Rozhodnutie č. 334/1997 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 136/1997
Platnosť od 13.12.1997

334

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 4. decembra 1997

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 14. marca 1998;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 334/1997 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 14. marca 1998

Kraj Okres Obec Volí sa
TRNAVSKÝ KRAJ Piešťany Moravany nad Váhom starosta 
    Vŕbové primátor 
Trnava Zeleneč starosta 
TRENČIANSKY KRAJ Ilava Vršatské Podhradie starosta 
NITRIANSKY KRAJ Komárno Pribeta starosta 
Levice Nýrovce starosta 
ŽILINSKÝ KRAJ Žilina Brezany starosta 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Lučenec Šíd starosta 
Revúca Turčok starosta 
Rimavská Sobota Slizké starosta 
Žiar nad Hronom Kremnické Bane  poslanec
PREŠOVSKÝ KRAJ Bardejov Fričkovce starosta 
Stará Ľubovňa Legnava starosta 
    Pusté Pole starosta 
Svidník Nižný Komárnik starosta 
KOŠICKÝ KRAJ Rožňava Henckovce starosta 
    Rožňava primátor 

Příloha 02

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 334/1997 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 14. marca 1998

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9 - 3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva obec 8. 1. 1998
&nbsp &nbsp určenie volebných obvodov a počtu &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp poslancov, ktorí sa majú zvoliť &nbsp &nbsp
65 dní 9 - 3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, obec (mesto) 8. 1. 1998
&nbsp &nbsp ktoré sa majú zvoliť v nových volbách &nbsp &nbsp
40 dní 16 - 3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 2. 2. 1998
&nbsp 21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp kandidáti &nbsp
40 dní 14 - 1 Delegovanie členov do miestnej (mestskej) politické strany 2. 2. 1998
&nbsp &nbsp volebnej komisie &nbsp &nbsp
40 dní 10 - 2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 2. 2. 1998
&nbsp &nbsp a volebných miestností (primátor) &nbsp
37 dní 14 - 3 Prvé zasadanie miestnej (mestskej) volebnej predseda miestnej 5. 2. 1998
&nbsp &nbsp komisie (mestskej) volebnej &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp komisie &nbsp
30dní 17 - 3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna (mestská) 12. 2. 1998
&nbsp 22-2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce volebná komisia &nbsp
&nbsp &nbsp (primátora) &nbsp &nbsp
30dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec (mesto) 12. 2. 1998
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 17. 2. 1998
20 dní 15 - 1 Delegovanie členov politické strany 22. 2. 1998
&nbsp &nbsp do okrskovej volebnej komisie &nbsp &nbsp
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna (mestská) 22. 2. 1998
&nbsp &nbsp hlasovacích lístkov do tlače volebná komisia &nbsp
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec (mesto) 27. 2. 1998
13 dní 15 - 3 Prvé zasadanie predseda 1. 3. 1998
&nbsp &nbsp okrskovej volebnej komisie okrskovej volebnej &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp komisie &nbsp
48 hodín 30 - 4 Skončenie volebnej agitácie politické strany 12. 3. 1998
&nbsp 26 - 1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
14. 3. 1998
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp