Vyhláška č. 369/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu

Čiastka 142/1997
Platnosť od 24.12.1997 do06.02.2002
Účinnosť od 01.01.1998 do06.02.2002
Zrušený 152/1995 Z. z.

OBSAH

369

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 28. novembra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 112/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na potraviny vyrobené v rámci vyučovania v stredných odborných učilištiach.“.

2. V prílohe č. 3

a) v položke colného sadzobníka č. 2105 00 sa vypúšťajú slová „a ostatné podobné mrazené výrobky“,

b) položka colného sadzobníka č. 0406 „Syry plesňové a výrobky z nepasterizovaného mlieka, napr. bryndza z ovčieho syra“ sa vypúšťa,

c) v položke colného sadzobníka č. 2106 sa na konci pripájajú slová „určené pre spoločné stravovanie.“.

3. V prílohe č. 4

a) v položke colného sadzobníka č. 0406 sa vypúšťajú slová „okrem syrov plesňových a bryndze“,

b) v položke colného sadzobníka č. 1602 sa vypúšťajú slová „a mrazených hotových jedál“ a dopĺňa sa KP „15.89.14“.

c) za položku colného sadzobníka č. 2104 sa dopĺňa tento text:

„2105 Mrazené krémy, balené zmrzliny 15.52.10
aj ovocné, napr. zmrzlinové dezer-
ty, rolády a pod.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Peter Baco v. r.