Vyhláška č. 373/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

Čiastka 143/1997
Platnosť od 29.12.1997 do30.06.2001
Účinnosť od 01.01.1998 do30.06.2001
Zrušený 251/2001 Z. z.

373

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1997,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 6 a po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 269 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky sa dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Písomné colné vyhlásenie o podanej cestovnej batožine nahrádza ústne colné vyhlásenie podľa § 5 ods. 2, ak deklarant, ktorý je cestujúcim (ďalej len „cestujúci“):

a) podá písomné colné vyhlásenie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 k tejto vyhláške, a úplne a správne ho vyplní,

b) odovzdá vlastnoručne podpísané colné vyhlásenie o podanej cestovnej batožine súčasne s cestovnou batožinou prevádzkovateľovi dopravy na železničnej dráhe,

c) odovzdá prevádzkovateľovi dopravy na železničnej dráhe cestovnú batožinu, ktorá obsahuje iba tovar, ktorý je v súlade s vyhlásením cestujúceho, a ktorá sa prepravuje na podklade batožinového lístka vydaného pre medzinárodnú prepravu6a) (CIV); toto vyhlásenie je súčasťou písomného colného vyhlásenia o podanej cestovnej batožine.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

6a) Článok 20 § 2 Dodatku A k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (vyhláška č. 8/1985 Zb.).“.

2. Prílohy k vyhláške sa dopĺňajú prílohou č. 5, ktorá je prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Sergej Kozlík v. r.


Príloha k vyhláške č. 373/1997 Z. z.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 167/1997 Z. z.

Vzor - Colné vyhlásenie o podanej cestovnej batožine

Příloha 01

COLNÉ VYHLÁSENIE O PODANEJ CESTOVNEJ BATOŽINE

Upozornenie pre cestujúcich

I. Vyhlásenie o cestovnej batožine, ktoré cestujúci vyplní na zelenom tlačive „Colné vyhlásenie o podanej cestovnej batožine“ (ďalej len „colné vyhlásenie“), umožní cestujúcemu vyzdvihnúť si cestovnú batožinu, len čo bude dopravená na miesto určenia.

II. Upozorňujeme, že

1. tlačivo colného vyhlásenia je potrebné riadne vyplniť, vlastnoručne podpísať a podať prevádzkovateľovi dopravy na železničnej dráhe súčasne s cestovnou batožinou; písomné colné vyhlásenie o podanej cestovnej batožine má rovnaké právne účinky ako ústne colné vyhlásenie podané cestujúcim pohraničnému colnému orgánu na prepustenie tovaru do režimu vývozu, režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla alebo do režimu voľného obehu s úplným oslobodením od cla v dôsledku jeho konečného použitia alebo ako žiadosť o spätný vývoz zahraničného tovaru,

2. aj v prípade použitia tohto tlačiva má colný orgán právo vykonať colnú kontrolu prepravovanej batožiny,

3. obsah cestovnej batožiny cestujúceho by mal zodpovedať údajom uvedeným v písomnom colnom vyhlásení a mal by rešpektovať najmä tieto zákazy a obmedzenia:

a) anetol:
platí zákaz zasielať tento druh tovaru v cestovnej batožine na miesto určenia vo Francúzsku,

b) tovar zakázaný predpismi na ochranu mravnosti:
zákony určitých štátov, napríklad Veľkej Británie, tento druh tovaru zakazujú, preto sa odporúča, aby cestujúci, ktorý nemá podrobné informácie o zákonoch krajiny určenia a ktorého cestovná batožina obsahuje tovar tohto druhu, nepodával colné vyhlásenie touto formou,

c) druhy rastlín a živočíchov chránené Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a výrobky získané z týchto druhov:
cieľom Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín je zabrániť vyhynutiu veľkého počtu rastlín a živočíchov; podľa rozsahu nevyhnutnej ochrany, ktorá sa vzťahuje na tieto druhy, je obchodovanie a prevážanie týchto druhov fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré prepravujú tieto druhy z jednej krajiny do druhej, buď úplne zakázané, alebo podlieha povoleniu bez ohľadu na to, či s nimi obchodujú alebo ich majú vo svojom vlastníctve.

Okrem živých živočíchov a rastlín sa zákazy a obmedzenia vzťahujú na

– mŕtve živočíchy (vypchaté a preparované),

– časti živočíchov, ako sú kožušiny, kože, slonie kly, korytnačie panciere, parohy, rohy, veľrybie kostice, vtáčie perie a podobne,

– výrobky získané zo živočíchov, ako sú odevy a kožušiny, predmety (napríklad tašky, obuv, náramky z hadej kože, ozdoby alebo doplnky zo slonoviny, rohov, pancierov); to platí aj v prípade, ak ide o výrobky pre vlastnú potrebu a tieto sa prevážajú v príručnej batožine alebo v cestovnej batožine.

Podrobné informácie o tomto dohovore a jeho realizácii v špecifických prípadoch je možné získať na ministerstvách (obvykle na ministerstve životného prostredia alebo na ministerstve pôdohospodárstva) alebo v organizáciách na ochranu prírody, preto sa odporúča cestujúcim, aby sa so žiadosťou o radu obrátili na uvedené ministerstvá či organizácie a vyhli sa tak nebezpečenstvu, že tovar podliehajúci Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín im príslušný úrad zaistí alebo dokonca zhabe.