Zákon č. 367/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 142/1997
Platnosť od 24.12.1997 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.1998 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.

OBSAH

367

ZÁKON

z 3. decembra 1997,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení takto:

V § 6 sa číslo „0,60“ nahrádza číslom „0,80“ a číslo „0,30“ sa nahrádza číslom „0,50“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.