Oznámenie č. 34/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu 1990 z 20. decembra 1990 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

Čiastka 14/1997
Platnosť od 14.02.1997
Redakčná poznámka

Protokol 1990 nadobudol platnosť 1. novembra 1996 na základe rozhodnutia tretieho zasadnutia valného zhromaždenia Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), ktoré sa konalo v Berne 14.–16. novembra 1995.

34

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 1990 bol v Berne podpísaný Protokol 1990 z 20. decembra 1990 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).

Ratifikačná listina bola v mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uložená u depozitára dohovoru 9. júla 1992.

Protokol 1990 nadobudol platnosť 1. novembra 1996 na základe rozhodnutia tretieho zasadnutia valného zhromaždenia Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), ktoré sa konalo v Berne 14.–16. novembra 1995.

Slovenský preklad protokolu sa vyhlasuje súčasne.

PROTOKOL 1990

z 20. decembra 1990

o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)

Uplatnením článkov 6 a 19 § 2 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), ktorý bol podpísaný v Berne 9. mája 1980, od 17. do 20. decembra 1990 sa konalo v Berne druhé valné zhromaždenie Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF).

Vzhľadom na potrebu ďalej rozvíjať ustanovenia COTIF a prispôsobiť ich novým požiadavkám medzinárodného spoločenstva a medzinárodnej železničnej prepravy

zmluvné strany sa dohodli takto:

ZMENY STANOVENÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM

Článok I

Zmeny týkajúce sa Dohovoru

1. Článok 2 COTIF

V § 2 sa doterajší text označuje ako prvý odsek a dopĺňa sa novým druhým odsekom, ktorý znie:

„Prepravám na jednej linke sú v zmysle predchádzajúceho odseku rovnocenné iné vnútroštátne prepravy, ktoré sa vykonávajú ako doplnkové prepravy k železničnej preprave a za ktoré zodpovedajú železnice.“.

2. Článok 3 COTIF

V § 2 sa za slová „v článku 2“ vkladajú slová „v § 1 a § 2 prvom odseku“.

V § 3 prvom odseku sa za slová „v článku 2 § 2“ vkladajú slová „v prvom odseku“.

3. Článok 4 COTIF

Za slová „druhý odsek“ sa vkladá čiarka a slová „Dodatočný mandát na vykonávanie auditu“.

4. Článok 7 COTIF

V § 1 prvom odseku sa v prvej vete slovo „jedenástich“ nahrádza slovom „dvanástich“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „a zastáva predsednícku funkciu“.

V § 2 písmene a) sa za slová „rokovací poriadok“ vkladajú slová „a dvojtretinovou väčšinou určí štát, ktorý bude predsedať v príslušnom úradnom období“.

V § 2 písmene d) sa doterajší text označuje ako prvý odsek a dopĺňa sa novým druhým odsekom, ktorý znie: „generálny riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa sú vymenovaní na obdobie piatich rokov a môžu byť opätovne volení;“.

5. Článok 11 COTIF

§ 7 znie:

„§ 7 Účtovnú kontrolu vykoná švajčiarska vláda podľa pravidiel Dodatočného mandátu na vykonávanie auditu, ktorý je osobitne pripojený k Dohovoru, s výhradou osobitných pokynov Správneho výboru v súlade s ustanoveniami Finančných a účtovných predpisov Organizácie.“.

6. Článok 19 COTIF

§ 3 sa dopĺňa novým písmenom a), ktoré znie:

a) Dodatočný mandát na vykonávanie auditu“;

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

Za „Protokol o výsadách a imunitách OTIF“ sa vkladá tento text:

„Dodatočný mandát na vykonávanie auditu

1. Audítor kontroluje všetky účty organizácie vrátane všetkých poručníckych fondov a osobitných účtov, ak to považuje za potrebné, aby sa presvedčil, že

a) finančné výkazy zodpovedajú knihám a spisom organizácie,

b) finančné operácie týkajúce sa výkazov boli vykonané v súlade s pravidlami a predpismi, ako aj s rozpočtovými pravidlami a s inými smernicami organizácie,

c) hodnoty a hotovosť, ktoré sú uložené v banke alebo v pokladni, depozitár skontroloval alebo skutočne spočítal na základe priamych dokladov,

d) vnútorné kontroly vrátane vnútornej účtovnej kontroly sú primerané,

e) všetky zložky aktív a pasív, ako aj všetky prebytky a deficity boli zaúčtované postupom, ktorý považuje za uspokojivý.

2. Len audítor je oprávnený úplne alebo čiastočne uznať potvrdenia a doklady, ktoré mu poskytne generálny riaditeľ. Ak to považuje za účelné, môže postupne preskúmať a preveriť každý doklad o finančnej operácii alebo o dodávke a materiáli.

3. Audítor má kedykoľvek voľný prístup ku všetkým knihám, k spisom, k účtovným dokladom a k ostatným informáciám, ktoré považuje za potrebné.

4. Audítor nie je oprávnený zamietnuť ktorúkoľvek rubriku účtov, neodkladne však upozorní generálneho riaditeľa na každú operáciu, ktorej správnosť alebo účelnosť sa mu zdá pochybná, aby ten mohol prijať potrebné opatrenia.

5. Audítor predloží potvrdenie o finančných výkazoch nasledujúceho znenia, ktoré podpíše: „Skontroloval som finančné výkazy organizácie za obchodný rok, ktorý sa končí 31. decembra .... Kontrola zahŕňa všeobecnú analýzu účtovných postupov, účtovných dokladov a iných podkladov, ktoré som podľa okolností považoval za potrebné“. V tomto potvrdení sa prípadne uvedie, že

a) finančné výkazy uspokojivo zobrazujú finančný stav na konci príslušného obdobia, ako aj výsledky finančných operácií vykonaných v tomto období,

b) finančné výkazy boli vypracované podľa uvedených účtovných princípov,

c) finančné princípy boli uplatnené podľa modalít zodpovedajúcich tým, ktoré platili v predchádzajúcom obchodnom roku,

d) finančné operácie boli vykonané v súlade s pravidlami a predpismi, ako aj s rozpočtovými pravidlami a s inými smernicami organizácie.

6. Audítor vo svojej správe o finančných operáciách uvedie

a) druh a rozsah kontroly, ktorú vykonal,

b) prvky, ktoré sa týkajú úplnosti alebo presnosti účtov, ak sú potrebné, vrátane

1. informácií potrebných na správny výklad a posúdenie účtov,

2. každej sumy, ktorá sa mala vybrať, ale nedošla na účet,

3. každej sumy, ktorá bola predmetom bežného alebo podmieneného výdavkového záväzku, ale nebola zaúčtovaná alebo zohľadnená vo finančných výkazoch,

4. výdavkov, na ktoré neboli predložené dostatočné doklady,

5. výpovede, či sa účtovné knihy viedli správnou formou; treba uviesť prípady, keď sa vystavenie finančných výkazov odchyľuje od všeobecne uznávaných a stále používaných účtovných princípov;

c) ďalšie problémy, na ktoré treba upozorniť Správny výbor, napríklad

1. prípady podvodu alebo podozrenia z podvodu,

2. plytvanie alebo nedovolené použitie fondu alebo iného majetku organizácie (aj keď sa účty, ktorých sa týkajú takéto operácie, riadne viedli),

3. výdavky, pri ktorých je nebezpečenstvo, že by mohli dodatočne spôsobiť organizácii značné náklady,

4. každý všeobecný alebo osobitný nedostatok systému kontroly príjmov a výdavkov alebo dodávok a materiálu,

5. výdavky, ktoré nezodpovedajú zámerom Správneho výboru, s ohľadom na riadne plánované prevody v rámci rozpočtu,

6. prekročenia úverov s ohľadom na zmeny vyplývajúce z prevodov, ktoré sú v rozpočte riadne plánované,

7. výdavky, ktoré nezodpovedajú ich existujúcim splnomocneniam,

d) presnosti a nepresnosti účtov týkajúcich sa dodávok a materiálu vystavených po inventúre a kontrole kníh.

Okrem toho možno v správe poukázať na operácie, ktoré boli zaúčtované v priebehu predchádzajúceho obchodného roka a sú o nich k dispozícii nové informácie, alebo na operácie, ktoré sa majú vykonať v priebehu niektorého neskoršieho obchodného roka a o ktorých treba vopred informovať Správny výbor.

7. Audítor sa nesmie v žiadnom prípade vo svojej správe kriticky vyjadriť bez toho, aby vopred nedal generálnemu riaditeľovi primeranú možnosť zaujať stanovisko.

8. Audítor oznámi Správnemu výboru a generálnemu riaditeľovi zistenia v súvislosti s účtovnou kontrolou. Okrem toho, ak to považuje za potrebné, môže mať vždy komentár k finančnej správe generálneho riaditeľa.

9. Ak audítor vykonal len súhrnnú kontrolu alebo nemohol získať dostatočné vysvetlenia, musí to zaznamenať vo svojom potvrdení a vo svojej správe a uviesť jednotlivé dôvody svojich poznámok, ako aj dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre finančnú situáciu a zaúčtované finančné operácie.“.

Článok II

Zmeny týkajúce sa Jednotných právnych predpisov CIV

1. Článok 1 CIV

V § 1 prvom odseku sa za slovo „batožín“ vkladajú slová „vrátane motorových vozidiel“ a na konci odseku sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ako aj prípadne pre rovnocenné prepravy podľa článku 2 § 2 druhého odseku Dohovoru.“.

V § 1 druhý odsek znie:

„Jednotné právne predpisy sa uplatnia v prípade zodpovednosti železnice za usmrtenie a zranenie cestujúcich a osôb aj u osôb, ktoré sprevádzajú prepravovanú zásielku podľa Jednotných právnych predpisov pre Zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (CIM).“.

2. Článok 14 CIV

V § 1 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Pri preprave motorových vozidiel môže železnica určiť, že cestujúci zostanú počas prepravy v motorovom vozidle.“.

3. Článok 17 CIV

V § 2 sa vypúšťa slovo „sprevádzané“. Doterajší text paragrafu sa označuje ako prvý odsek a dopĺňa sa druhým odsekom, ktorý znie:

„Prepravné podmienky pre motorové vozidlá určujú predovšetkým podmienky prijatia na prepravu, odbavenie, naloženie a prepravu, formu a obsah prepravného dokladu, ktorý musí mať skratku CIV, podmienky nakládky a vykládky, ako aj povinnosti vodiča vzhľadom na jeho vozidlo, jeho naloženie a vyloženie.“.

4. Článok 41 CIV

Nadpis článku 41 znie:

„Motorové vozidlá“.

V § 1 sa slovo „sprevádzané“ vypúšťa.

V § 3 prvej vete sa číslo „4000“ nahrádza číslom „8 000“.

Druhá veta sa vypúšťa.

V § 4 prvom odseku sa číslo „700“ nahrádza číslom „1 000“.

V § 4 druhom odseku sa slová „železnica nezodpovedá“ nahrádzajú slovami „železnica zodpovedá, len ak túto zodpovednosť prevzala“.

§ 5 sa označuje ako § 6 a slovo „sprevádzaných“ sa vypúšťa.

Posledná veta doterajšieho § 3 sa označuje ako § 5.

5. Článok 42 CIV

Článok 42 vrátane nadpisu znie:

„Strata práva na obmedzenie zodpovednosti

Obmedzenie zodpovednosti stanovené v článkoch 30, 31 a 38 až 41 Jednotných právnych predpisov CIV, ako aj ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré obmedzujú náhradu škody pevnou sumou, sa neuplatnia, ak sa dokáže, že škoda bola spôsobená úmyselne alebo vedomým porušením povinnosti z nedbanlivosti.“.

Druhý odsek sa vypúšťa.

6. Článok 43 CIV

Nadpis článku 43 znie:

„Prepočítanie a zúročenie náhrady škody“.

V článku 43 § 1 znie:

„§ 1 Ak sa pri výpočte odškodného musia sumy vyjadrené v zahraničných menách prepočítať, prepočítajú sa podľa kurzu platného v deň a v mieste zaplatenia odškodného.“.

Doterajšie § 1 až 4 sa označujú ako § 2 až 5.

7. Článok 53 CIV

V § 1 prvom odseku sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“.

8. Článok 55 CIV

V § 2 druhý odsek znie:

„Premlčacia lehota je však dva roky pri nárokoch na náhradu škody, ktorá bola spôsobená úmyselne alebo vedomým porušením povinnosti z nedbanlivosti.“.

Článok III

Zmeny týkajúce sa Jednotných právnych predpisov CIM

1. Článok 1 CIM

V § 1 sa na konci odseku bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ako aj prípadne pre rovnocenné prepravy podľa článku 2 § 2 druhého odseku Dohovoru“.

2. Článok 18 CIM

Posledná veta sa vypúšťa.

3. Článok 40 CIM

V § 2 sa vypúšťajú slová „s výhradou obmedzenia podľa článku 45“.

§ 4 sa vypúšťa.

4. Článok 43 CIM

V § 1 sa slovo „trojnásobok“ nahrádza slovom „štvornásobok“.

5. Článok 44 CIM

Článok 44 vrátane nadpisu znie:

„Strata práva na obmedzenie zodpovednosti

Obmedzenia zodpovednosti stanovené v článkoch 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 a 46 sa neuplatnia, ak sa dokáže, že škoda bola spôsobená úmyselne alebo vedomým porušením povinnosti z nedbanlivosti.“.

Druhý odsek sa vypúšťa.

6. Článok 47 CIM

Nadpis článku 47 znie:

„Prepočítanie a zúročenie odškodného“.

V článku 47 § 1 znie:

„§ 1 Ak sa pri výpočte odškodného musia sumy vyjadrené v zahraničných menách prepočítať, prepočítajú sa podľa kurzu platného v deň a v mieste zaplatenia odškodného.“.

Doterajšie § 1, 2 a 3 sa označujú ako § 2, 3 a 4.

7. Článok 58 CIM

V § 1 písmene c) sa slová „zo zlého úmyslu“ nahrádzajú slovami „úmyselne alebo vedomým porušením povinnosti z nedbanlivosti“.

V § 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok IV

Podpísanie, ratifikácia, prijatie, schválenie

§ 1 Tento protokol bude otvorený na podpis štátom pozvaným na druhé valné zhromaždenie Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) v Berne u švajčiarskej vlády ako depozitárnej vlády do 30. júna 1991.

§ 2 Podľa ustanovení článku 20 § 1 COTIF tento protokol vyžaduje ratifikáciu, prijatie alebo schválenie; ratifikačné listiny a listiny o prijatí alebo schválení sa ukladajú podľa možnosti čo najskôr u depozitárnej vlády.

Článok V

Nadobudnutie platnosti

Rozhodnutia, ktoré obsahuje tento protokol, nadobudnú platnosť v prvý deň dvanásteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom depozitárna vláda oznámila členským štátom uloženie listiny, ktorou boli splnené podmienky článku 20 § 2 COTIF.

Článok VI

Pristúpenie

Štáty, ktoré boli pozvané na druhé valné zhromaždenie OTIF a nepodpísali tento protokol v rámci lehoty stanovenej podľa článku IV § 1, môžu pristúpiť k protokolu uložením prístupovej listiny u depozitárnej vlády.

Článok VII

Vzťah medzi COTIF a protokolom

Zmluvnými stranami tohto protokolu môžu byť len zmluvné štáty COTIF.

Článok VIII

Text protokolu

Tento protokol bol vyhotovený vo francúzskom jazyku.

K francúzskemu textu sú pripojené úradné preklady v nemeckom, anglickom, arabskom, talianskom a holandskom jazyku.

Rozhodujúci je iba francúzsky text.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento protokol.

Dané v Berne dvadsiateho decembra 1990 v jednom pôvodnom vyhotovení, ktoré je uložené v archíve Švajčiarskej spolkovej vlády. Jedna overená kópia sa doručí každému zmluvnému štátu.

(Nasledujú podpisy)

Anglické znenie textu