Zákon č. 356/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997 do28.02.2002
Účinnosť od 01.01.1998 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.

OBSAH

356

ZÁKON

z 3. decembra 1997,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z. sa mení takto:

V § 22a odsek 3 znie:

(3) Osem percent prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za predchádzajúci kalendárny rok slúži na úhradu nákladov spojených so zaobstarávaním prostriedkov na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave právnickým osobám podieľajúcim sa na záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave. Rozdelenie časti prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre jednotlivé právnické osoby podieľajúce sa na záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky do konca januára príslušného roka.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.