosti so štatistickými orgánmi Slovenskej republiky v rozsahu a za podmienok uvedených v osobitných zákonoch,

b) sústreďujú a spracúvajú štatistické informácie zisťované ich prostredníctvom u nimi založených alebo zriadených právnických osôb,

c) spolupracujú so štatistickými orgánmi Slovenskej republiky pri príprave spracúvania výsledkov volieb a referenda.

(2) Úlohy miestnych orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a obcí pri štatistických zisťovaniach u obyvateľov vymedzuje osobitný zákon.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA

§ 18

Získavanie štatistických údajov a informácií

(1) Štatistické informácie sa pre potreby štátnej štatistiky získavajú výberovými alebo vyčerpávajúcimi štatistickými zisťovaniami pomocou písomných nosičov (výkazy, dotazníky, súpisové a iné štatistické formuláre) alebo pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky.

(2) Štatistické zisťovania sa vykonávajú formou pravidelných zisťovaní alebo osobitne organizovaných zisťovaní, súpisov, sčítaní, prieskumov, ankiet a monografických zisťovaní.

(3) Štatistické orgány Slovenskej republiky môžu v rámci svojej pôsobnosti vyžadovať, aby im ústredné orgány Slovenskej republiky uvedené v § 2 písm. b), ako aj ďalšie štátne orgány Slovenskej republiky a obce na výlučne štatistické účely bezplatne poskytli údaje, ktoré získali štatistickým zisťovaním alebo inou svojou činnosťou. Tieto orgány a obce sú povinné vyhovieť žiadosti štatistických orgánov Slovenskej republiky a bezplatne im poskytnúť spracované údaje zo svojich údajových základní podľa ich požiadaviek, a to vo forme, ako ich vedú. Ak je to účelné a hospodárne, štatistické orgány Slovenskej republiky spolupracujú pri vytváraní týchto údajových základní.

§ 19

Organizovanie a vykonávanie štatistických zisťovaní

(1) Štatistický úrad Slovenskej republiky organizuje a vykonáva štátne štatistické zisťovania zahrnuté do programu zisťovaní republiky. Výnimočne môže organizovať a vykonávať aj štátne štatistické zisťovania, ktoré nie sú zahrnuté v tomto programe, a to pre osobitnú potrebu ústredných orgánov.

(2) Územné štatistické orgány Slovenskej republiky organizujú a vykonávajú v územnom obvode svojej pôsobnosti štátne štatistické zisťovania, ktoré im uloží Štatistický úrad Slovenskej republiky, a výnimočne štátne štatistické zisťovania pre osobitnú potrebu územných orgánov Slovenskej republiky.

(3) Ústredné orgány môžu organizovať a vykonávať so spravodajskou povinnosťou iba tie štatistické zisťovania, ktoré sú zahrnuté do programu zisťovaní republiky. Iné štatistické zisťovania môžu vykonávať iba na základe dohody s tými subjektmi, od ktorých vyžadujú poskytnutie údajov (ďalej len „štatistické zisťovania bez spravodajskej povinnosti“), pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

(4) Územné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce môžu vykonávať pre potreby územného obvodu svojej pôsobnosti len štatistické zisťovania bez spravodajskej povinnosti, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

(5) Zámer vykonať štatistické zisťovanie bez spravodajskej povinnosti sú ústredné orgány povinné oznámiť Štatistickému úradu Slovenskej republiky a územné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce príslušnému územnému štatistickému orgánu Slovenskej republiky, a to najneskôr jeden mesiac pred termínom tohto zisťovania. Štatistické orgány Slovenskej republiky tieto zisťovania evidujú a vyjadrujú k nim stanovisko najmä z hľadiska ich účelnosti a s cieľom zabrániť duplicitnému zisťovaniu údajov.

(6) Pri vykonávaní štatistických zisťovaní bez spravodajskej povinnosti sú orgány a obce uvedené v odsekoch 3 a 4 povinné dodržiavať ustanovený jednotný obsah štatistických ukazovateľov, klasifikácií, číselníkov a registrov podľa § 31 a 32.

Program štátnych štatistických zisťovaní

§ 20

(1) Štátne štatistické zisťovania sa riadia programom zisťovaní republiky, ktorý každoročne vypracúva Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ústrednými orgánmi a územnými štatistickými orgánmi Slovenskej republiky.

(2) Do programu zisťovaní republiky sa zaraďujú štatistické zisťovania vykonávané štatistickými orgánmi Slovenskej republiky a ústrednými orgánmi.

(3) Program zisťovaní republiky sa zostavuje tak, aby

a) sa vykonávali len také zisťovania, ktoré sú zo spoločenského hľadiska dôležité a potrebné,

b) sa zisťovania vykonávali čo najhospodárnejšie a bez duplicít,

c) spravodajské jednotky neboli zaťažované nad nevyhnutnú mieru.

§ 21

V programe zisťovaní republiky sa pri každom štatistickom zisťovaní uvádza

a) účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania,

b) vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov,

c) okruh spravodajských jednotiek,

d) periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov,

e) orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie.

§ 22

Pri vypracúvaní návrhu programu zisťovaní republiky sa postupuje takto:

a) ústredné orgány a územné štatistické orgány Slovenskej republiky predložia svoje požiadavky na údaje zo štátnych štatistických zisťovaní a návrhy na vlastné štátne štatistické zisťovania pre budúci rok Štatistickému úradu Slovenskej republiky do konca marca bežného roka,

b) Štatistický úrad Slovenskej republiky posúdi predložené požiadavky a návrhy najmä z hľadiska zabránenia duplicitným zisťovaniam, celkového zaťaženia spravodajských jednotiek a rozpočtového krytia štatistických zisťovaní a prerokuje ich spolu so svojimi vlastnými návrhmi s dotknutými orgánmi uvedenými v písmene a),

c) Štatistický úrad Slovenskej republiky zostaví návrh programu zisťovaní republiky.

§ 23

Štatistický úrad Slovenskej republiky predloží návrh programu zisťovaní republiky na prerokovanie Rade.

§ 24

Vyhlasovanie štátnych štatistických zisťovaní

(1) Program zisťovaní republiky zostavený na príslušný kalendárny rok vyhlasuje Štatistický úrad Slovenskej republiky ako svoje opatrenie v Zbierke zákonov,4) najneskôr do 30. novembra predchádzajúceho kalendárneho roka.

(2) V Zbierke zákonov vyhlasuje Štatistický úrad Slovenskej republiky ako svoje opatrenie4) aj úpravy programu zisťovaní republiky a vykonanie ďalších štatistických zisťovaní so spravodajskou povinnosťou podľa § 19 ods. 1 a 2.

§ 25

Náklady na štátne štatistické zisťovania

(1) Úhradu nákladov na vykonanie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní, ktoré sú zahrnuté do programu zisťovaní republiky, sú orgány, ktoré tieto zisťovania vykonávajú, povinné zabezpečiť vo svojich rozpočtoch. Ak sa nepodarí zabezpečiť úhradu nákladov všetkých štatistických zisťovaní zahrnutých v programe zisťovaní republiky, rozhodne Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktoré štatistické zisťovania sa vykonajú.

(2) Náklady na vykonanie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní, ktoré nie sú zahrnuté do programu zisťovaní republiky a ktoré vykonávajú štatistické orgány Slovenskej republiky pre osobitnú potrebu orgánov Slovenskej republiky, hradia zo svojho rozpočtu orgány, ktoré vykonanie takéhoto zisťovania vyžadujú.

§ 26

Štátne štatistické zisťovania vykonávané u obyvateľstva

(1) Sčítanie ľudu, domov a bytov a ostatné štátne štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká obyvateľom povinnosť poskytovať štatistické údaje, ktoré nesúvisia s vykonávaním ich podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti,1) upraví osobitný zákon Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) Štátne štatistické zisťovania, pri ktorých nevzniká obyvateľom povinnosť poskytovať štatistické údaje uvedené v odseku 1, vykonávajú štatistické orgány Slovenskej republiky.

PIATA ČASŤ

POVINNOSTI SPRAVODAJSKÝCH JEDNOTIEK

§ 27

(1) Spravodajské jednotky sú povinné poskytovať všetky údaje na štátne štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní republiky a na štátne štatistické zisťovania vykonávané štatistickými orgánmi Slovenskej republiky podľa osobitných potrieb orgánov Slovenskej republiky. Tieto údaje sú povinné poskytnúť úplne, správne, pravdivo, včas a bezplatne.

(2) Od fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov,1) sa môžu vyžadovať len štatistické údaje, ktoré sa týkajú tejto činnosti.

(3) Splnenie spravodajskej povinnosti podľa odseku 1 možno poskytnúť len v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov o dodržiavaní štátneho, hospodárskeho, bankového, obchodného a služobného tajomstva.

§ 28

Na splnenie spravodajskej povinnosti a s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť úplnosti a pravdivosti poskytovaných štatistických údajov vytvárajú spravodajské jednotky včas potrebné predpoklady, predovšetkým vedením potrebnej evidencie o svojej činnosti.

§ 29

Ak spravodajská jednotka nesplní svoju spravodajskú povinnosť, je príslušný orgán vykonávajúci štátne štatistické zisťovanie oprávnený vykonať zistenie potrebných štatistických údajov na jej náklady.

ŠIESTA ČASŤ

OPRÁVNENIA SÚVISIACE S VYKONÁVANÍM ŠTÁTNYCH ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ A PREVIEROK

§ 30

(1) Pracovníci štatistických orgánov Slovenskej republiky sú v súvislosti s vykonávaním štátnych štatistických zisťovaní a previerok oprávnení vyžadovať potrebné informácie a vysvetlenia a nahliadať do podkladov a dokladov.

(2) Oprávnenia uvedené v odseku 1 majú v súvislosti so zisťovaním štatistických údajov podľa § 29 aj pracovníci ďalších orgánov vykonávajúcich štátne štatistické zisťovania.

(3) Spravodajské jednotky sú povinné výkon oprávnení uvedených v odseku 1 umožniť.

SIEDMA ČASŤ

NÁSTROJE NA ZABEZPEČENIE POROVNATEĽNOSTI

§ 31

(1) Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi určuje štatistické ukazovatele štátnych štatistických zisťovaní.

(2) Sústavu štatistických ukazovateľov podľa odseku 1 vyhlasuje Štatistický úrad Slovenskej republiky ako svoje opatrenie v Zbierke zákonov. Na účely jednotlivých štátnych štatistických zisťovaní sa tieto ukazovatele uvádzajú spolu s predkladacími cestami a so spôsobom a lehotami predkladania údajov na výkazoch, dotazníkoch, súpisových a iných štatistických formulároch alebo na ich prílohách alebo sa pri dlhodobo opakujúcich alebo rozsiahlych zisťovaniach vyhlasujú ako opatrenie v Zbierke zákonov.

§ 32

(1) Štatistický úrad Slovenskej republiky vytvára v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štatistické klasifikácie, číselníky a registre vrátane registra spravodajských a štatistických jednotiek.

(2) Register spravodajských a štatistických jednotiek obsahuje predovšetkým základné údaje potrebné na identifikáciu a klasifikáciu spravodajských jednotiek na štatistické účely. Táto časť registra má charakter verejného zoznamu, ktorý obsahuje názov (obchodné meno), právnu formu a identifikačné číslo spravodajských jednotiek, u právnických osôb a ich organizačných zložiek sídlo, u fyzických osôb adresu trvalého bydliska a miesto podnikania, dátum vzniku právnickej osoby alebo oprávnenia vykonávať podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, predmet podnikania (činnosti) spravodajských jednotiek a údaje slúžiace na klasifikáciu spravodajských jednotiek.

(3) Štatistické klasifikácie, číselníky a registre s výnimkou registra podľa odseku 2 vyhlasuje Štatistický úrad Slovenskej republiky ako svoje opatrenie v Zbierke zákonov.

(4) Spravodajské jednotky môžu v oblasti štatistiky vytvárať vlastné klasifikácie, číselníky a registre len v súlade so štatistickými klasifikáciami, číselníkmi a registrami.

§ 33

(1) Štatistické ukazovatele podľa § 31 a štatistické klasifikácie, číselníky a registre podľa § 32 sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátne štatistické zisťovania a ďalej pre spravodajské jednotky pri poskytovaní štatistických údajov podľa tohto zákona. Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť využívať ich aj pre iné než štatistické účely.

(2) Právnické osoby a fyzické osoby môžu štatistické ukazovatele a štatistické klasifikácie, číselníky a registre používať aj pri inej, najmä podnikateľskej činnosti.

Prideľovanie identifikačných čísiel

§ 34

(1) Krajské správy prideľujú identifikačné číslo s výnimkou prípadov uvedených v § 35 právnickým osobám so sídlom v územnom obvode ich pôsobnosti a ich organizačným zložkám.

(2) Krajské správy prideľujú identifikačné číslo s výnimkou prípadov uvedených v § 35 aj fyzickým osobám vykonávajúcim podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov,1) ak je trvalé miesto tejto činnosti v kraji, a ak takého miesta niet, fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v kraji.

§ 35

Štatistické orgány Slovenskej republiky oznamujú identifikačné čísla iným orgánom, ktoré ich podľa osobitného zákona prideľujú právnickým osobám a ich organizačným zložkám5) a fyzickým osobám vykonávajúcim podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.6) Príslušnosť na oznamovanie identifikačných čísiel týmto orgánom určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.

ÔSMA ČASŤ

OCHRANA INDIVIDUÁLNYCH ÚDAJOV

§ 36

(1) Údaje zo štatistických zisťovaní vykonávaných podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú jednotlivých právnických osôb a fyzických osôb (ďalej len „individuálne údaje“), sa nesmú bez súhlasu týchto osôb zverejňovať ani komukoľvek oznamovať ani použiť na iné než štatistické účely.

(2) Za individuálne údaje sa nepovažujú údaje, ktoré sa nachádzajú vo všeobecne dostupných zdrojoch vytvorených v súlade s právnymi predpismi (adresáre, zoznamy, číselníky, registre a podobne) a údaje, ktoré vznikli sumarizáciou dostatočného počtu individuálnych údajov tak, že nemožno určiť, ktorých spravodajských jednotiek sa týkajú.

(3) Súhlas podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a musí byť z neho zrejmé, o aký individuálny údaj ide a ako, prípadne kým, sa má využiť.

§ 37

Štatistické orgány Slovenskej republiky a ostatné subjekty, ktoré vykonávajú štatistické zisťovanie, môžu odovzdať individuálne údaje iným právnickým osobám výlučne na spracovanie na štatistické účely; tieto osoby sú povinné zabezpečiť dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane individuálnych údajov.

§ 38

(1) Pracovníci štatistických orgánov Slovenskej republiky a ostatných subjektov, ktoré vykonávajú štatistické zisťovanie alebo spracúvajú individuálne údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o individuálnych údajoch, ktoré sa dozvedia. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá i po skončení zamestnania alebo po skončení príslušných prác.

(2) Štatistické orgány Slovenskej republiky a ostatné subjekty uvedené v odseku 1 sú povinné vykonať všetky opatrenia na ochranu individuálnych údajov pred ich zneužitím, najmä prijať potrebné organizačné a technické opatrenia a zabezpečiť, aby s týmito údajmi pracovali iba pracovníci, ktorí boli preukázateľne poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o individuálnych údajoch.

DEVIATA ČASŤ

POSKYTOVANIE ŠTATISTICKÝCH INFORMÁCIÍ

§ 39

Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytuje bezplatne štatistické informácie

a) prezidentovi Slovenskej republiky,

b) Národnej rade Slovenskej republiky,

c) vláde Slovenskej republiky,

d) ostatným ústredným orgánom Slovenskej republiky a ústredným orgánom odborových zväzov v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite, potrebné na ich činnosť.

§ 40

Územné štatistické orgány Slovenskej republiky poskytujú bezplatne miestnym orgánom štátnej správy a obciam v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite štatistické informácie, ktoré potrebujú na svoju činnosť.

§ 41

Zrušený.

§ 42

Okrem prípadov uvedených v § 39 a 40 sú štatistické orgány Slovenskej republiky oprávnené vydávať a poskytovať štatistické informácie za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi,7) a to každému, kto o ne požiada.

§ 43

Ustanoveniami o poskytovaní štatistických informácií nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o dodržiavaní štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva a obchodného tajomstva.8)

DESIATA ČASŤ

PREVIERKY A SANKCIE

§ 44

Štatistické orgány Slovenskej republiky organizujú a vykonávajú previerky plnenia spravodajskej povinnosti, dodržiavania povinností pri ochrane individuálnych údajov a dodržiavania iných ustanovení tohto zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej štatistiky.

§ 45

(1) Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom možno uložiť spravodajskej jednotke pokutu až do výšky

a) 100 000 Sk, ak spravodajská jednotka úmyselne alebo z nedbanlivosti nesplní svoju spravodajskú povinnosť tým, že neposkytne požadované štatistické údaje vôbec alebo ich neposkytne úplne, pravdivo, správne alebo včas,

b) 20 000 Sk, ak spravodajská jednotka zmarí alebo sťaží výkon oprávnenia, ktoré prislúcha podľa § 30 pracovníkovi príslušného orgánu v súvislosti s vykonávaním štátneho štatistického zisťovania alebo previerky, alebo ak spravodajská jednotka poruší svoju povinnosť ustanovenú v § 28.

(2) Príslušným orgánom na uloženie pokuty je ten štatistický orgán Slovenskej republiky, voči ktorému má spravodajská jednotka spravodajskú povinnosť.

(3) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď orgán príslušný na jej uloženie porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

(4) Pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom v odseku 1 ukladajú spravodajským jednotkám štatistické orgány Slovenskej republiky. Pri ukladaní pokút tieto orgány postupujú podľa ustanovení správneho poriadku.9)

(5) Uložením pokuty nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.

(6) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 46

(1) Porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 38 ods. 1 alebo povinnosti vykonať opatrenia na ochranu individuálnych údajov pred ich zneužitím podľa § 38 ods. 2 a § 49 je priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 50 000 Sk. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.

(2) Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú okresné úrady10) podľa ustanovení osobitného predpisu.11)

(3) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

JEDENÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 47

(1) Štátne štatistické zisťovania schválené pred dňom účinnosti tohto zákona, ktoré sa dokončia alebo vykonajú za jeho účinnosti, sa považujú za štátne štatistické zisťovania schválené podľa tohto zákona.

(2) V roku 1992 môže Slovenský štatistický úrad určiť termín na predloženie požiadaviek a návrhov súvisiacich s vypracovaním programov štátnych štatistických zisťovaní odchylne od ustanovenia § 22 písm. a).

§ 48

Ustanovenia tohto zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane individuálnych údajov sa vzťahujú aj na individuálne údaje získané zo štatistických zisťovaní pred dňom účinnosti tohto zákona.

§ 49

Štatistický úrad Slovenskej republiky môže všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraviť povinnosti pri ochrane individuálnych údajov uvedené v § 38 ods. 2.

§ 50

(1) Pôsobnosť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z Oblastnej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Oblastnej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Oblastnej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach a Mestskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na tie krajské správy, ktoré sú v ich bývalom územnom obvode zriadené.

(2) Pôsobnosť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z doterajších okresných oddelení Štatistického úradu Slovenskej republiky a Mestského oddelenia Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach na tie krajské správy, do ktorých územného obvodu je začlenený ich bývalý územný obvod.

§ 51

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 82/1991 Zb.,

2. vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode, v znení vyhlášky Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 164/1988 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb.,

3. zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií v znení zákona č. 128/1989 Zb.,

4. vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve,

5. vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 9/1966 Zb. o vykonávaní kontroly a štatistiky cien,

6. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 113/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva,

7. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov,

8. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 115/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín,

9. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 116/1972 Zb. o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov,

10. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 117/1972 Zb. o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR,

11. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 117/1981 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných prác výrobnej povahy,

12. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 81/1982 Zb. o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania,

13. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 97/1985 Zb. o jednotnej klasifikácii zamestnaní,

14. úprava Federálneho štatistického úradu z 29. októbra 1975 č. 18 685/1975 o odvetvovom zatrieďovaní organizácií (registrované v čiastke 38/1975 Zb.),

15. úprava Federálneho štatistického úradu z 26. mája 1976 č. 8743/76, ktorou sa vydáva doplnená a upravená klasifikácia výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve (registrované v čiastke 33/1976 Zb.),

16. úprava Federálneho štatistického úradu z 15. 8. 1978 č. 2997/78-032/1615, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná klasifikácia výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve (registrované v čiastke 31/1978 Zb.),

17. úprava Federálneho štatistického úradu z 8. marca 1979 č. 876/79-032-331 o doplnení jednotnej klasifikácie odvetvia národného hospodárstva (registrované v čiastke 22/1979 Zb.),

18. úprava Federálneho štatistického úradu zo 4. 12. 1979 č. 3668/79-03 o ďalšej aktualizácii jednotnej klasifikácie krajín (registrované v čiastke 28/1979 Zb.),

19. úprava Federálneho štatistického úradu z 24. októbra 1980 č. 2754/80-032-1504 o doplnení a zmenách jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov (registrované v čiastke 2/1981 Zb.),

20. úprava Federálneho štatistického úradu z 22. decembra 1980 č. 3151/80 o jednotnej údajovej základni organizácií v oblasti práce, miezd a sociálnych vecí (registrované v čiastke 12/1981 Zb.),

21. úprava Federálneho štatistického úradu z 27. januára 1981 č. 250/81-03-160 o ďalšom doplnení a zmenách jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve (registrované v čiastke 12/1981 Zb.),

22. úprava Federálneho štatistického úradu z 30. januára 1980 č. 210/81-03 o jednotnej údajovej základni organizácií v oblasti základných osobných charakteristík (registrované v čiastke 12/1981 Zb.),

23. úprava Federálneho štatistického úradu č. 208/81-03 a Federálneho ministerstva financií č. XV/1-1768/81 o jednotnej údajovej základni organizácií v oblasti charakteristík všeobecnej povahy z 30. januára 1981 (registrované v čiastke 13/1981 Zb.),

24. úprava Federálneho štatistického úradu č. 209/81-03 a Federálneho ministerstva financií č. XV/1-1769/81 o obsahu a forme katalógov jednotnej údajovej základne organizácií z 30. januára 1981 (registrované v čiastke 13/1981 Zb.),

25. úprava Federálneho štatistického úradu z 29. júna 1981 č. Vk 1102/82, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „23/2 Ceny VC“ (registrované v čiastke 21/1981 Zb.),

26. úprava Federálneho štatistického úradu z 1. decembra 1981 č. Vk 1504/82, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „2/2 Roč Priem“ (registrované v čiastke 34/1981 Zb.),

27. úprava Federálneho štatistického úradu z 24. septembra 1981 č. 1984/81-03 o novom vydaní jednotnej klasifikácie výkonov (registrované v čiastke 10/1982 Zb.),

28. úprava Federálneho štatistického úradu z 2. decembra 1982 č. Vk 2067/83, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „18 Nem Úr“ (registrované v čiastke 5/1983 Zb.),

29. úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 4. 1983 č. Vk. 2096/83 o sledovaní experimentálneho overovania opatrení na zvýšenie účinnosti zahraničnoekonomických vzťahov (registrované v čiastke 19/1983 Zb.),

30. úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 12. 1983 č. 2682/83-413 o ďalšom doplnení a zmenách Jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve (registrované v čiastke 14/1984 Zb.),

31. úprava Federálneho štatistického úradu zo 6. 7. 1984 č. Vk 2766/84, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „23/2 Ceny VC“ (registrované v čiastke 21/1984 Zb.),

32. úprava Federálneho štatistického úradu z 12. júla 1984 č. 1687/84-41 o novom vydaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov (registrované v čiastke 1/1985 Zb.),

33. úprava Federálneho štatistického úradu z 21. novembra 1984 č. 2538/84-41 o ďalšom doplnení a zmenách jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve (registrované v čiastke 1/1985 Zb.),

34. úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 8. 1985 č. 1751/85 o úpravách jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva (registrované v čiastke 33/1985 Zb.),

35. úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 8. 1985 č. 1752/85 o zmenách a doplnkoch jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve (registrované v čiastke 33/1985 Zb.),

36. úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 8. 1985 č. 1754/85 o zmenách a doplnkoch jednotnej klasifikácie výkonov (registrované v čiastke 33/1985 Zb.),

37. smernice Federálneho štatistického úradu z 30. 10. 1975 č. Vk 1842/75 k štátnym štatistickým výkazom za úsek mesačné vybrané ukazovatele – 27 MVU (registrované v čiastke 11/1976 Zb.),

38. smernice Federálneho štatistického úradu z 23. júla 1980 č. Vk 407/81 k štátnym štatistickým výkazom za úsek veľkoobchodné ceny v priemysle „23/2 Ceny VC“ (registrované v čiastke 12/1981 Zb.),

39. smernice Federálneho štatistického úradu z 28. 11. 1983 č. Vk 2497/84 na preverenie a doplnenie výberového súboru výrobkov-reprezentantov sledovaných FŠÚ pre výpočet indexu cien dodávok do poľnohospodárstva a na zistenie údajov na určenie váhového systému „Ceny D Poľn“ (registrované v čiastke 5/1984 Zb.),

40. smernice Federálneho štatistického úradu zo 4. 8. 1983 č. Vk 2371/84 k výkazu „ORG 2–99“– „Výkaz o aktualizácii registra organizačných jednotiek“ (registrované v čiastke 5/1984 Zb.),

41. smernice Federálneho štatistického úradu z 20. septembra 1984 č. Vk 2872/85 k osobitne organizovanému zisťovaniu o využití vybraných strojov a zariadení za september 1985 „Zp 1985 – – B“ (registrované v čiastke 22/1984 Zb.),

42. smernice Federálneho štatistického úradu z 11. 6. 1985 č. Vk 6/86 k štátnym štatistickým výkazom za úsek základné prostriedky „24 ZP“ (registrované v čiastke 1/1986 Zb.),

43. príloha smerníc Federálneho štatistického úradu z 11. júla 1985 č. Vk 257/86 13/2 Energ - „Prehľad náplne ukazovateľov merných spotrieb palív a energie“ (registrované v čiastke 1/1986 Zb.),

44. smernice Federálneho štatistického úradu z 11. júna 1985 č. Vk 2/86 k štátnym štatistickým výkazom za úsek poľnohospodárske meliorácie a zúrodnenie pôdy „8/4 Poľ Mel“ (registrované v čiastke 1/1986 Zb.),

45. smernice Federálneho štatistického úradu zo 17. júna 1985 č. Vk 208/86 k štátnym štatistickým výkazom za úsek demografia „22 Dem“ (registrované v čiastke 1/1986 Zb.),

46. pokyny Federálneho štatistického úradu z 27. 5. 1981 č. 1454/81-03 na postup pri podávaní návrhov na rezortné štatistické zisťovania a na vytváranie čiastkových systémov štatistických zisťovaní (registrované v čiastke 17/1981 Zb.).

§ 52

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (26. júna 1992).

Zákon Slovenskej národnej rady z 25. augusta 1992 č. 453/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (25. septembra 1992).

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. decembra 1992 č. 2/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. januára 1993.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 1993 č. 155/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. septembra 1993.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. apríla 1995 č. 74/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (18. apríla 1995).

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. decembra 1995 č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle nadobudol účinnosť 1. januára 1996.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 12. septembra 1996 č. 278/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. októbra 1996.

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii, zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch, zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

2) § 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

4) § 7 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej republiky v Zbierke zákonov.

5) § 28 ods. 6 Obchodného zákonníka.

6) § 47 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

7) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

8) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.
§ 17 a 51 Obchodného zákonníka.

9) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb.