Zákon č. 355/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997
Účinnosť od 20.12.1997

355

ZÁKON

z 3. decembra 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Pri vydávaní dlhopisov s výnimkou uvedenou v § 18 ods. 4 je emitent povinný najneskôr dva týždne pred ich vydaním zabezpečiť samostatné zverejnenie emisných podmienok obsahujúcich náležitosti uvedené v odseku 1 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a najneskôr mesiac od ich vydania aj v Obchodnom vestníku.“.

2. § 6 znie:

㤠6

(1) Emitentom dlhopisov môže byť

a) tuzemec – právnická osoba2b) vrátane pobočky zahraničnej banky,2c)

b) tuzemec – fyzická osoba2b) zapísaná v obchodnom registri,2d)

c) cudzozemec – právnická osoba,2e) ak má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

d) organizačná zložka právnickej osoby uvedenej v písmene c), ktorá je oprávnená podnikať podľa osobitného predpisu.2f)

(2) Na vydanie dlhopisov je potrebné povolenie podľa tohto zákona.

(3) Povolenie podľa odseku 2 sa nevyžaduje na vydanie dlhopisov

a) podľa § 18,

b) s dobou splatnosti tri roky a dlhšou osobami uvedenými v odseku 1 písm. a), b) a d), ak majú byť vydané v štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

(4) Emisné podmienky dlhopisov podľa odseku 3 písm. b) je emitent povinný predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska do 15 dní od dátumu ich vydania, a to v rozsahu uvedenom v § 8 ods. 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b až 2f znejú:

2b) § 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2c) § 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

2d) § 27 Obchodného zákonníka.

2e) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

2f) § 21 Obchodného zákonníka.“.

3. V § 18 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré môže rozhodnúť o ich podobe,3ea) pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.3eb)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3ea a 3eb znejú:

3ea) § 1 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

3eb) § 1 ods. 4 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 19 odsek 1 znie:

(1) Štátne dlhopisy predáva ministerstvo alebo ich predajom môže poveriť Národnú banku Slovenska alebo vybraného uchádzača3ec) na základe verejnej objednávky.3ed)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3ec a 3ed znejú:

3ec) § 2 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 247/1996 Z. z.).

3ed) § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.