Oznámenie č. 378/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 144/1997
Platnosť od 30.12.1997 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 1998. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 356/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 19. novembra 1998. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 113/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením...

378

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 9. decembra 1997 č. 95/1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výnos upravuje základné skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných stykov, hospodárskych záujmov štátu, ako aj v oblasti činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výnos súčasne zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 1996 č. 39/1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 356/1996 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Výnos je uverejnený v čiastke 95/1997 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.