Oznámenie č. 342/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie

Čiastka 136/1997
Platnosť od 13.12.1997 do31.01.2003
Účinnosť do 31.01.2003
Zrušený 3/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 485/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001.

342

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 25. novembra 1997 č. 3963/1997 – sekr., ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie.

Týmto opatrením sa na základe § 34 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky ustanovuje pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky, minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie a jej predkladanie v termíne. Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky vychádza z účtovej osnovy a postupov účtovania pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (oznámenie č. 243/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.