Vyhláška č. 338/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej národnej galérie

Čiastka 136/1997
Platnosť od 13.12.1997 do31.12.2008
Účinnosť od 13.12.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

338

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 3. decembra 1997

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej národnej galérie

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej národnej galérie sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,75 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm. Povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 0,5 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je v mincovom poli vyobrazené gotické dielo „Madona s Ježiškom z Popradu“ (ďalej len „madona“) od levočského maliara zo zbierok slovenského gotického umenia Slovenskej národnej galérie. Nad vyobrazením madony je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Vpravo od madony je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pod ním v dvoch riadkoch označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Letopočet razby „1998“ je umiestnený pod madonou pri spodnom okraji dvestokorunáka. Štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka inžiniera Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka.

(2) Na rube dvestokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazené barokové dielo „Dcéry kráľa Lykoméda“ od talianskych maliarov G. Coliho a F. Gherardiho zo zbierok svetového umenia Slovenskej národnej galérie, nad ktorým je v dvoch riadkoch umiestnený text „SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA“. Letopočty „1948“ a „1998“ označujúce rok založenia Slovenskej národnej galérie a rok päťdesiateho výročia jej založenia sú v dvoch riadkoch pri pravom okraji dvestokorunáka.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „GOTIKA A BAROK V ZBIERKACH SNG“. Začiatok a koniec textu je oddelený motívom v tvare kvetu zo spony na rúchu madony.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02