Zákon č. 366/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 5/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 142/1997
Platnosť od 24.12.1997 do31.01.2008
Účinnosť od 01.02.2004 do31.01.2008
Zrušený 663/2007 Z. z.

OBSAH

366

ZÁKON

zo 4. decembra 1997,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa suma „14,60 Sk“ nahrádza sumou „16,20 Sk“.

2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „2 700 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.

3. § 6 znie:

㤠6

Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu,7) možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon; pre členov družstiev, ak je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno tak vykonať uznesením členskej schôdze.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.