Zákon č. 333/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 136/1997
Platnosť od 13.12.1997 do31.03.2002
Účinnosť od 13.12.1997 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.

OBSAH

333

ZÁKON

z 19. novembra 1997,

ktorým sa mení zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení takto:

V § 23 písmeno b) znie:

b) stupnice platových taríf vydané podľa písmena a), upravené v závislosti od predpokladaného vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v podnikateľskej sfére v bežnom roku po prerokovaní s reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a s reprezentatívnymi zástupcami zamestnancov;14) termín uplatnenia upravených stupníc platových taríf sa ustanoví zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.