Vyhláška č. 374/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z.

Čiastka 143/1997
Platnosť od 29.12.1997 do22.01.1998
Účinnosť od 29.12.1997 do22.01.1998
Zrušený 15/1998 Z. z.

OBSAH

374

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 28. novembra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa

a) v položke
&nbsp „1001 pšenica a súraž tona 0 všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR"
ročné množstvo „0" nahrádza ročným množstvom „ 150 000",
b) v položke
&nbsp „1005 kukurica tona 0 všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR"
ročné množstvo „0" nahrádza ročným množstvom „ 100 000",
c) v položke
&nbsp „1107 slad tona 50 000 všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR"
ročné množstvo „50 000" nahrádza ročným množstvom „ 100 000",
d) v položke
&nbsp „1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona 15 000 všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR"
ročné množstvo „ 15 000" nahrádza ročným množstvom „80 000",
e) v položke
&nbsp „1206 00 slnečnicové semená tona 15 000 všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR"
ročné množstvo „ 15 000" nahrádza ročným množstvom „50 000",
f) v položke &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá tona 30 000 všetky štáty
&nbsp sacharóza v pevnom stave &nbsp &nbsp okrem ČR"
ročné množstvo „30 000" nahrádza ročným množstvom „60 000",
g) v položke
&nbsp „1703 melasa tona 20 000 všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR"
ročné množstvo „20 000" nahrádza ročným množstvom „35 000",
h ) v položke
&nbsp „2302 až 2306 otruby, pokrutiny a šroty tona 0 všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR"
a 230990 kŕmne zmesi &nbsp &nbsp &nbsp
ročné množstvo „0" nahrádza ročným množstvom „90 000",
i) v položke
&nbsp &nbsp „rezivo Ihličnaté: m3 150 000 okrem EÚ,
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp EZVO a ČR
4407 10 91 smrekové &nbsp &nbsp &nbsp
4407 10 93 borovicové &nbsp &nbsp &nbsp
4407 10 99 ostatné" &nbsp &nbsp &nbsp
ročné množstvo „150 000" nahrádza ročným množstvom „500 000",
j) v položke
&nbsp &nbsp „rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery sú m3 50 000 okrem EÚ,
&nbsp väčšie než hrúbka 13 mm, šírka 60 mm, dĺžka &nbsp &nbsp EZVO a ČR
&nbsp 2 000 mm: &nbsp &nbsp &nbsp
4407 91 90 dubové &nbsp &nbsp &nbsp
4407 92 90 bukové &nbsp &nbsp &nbsp
4407 99 91 topoľové &nbsp &nbsp &nbsp
4407 99 93 orechové &nbsp &nbsp &nbsp
4407 99 98 ostatné" &nbsp &nbsp &nbsp
ročné množstvo „50 000" nahrádza ročným množstvom „100 000".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.