Zákon č. 354/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997 do31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.01.2004
Zrušený 5/2004 Z. z.

354

ZÁKON

z 3. decembra 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 76 ods. 2 sa slová „zo základného fondu“ nahrádzajú slovami „z príspevkov na poistenie v nezamestnanosti“.

2. V § 76 odsek 3 znie:

(3) Zostatok správneho fondu za príslušný kalendárny rok sa do konca februára nasledujúceho kalendárneho roku prevedie do základného fondu.“.

3. V § 133 ods. 8 sa rok „1999“ nahrádza rokom „1997“.

4. § 133 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) V roku 1998 sa správny fond tvorí vo výške 15 % z príspevkov na poistenie v nezamestnanosti.“.

5. Za § 133 sa vkladá § 133a, ktorý znie:

㤠133a

Zostatok správneho fondu za rok 1997 sa do konca februára 1998 prevedie do základného fondu.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.