Uznesenie č. 344/1997 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. decembra 1997 o výklade čl. 101 ods. 2 v spojitosti s čl. 103 ods. 3, čl. 104 a čl. 105 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 137/1997
Platnosť od 13.12.1997
Účinnosť od 13.12.1997

344

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 10. decembra 1997

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Júliusa Černáka a zo sudcov JUDr. Ľubomíra Dobríka a JUDr. Jána Drgonca po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na výklad čl. 101 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. decembra 1997 podáva tento

výklad

čl. 101 ods. 2 v spojitosti s čl. 103 ods. 3, čl. 104 a čl. 105 Ústavy Slovenskej republiky:

1. Článok 101 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky neupravuje začiatok plynutia volebného obdobia prezidenta Slovenskej republiky ani ukončenie tohto obdobia. Upravuje iba dĺžku volebného obdobia prezidenta Slovenskej republiky.

2. Volebné obdobie prezidenta a funkčné obdobie prezidenta Slovenskej republiky je totožné, začína odo dňa zloženia ústavou predpísaného sľubu a končí uplynutím piatich rokov od jeho zloženia.

Predseda senátu:

Július Černák v. r.