Oznámenie č. 37/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čiastka 15/1997
Platnosť od 19.02.1997 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 1997. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 189/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júna 2001.

37

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos z 15. januára 1997 č. MK-19/1997-1, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výnos upravuje v prílohách základné skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 1997.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.