Vyhláška č. 368/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí

Čiastka 142/1997
Platnosť od 24.12.1997 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.1998 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

368

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 4. júla 1997

o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 44 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve po dohode so Slovenským poľovníckym zväzom ustanovuje:


§ 1

Predmetom tejto vyhlášky je v záujme zachovania niektorých druhov zveri1) a dodržania zásad selektívneho a regulačného lovu ustanoviť spôsob pravidelného hodnotenia chovateľských zásahov do populácie zveri (ďalej len „hodnotenie chovateľského zásahu“).

§ 2

Predmetom hodnotenia chovateľského zásahu je poľovnícka trofej (§ 3 ods. 1), pri ktorej hodnotení sa posudzuje najmä

a) správnosť selektívneho a regulačného zásahu,

b) dodržanie predpisov o poľovníctve pri vykonávaní lovu2) a predpisov o ochrane prírody a krajiny,3)

c) genetická kvalita poľovníckej trofeje na základe údajov získaných hodnotením podľa § 3 ods. 2.

§ 3

(1) Poľovníckou trofejou sa rozumejú

a) parohy jeleňa, daniela,

b) parožky srnca,

c) rohy muflóna,

d) rožky kamzíka a kamzice,

e) horné a dolné kly diviaka,

f) lebka medveďa hnedého, vlka obyčajného, rysa ostrovida, mačky divej, líšky, jazveca a psíka medvedíkovitého.

(2) Pri meraní, vážení a vizuálnom posudzovaní znakov poľovníckej trofeje sa postupuje podľa bodovacích tabuliek uvedených v prílohách č. 1 až 7, schválených svetovou poľovníckou organizáciou C. I. C. (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier).

§ 4

(1) Poľovnícke trofeje hodnotí

a) okresná hodnotiteľská komisia alebo regionálna hodnotiteľská komisia, alebo

b) Slovenská hodnotiteľská komisia.

(2) Členov okresnej hodnotiteľskej komisie alebo regionálnej hodnotiteľskej komisie na obdobie piatich rokov vymenúva na návrh zväzu okresný úrad príslušný podľa sídla okresnej organizácie alebo regionálnej organizácie zväzu.

(3) Členov Slovenskej hodnotiteľskej komisie na obdobie piatich rokov vymenúva ministerstvo na návrh Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „zväz“).

(4) Členom okresnej hodnotiteľskej komisie alebo regionálnej hodnotiteľskej komisie môže byť ten, kto má platný poľovný lístok, preukáže najmenej päť rokov praxe v hodnotení trofejí a

a) absolvoval strednú lesnícku školu alebo Technickú univerzitu vo Zvolene – lesnícku fakultu, alebo Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, alebo Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach, na ktorej sa vyučovalo poľovníctvo, a zložil skúšku z poľovníctva na tejto škole, alebo

b) vykonal vyššiu odbornú poľovnícku skúšku.4)

(5) Členom Slovenskej hodnotiteľskej komisie môže byť ten, kto má platný poľovný lístok a najmenej päť po sebe idúcich rokov bol členom okresnej hodnotiteľskej komisie alebo regionálnej hodnotiteľskej komisie.

(6) Prax podľa odseku 4 sa preukazuje

a) preukazom poľovníckeho hospodára, alebo

b) potvrdením okresného úradu alebo zväzu.

§ 5

(1) Hodnotenie poľovníckych trofejí sa vykonáva na chovateľských prehliadkach, ktoré sa konajú každý rok.

(2) Zväz v spolupráci s okresným úradom a užívateľmi poľovných revírov zabezpečuje vykonanie chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí pochádzajúcich zo zveri ulovenej

a) v poľovných revíroch vlastníkov,

b) v prenajatých poľovných revíroch.

(3) Zväz v spolupráci s ministerstvom a užívateľmi poľovných revírov zabezpečuje vykonanie chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí pochádzajúcich zo zveri ulovenej

a) v poľovných revíroch v užívaní Vojenských lesov a majetkov Slovenskej republiky,

b) v poľovných revíroch uznaných na území národných parkov a ich ochranných pásem,

c) vo vyhradených poľovných revíroch ministerstva.

(4) Na chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí sa prizve príslušný orgán ochrany prírody a krajiny.5)

§ 6

(1) Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá poľovnícka trofej uvedená v § 3 ods. 1, ktorá sa použila na výrobu kožkového preparátu. Poľovnícka trofej sa však musí počas výroby sprístupniť dvom členom okresnej hodnotiteľskej komisie alebo regionálnej hodnotiteľskej komisie na účel hodnotenia chovateľského zásahu. Okrem toho sa na chovateľskú prehliadku nepredkladá lebka šelmy, ktorá sa odovzdala orgánu veterinárnej správy, o čom sa predloží len písomný doklad tohto orgánu o prevzatí.

(2) Namiesto poľovníckej trofeje sa na chovateľskú prehliadku predkladá fotodokumentácia poľovníckej trofeje s bodovacou tabuľkou podľa príloh č. 1 až 7, podpísanou najmenej dvoma členmi okresnej hodnotiteľskej komisie alebo regionálnej hodnotiteľskej komisie, alebo Slovenskej hodnotiteľskej komisie a s príslušnými dokladmi podľa § 7 ods. 8 vtedy, ak

a) to povolí ministerstvo,

b) je poľovnícka trofej zo zveri ulovená zahraničným poľovníkom.

(3) Fotodokumentáciu poľovníckej trofeje tvoria fotografie s rozmermi 13 cm x 18 cm z pohľadov spredu, z ľavej strany, z pravej strany a spodný pohľad chrupu hornej čeľuste. Za správnosť fotodokumentácie a za jej predloženie zodpovedá užívateľ poľovného revíru, v ktorom sa lov vykonal.

§ 7

(1) Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí pochádzajúcich zo zveri ulovenej v poľovných revíroch uvedených v § 5 ods. 2 sa koná v okrese alebo regióne, na ktorých území sa tieto nachádzajú, a hodnotenie poľovníckych trofejí vykonáva okresná hodnotiteľská komisia alebo regionálna hodnotiteľská komisia.

(2) Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí pochádzajúcich zo zveri ulovenej v poľovných revíroch uvedených v § 5 ods. 3 sa koná spravidla v sídle užívateľa poľovného revíru, ak ministerstvo neurčí inak; hodnotenie poľovníckych trofejí vykonávajú ministerstvom určení členovia Slovenskej hodnotiteľskej komisie.

(3) Slovenská hodnotiteľská komisia vykonáva tiež hodnotenie poľovníckych trofejí na národnej výstave poľovníckych trofejí, ktoré hodnotením podľa § 3 ods. 2 dosahujú bodovú hodnotu najmenej na úrovni národného rekordu dosiahnutého v predchádzajúcich rokoch.

(4) Chovateľská prehliadka sa koná po skončení poľovníckej sezóny, ktorou sa na účel tejto vyhlášky rozumie obdobie od 1. marca bežného roka do 28. februára nasledujúceho roka, najneskôr však do 31. marca nasledujúceho roka.

(5) Na chovateľskú prehliadku sa predkladajú poľovnícke trofeje pochádzajúce zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne stanovenej v ods. 4.

(6) Chovateľská prehliadka sa delí na časť hodnotiacu, ktorá je neverejná, a na časť výstavnú, ktorá je verejná.

(7) Zväz najneskôr 30 dní pred konaním chovateľskej prehliadky oznámi užívateľom poľovných revírov termín konania chovateľskej prehliadky a určí termín a miesto predloženia poľovníckych trofejí.

(8) Užívateľ poľovného revíru doručí v určenom termíne a na určené miesto menný zoznam lovcov s adresami, riadne ošetrené a označené poľovnícke trofeje a výkazy Poľov. 007, Poľov. 001 a zoznam poľovníckych trofejí pochádzajúcich z uhynutej zveri v čase ochrany.

(9) Poľovnícka trofej sa na vyzvanie predkladá užívateľovi poľovného revíru v určenom termíne a na určené miesto.

(10) Ten, kto predložil poľovnícku trofej spolu s užívateľom poľovného revíru, uhrádza náklady a má zodpovednosť za doručenie poľovníckej trofeje na chovateľskú prehliadku a jej prevzatie po skončení chovateľskej prehliadky.

(11) Zväz zabezpečí poistenie poľovníckej trofeje.

§ 8

(1) Za riadne ošetrenú poľovnícku trofej sa považuje poľovnícka trofej vyvarená, zbavená všetkých nadbytočných častí, vybielená a ak ide o poľovnícku trofej uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) alebo b), s hornou a dolnou čeľusťou voľne priviazanou ku lebke. Trofej dvojročného daniela a dvojročného jeleňa možno predložiť na chovateľskú prehliadku na skrátenej lebke bez spodnej čeľuste.

(2) Riadne ošetrenie poľovníckej trofeje z uhynutej zveri sa vykoná podľa stavu poľovníckej trofeje. Takáto poľovnícka trofej sa musí predložiť spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára a s veterinárnym potvrdením z poľovného revíru, v ktorom sa našla, že pochádza z uhynutej zveri.

(3) Ak sa na chovateľskú prehliadku predkladá poľovnícka trofej pochádzajúca zo zveri ulovenej v čase jej ochrany alebo z poranenej zveri ulovenej v čase jej ochrany, alebo zo zveri celoročne chránenej, predkladá sa aj povolenie ministerstva alebo povolenie okresného úradu6) a vyjadrenie podľa osobitného predpisu.7)

(4) Predkladaná poľovnícka trofej musí byť v stave, ktorý umožňuje hodnotenie podľa § 3 ods. 2, a musí byť označená pevne pripevneným lístkom s týmito údajmi:

a) názov poľovnej oblasti,

b) okres,

c) názov poľovného revíru,

d) názov užívateľa poľovného revíru,

e) meno a priezvisko lovca alebo vlastníka trofeje,

f) odhad veku a hmotnosti ulovenej zveri po vyvrhnutí,

g) dátum ulovenia,

h) číslo vyjadrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ak ide o zver celoročne chránenú.7)

(5) Okresná hodnotiteľská komisia alebo regionálna hodnotiteľská komisia, alebo Slovenská hodnotiteľská komisia vypracuje podľa príloh č. 1 až 7 bodovaciu tabuľku na hodnotenie poľovníckych trofejí

a) jeleňa – od bodovej hodnoty 170 C.I.C.,

b) daniela – od bodovej hodnoty 160 C.I.C.,

c) muflóna – od bodovej hodnoty 185 C.I.C.,

d) srnca – od bodovej hodnoty 105 C.I.C.,

e) diviaka – od bodovej hodnoty 110 C.I.C.,

f) ostatných – podľa rozhodnutia okresnej hodnotiteľskej komisie alebo regionálnej hodnotiteľskej komisie, alebo Slovenskej hodnotiteľskej komisie.

§ 9

(1) Okresná hodnotiteľská komisia alebo regionálna hodnotiteľská komisia, alebo Slovenská hodnotiteľská komisia na základe hodnotenia poľovníckej trofeje postupom podľa § 3 ods. 2 rozhodne, či chovateľský zásah bol vykonaný správne alebo nesprávne.

(2) Správne vykonaný chovateľský zásah sa vyznačí vývrtom s priemerom 3 mm, ktorý sa umiestni na poľovnícku trofej

a) uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) a b) na zadnú stranu pravej pučnice,

b) uvedenú v § 3 ods. 1 písm c) a d) na zadnú stranu pravej rohovej tulajky, pričom je potrebné zasiahnuť vývrtom aj rohovú kosť.

(3) Nesprávne vykonaný chovateľský zásah sa vyznačí a umiestni podobne ako v odseku 2. Vývrt sa však zatrie červenou nezmývateľnou farbou, ktorou sa vyznačí na čelnej strane lebky poľovníckej trofeje aj kruh s priemerom 10 mm.

(4) Na poľovníckych trofejách uvedených v § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a d), ktoré pochádzajú z uhynutej zveri, sa chovateľský zásah vyznačí podobne ako v odsekoch 2 a 3. Takáto poľovnícka trofej sa však viditeľne označí slovom „úhyn“.

(5) Na poľovníckej trofeji uvedenej v § 3 ods. 1 písm. e) a f) sa chovateľský zásah nevyznačuje.

(6) Okresná hodnotiteľská komisia alebo regionálna hodnotiteľská komisia, alebo Slovenská hodnotiteľská komisia vyhotoví o vykonanej chovateľskej prehliadke písomný záznam, ktorý obsahuje najmä

a) číselné výsledky plnenia plánu chovu a lovu podľa druhov zveri,

b) nedostatky v plnení plánu chovu a lovu,

c) vyhodnotenia správneho a nesprávneho chovateľského zásahu ulovenej a uhynutej zveri,

d) percento predložených poľovníckych trofejí podľa druhu zveri z celkového počtu ulovenej trofejovej zveri,

e) úroveň ošetrenia poľovníckych trofejí,

f) zhodnotenie organizácie a celkovej úrovne chovateľskej prehliadky,

g) oznámenie o porušení predpisov o poľovníctve s uvedením mena a priezviska lovca, adresy a stupňa závažnosti porušenia povinností ustanovených právnymi predpismi upravujúcimi výkon práva poľovníctva,

h) zoznam poľovníckych trofejí pochádzajúcich zo zveri celoročne chránenej, ktorá bola ulovená v rozpore s osobitnými predpismi.8)

(6) Záznam o vykonanej chovateľskej prehliadke sa predkladá okresnému úradu, ministerstvu, zväzu a orgánu ochrany prírody a krajiny.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Peter Baco v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 368/1997 Z. z.

Vzor 01 - Tabuľka na hodnotenie jeleních parohov podľa C. I. C.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 368/1997 Z. z.

Vzor 02 - Tabuľka na hodnotenie danielích lopát podľa C. I. C.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 368/1997 Z. z.

Vzor 03 - Tabuľka na hodnotenie srnčích parožkov podľa C. I. C.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 368/1997 Z. z.

Vzor 04 - Tabuľka na hodnotenie muflóních rohov podľa C. I. C.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 368/1997 Z. z.

Vzor 05 - Tabuľka na hodnotenie kamzíčích rožkov podľa C. I. C.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 368/1997 Z. z.

Vzor 06 - Tabuľka na hodnotenie diviačích klov podľa C. I. C.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 368/1997 Z. z.

Vzor 07 - Tabuľka na hodnotenie lebiek medveďa hnedého, vlka obyčajného, rysa ostrovida, mačky divej, jazveca, líšky a psíka medvedíkovitého podľa C. I. C.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.

2) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

4) § 44 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb.

5) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 29 ods. 2 a 4 zákona č. 23/1962 Zb.

7) § 9 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

8) Zákon č. 23/1962 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.