327

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 20. októbra 1997

o kontrolách technického stavu vozidiel

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 107 ods. 10 a podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Kontroly technického stavu vozidiel (ďalej len „kontrola“) sa členia na

a) pravidelné kontroly,

b) kontroly pred schválením technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla na premávku,

c) zvláštne kontroly,

d) administratívne kontroly,

e) kontroly na prepravu nebezpečných vecí,1)

f) kontroly na vydanie prepravného povolenia,2)

g) opakované kontroly.

h) cestné kontroly technickej spôsobilosti (ďalej len „cestná technická kontrola").

(2) Kontrolu podľa odseku 1 písm. a) a b) nenahrádza kontrola podľa odseku 1 písm. c) až f).

(3) Kontrolu podľa odseku 1 písm. a) až f) možno vykonať podľa voľby držiteľa vozidla v ktorejkoľvek stanici technickej kontroly,3) ktorá je oprávnená na jej vykonanie.4) Kontrolu môže vykonať iba fyzická osoba, ktorej bolo udelené osvedčenie o odbornej spôsobilosti5) (ďalej len „kontrolný technik“), okrem cestnej technickej kontroly podľa písmena h). Opakovaná kontrola sa môže vykonať len v tej stanici technickej kontroly, ktorá vykonala predchádzajúcu kontrolu; inak sa musí vykonať nová kontrola v plnom rozsahu.

(4) Vozidlo sa musí na kontrolu pristaviť čisté, nezaťažené, s povinnou výbavou.6) Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na kontrolu pristaviť vydezinfikované. Kontrola vozidla sa nevykoná, ak nemožno naštartovať motor, ak má vozidlo zjavne neúplné výfukové potrubie, ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo má poruchu na plynovom zariadení.

(5) Pred začatím kontroly musí držiteľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu

a) vykonávanú podľa odseku 1 písm. a), c), d), e) a f) technický preukaz vozidla7) alebo jeho overenú kópiu a osvedčenie o evidencii vozidla;8) ak ide o vozidlo poháňané plynom, aj písomné potvrdenie o technickej spôsobilosti plynového zariadenia,9) alebo ak ide o vozidlo poháňané elektrickým trakčným zariadením, aj písomné potvrdenie o technickej spôsobilosti elektrického trakčného zariadenia,10)

b) vykonávanú podľa odseku 1 písm. b) doklady v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom11) na schválenie technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla,

c) vykonávanú podľa odseku 1 písm. g) okrem dokladov podľa písmena a) alebo b) aj protokol z predchádzajúcej kontroly,

d) potvrdenie o vykonanej dezinfekcii, ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4.

(6) Pri kontrole musí byť prítomný držiteľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn vodič vozidla, napríklad pri nájazde na kontrolnú linku alebo na kontrolné zariadenie. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom držiteľa vozidla alebo vodiča vozidla a so súhlasom osoby oprávnenej prevádzkovať stanicu technickej kontroly4) (ďalej len „oprávnená osoba“).

(7) Počas kontroly nesmie kontrolný technik nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo s výnimkou nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

(8) Pri kontrole technického stavu vozidla možno meranie vykonávať len overenými12) technickými prostriedkami (ďalej len „meradlá“) schváleného typu13) a ďalšími platne kalibrovanými meradlami odporúčanými ministerstvom.

§ 2

Lehoty kontrol

(1) Pravidelnej kontrole podlieha vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a je v trvalej premávke,14)

a) kategórie L1 a L215) v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie16) a potom periodicky v štvorročných lehotách,

b) kategórie L3, L4, L5, M1, N1, O1 a O215) v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie16) a potom periodicky v dvojročných lehotách,

c) kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4,15) vozidlo používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení,17) vozidlo používané na taxislužbu,18) vozidlo požičovne automobilov19) a vozidlo autoškoly schválené na cvičné účely20) v lehote jedného roku po jeho prvom prihlásení do evidencie16) a potom periodicky v jednoročných lehotách,

d) kategórie M2, M315) používané na medzinárodnú prepravu osôb21) v lehote šestich mesiacov po jeho prvom prihlásení do evidencie16) a potom periodicky v šesťmesačných lehotách,

e) kategórie T a OT1 až OT4 15) v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie16) a potom periodicky v dvojročných lehotách.

(2) Ak vozidlo uvedené v odseku 1 písm. a), c), d) a e) nebolo podrobené pravidelnej kontrole alebo už nemá platný doklad o kontrole a od jeho prvého prihlásenia do evidencie16) uplynula lehota ustanovená na vykonanie kontroly, držiteľ vozidla je povinný bez vyzvania zabezpečiť vykonanie pravidelnej kontroly v lehote jedného roku po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Vozidlo kategórie T, OT1 až OT4 a L113) musí byť prvýkrát podrobené pravidelnej kontrole počnúc dňom, ktorý určí ministerstvo.

§ 3

Rozsah kontroly

(1) Pravidelná kontrola sa vykonáva v lehotách ustanovených v § 2 v rozsahu overenia

a) dokladov podľa § 1 ods. 5 písm. a),

b) stavu a činností mechanizmov a zariadení vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy z hľadiska plnenia ustanovených podmienok.22)

(2) Kontrola pred schválením technickej spôsobilosti vozidla na premávku sa vykonáva mimo lehôt ustanovených v § 2 v rozsahu overenia

a) dokladov podľa § 1 ods. 5 písm. b),

b) vyhotovenia a vybavenia vozidla, stavu a činností mechanizmov a zariadení vozidla z hľadiska plnenia ustanovených podmienok22) alebo plnenia osobitných podmienok23) na brzdenie, emisie a hluk.

(3) Zvláštna kontrola sa vykonáva mimo lehôt ustanovených v § 2 na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy24) v plnom alebo v čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly podľa odseku 1.

(4) Administratívna kontrola sa vykonáva mimo lehôt ustanovených v § 2 na žiadosť držiteľa vozidla na účel vydania Protokolu o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla a nalepenia vyznačenej kontrolnej nálepky v čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly podľa odseku 1 písm. a).

(5) Kontrola na prepravu nebezpečných vecí1) sa vykonáva mimo lehôt ustanovených v § 2 na žiadosť držiteľa vozidla v rozsahu pravidelnej kontroly podľa odseku 1 a overenia

a) dokladu o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí,1)

b) dokladov o periodickej skúške vybraných tlakových zariadení a meraní elektrických odporov.1)

(6) Kontrola na vydanie prepravného povolenia2) sa vykonáva mimo lehôt ustanovených v § 2 na žiadosť držiteľa vozidla v rozsahu pravidelnej kontroly podľa odseku 1 a overenia dokladu vydaného výrobcom alebo hromadným dovozcom vozidla25) o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií znečisťujúcich látok a hluku.

(7) Pri kontrole podľa § 1 ods. 1 písm. a), e) a f) sa opakovaná kontrola vykonáva v rozsahu overenia odstránenia zistených chýb do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly a pri kontrole podľa § 1 ods. 1 písm. b) do troch mesiacov odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly; v ostatných prípadoch sa musí vykonať v plnom rozsahu.

(8) Cestná technická kontrola je vopred neoznámená a neočakávaná kontrola technickej povahy vykonaná v cestnej premávke kontrolným orgánom27) samostatne alebo v spolupráci s oprávnenou osobou prostredníctvom kontrolného technika alebo oprávnenou osobou13a) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby13b) mimo staníc technickej kontroly a mimo lehôt podľa § 2 ods. 1 na vozidle kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4.15)

(9) Cestná technická kontrola sa nevykoná na vozidle,

a) ktoré bolo podrobené kontrole technického stavu podľa § 1 písm. a), c), g) alebo h) podľa údajov uvedených v dokladoch vozidla v posledných troch mesiacoch okrem prípadov zjavných chýb na vozidle alebo zisteného nesúladu na vozidle alebo v predložených dokladoch vozidla,

b) podľa osobitného predpisu.13c)

(10) Cestná technická kontrola pozostáva z kontroly dokladov vozidla13d) a z kontroly jednej alebo obidvoch týchto podmienok:

a) vizuálne posúdenie technického stavu stojaceho vozidla,

b) kontrola a vykonanie zápisu podľa bodu 10 Správy o cestnej kontrole technickej spôsobilosti (ďalej len „správa").

(11) Pri cestnej technickej kontrole sa brzdová sústava kontroluje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 16.

(12) Ak sa pri cestnej technickej kontrole zistí na brzdovej sústave podozrenie na stav s nebezpečnou chybou podľa § 4 ods. 1 písm. d), vodičovi vozidla13e) sa môže uložiť povinnosť podrobiť vozidlo kontrole technického stavu13f) v stanici technickej kontroly.

(13) Pri cestnej technickej kontrole kontroluje emisný systém odborne spôsobilá osoba v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom13g) a emisné limity nesmú prekročiť hodnoty ustanovené všeobecne záväzným predpisom.13h)

(14) Všetky kontroly podľa § 1 ods. 1 sa vykonávajú podľa metód a metodík schválených ministerstvom a zverejnených v publikačnom prostriedku ministerstva.

§ 4

Výsledok a hodnotenie technického stavu vozidla

(1) Pri pravidelnej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia jednotlivých mechanizmov vozidla hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou takto:

a) 1. stupeň – stav bez chýb,

b) 2. stupeň – stav mechanizmov s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, vyznačovanou v Protokole o kontrole technického stavu vozidla písmenom „A“,

c) 3. stupeň – stav mechanizmov s vážnou chybou, ktorá zjavne ovplyvňuje prevádzkové vlastnosti vozidla, ale bezprostredne neohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, a stav mechanizmov s vážnou chybou, ktorá nepriaznivo pôsobí na životné prostredie a pozemné komunikácie, vyznačovanou v Protokole o kontrole technického stavu vozidla písmenom „B“,

d) 4. stupeň – stav mechanizmov s nebezpečnou chybou, ktorá bezprostredne ohrozuje prevádzkové vlastnosti vozidla, bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie, vyznačovanou v Protokole o kontrole technického stavu vozidla písmenom „C“.

(2) Na základe vyhodnotenia technického stavu vozidla a funkcie jednotlivých mechanizmov je vozidlo

a) technicky spôsobilé na cestnú premávku, ak sa na jeho mechanizmoch nezistili žiadne chyby alebo ak sa zistili len ľahké chyby vyznačené v Protokole o kontrole technického stavu vozidla písmenom „A“,

b) dočasne technicky spôsobilé na cestnú premávku, ak sa na jeho mechanizmoch zistila vážna chyba alebo vážne chyby vyznačené v Protokole o kontrole technického stavu vozidla písmenom „B“. Po odstránení chýb musí byť vozidlo podrobené opakovanej kontrole v lehote troch mesiacov od vykonania predchádzajúcej kontroly; inak sa vozidlo považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku,

c) technicky nespôsobilé na cestnú premávku,26) ak sa na jeho mechanizmoch zistila nebezpečná chyba alebo nebezpečné chyby vyznačené v Protokole o kontrole technického stavu vozidla písmenom „C“.

(3) Nebezpečné chyby podľa § 4 ods. 1 písm. d) zistené pri cestnej technickej kontrole na vozidlách evidovaných v členskom štáte Európskej únie, okrem vozidiel evidovaných na území Slovenskej republiky, v dôsledku ktorých musí byť vozidlo vyradené z cestnej premávky až do času, kým sa chyby neodstránia, kontrolný orgán priebežne oznamuje príslušným úradom členského štátu Európskej únie, v ktorom je vozidlo evidované alebo uvedené do prevádzky, a ministerstvu. Oznámením je kópia správy. Spolu s oznámením sa zasiela aj žiadosť o prijatie opatrení voči tomu, kto zistené chyby zapríčinil.

(4) Výsledok kontroly, vyhodnotenie technického stavu vozidla a závery o technickej spôsobilosti vozidla a o nespôsobilosti vozidla na cestnú premávku musí oprávnená osoba evidovať v informačnom systéme v rozsahu a spôsobom ustanovenými v prílohe č. 1.

(5) Výsledok kontroly, vyhodnotenie technického stavu a závery o technickej spôsobilosti vozidla a technickej nespôsobilosti vozidla na cestnú premávku v sieti staníc technickej kontroly musí ministerstvom poverená organizácia (ďalej len „poverená organizácia“) evidovať v informačnom systéme v rozsahu a spôsobom ustanovenými v prílohe č. 1.

(6) Počnúc dňom, ktorý určí ministerstvo, musí oprávnená osoba a poverená organizácia výsledok kontroly, vyhodnotenie technického stavu vozidla a závery o technickej spôsobilosti vozidla na cestnú premávku evidovať v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu a spôsobom ustanovenými v prílohe č. 2.

(7) Ministerstvo na základe obdržaného oznámenia a žiadosti členského štátu Európskej únie zabezpečí jeho vyrozumenie o prijatých opatreniach v súvislosti s nebezpečnými chybami podľa odseku 3 zistenými cestnou technickou kontrolou vozidla evidovaného v Slovenskej republike v niektorom z členských štátov Európskej únie.

(8) Výsledky cestnej technickej kontroly eviduje kontrolný orgán27) a raz polročne zasiela údaje ministerstvu.

(9) Každé dva roky pred 31. marcom ministerstvo oznámi Európskej komisii údaje za predchádzajúce dva roky, ktoré sa týkajú počtu vozidiel kontrolovaných cestnou technickou kontrolou rozdelených podľa kategórie vozidla a kontrolovaných položiek podľa prílohy č. 16, štátu evidencie vozidla a zaznamenaných nedostatkov. Prvé oznámenie údajov vykoná ministerstvo do 31. marca 2007 za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2006.

§ 5

Vyznačovanie výsledku kontroly

(1) Ak sa vozidlo vyhodnotilo ako technicky spôsobilé na cestnú premávku, výsledok kontroly spolu s lehotou platnosti kontroly podľa § 2 vyznačí kontrolný technik do Protokolu o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla a do Technického preukazu vozidla (časti IV – Kontroly technického stavu motorového – prípojného vozidla). Zároveň lehotu platnosti kontroly vyznačí (perforuje) na kontrolnej nálepke, ktorú nalepí na zadnú tabuľku s evidenčným číslom.

(2) Ak sa vozidlo vyhodnotilo ako dočasne technicky spôsobilé na cestnú premávku, postupuje sa podľa odseku 1 tak, že lehota platnosti kontroly sa vyznačí podľa § 4 ods. 2 písm. b).

(3) Ak sa vozidlo vyhodnotilo ako technicky nespôsobilé na cestnú premávku,26) výsledok kontroly vyznačí kontrolný technik do Protokolu o kontrole technického stavu vozidla bez vyznačenia lehoty podľa § 2. Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla a kontrolná nálepka sa nevyznačuje a nevydáva. Nevykoná sa ani zápis o lehote platnosti kontroly do Technického preukazu vozidla.

(4) Ak sa počas platnosti kontroly poškodí, stratí alebo odcudzí

a) vyznačený Protokol o kontrole technického stavu vozidla alebo Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla,

b) vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka nalepená na zadnú tabuľku s evidenčným číslom,

c) tabuľka s evidenčným číslom opatrená platnou vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou, alebo sa vymení,

stanica technickej kontroly, ktorá vykonala poslednú kontrolu, na základe porovnania identifikačných údajov na vozidle s dokladmi o vozidle7), 8) a s Protokolom o kontrole technického stavu vozidla alebo s Osvedčením o kontrole technického stavu vozidla vydá nový Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla a novú kontrolnú nálepku s vyznačením (perforovaním) pôvodnej lehoty platnosti kontroly, ak sa identifikačné údaje zhodujú a ak na vozidle nie sú viditeľné nebezpečné chyby [§ 4 ods. 1 písm. d)].

§ 6

Doklad o vykonaní kontroly

(1) Dokladom o vykonaní pravidelnej kontroly je vyznačený Protokol o kontrole technického stavu vozidla alebo Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka nalepená na zadnej tabuľke s evidenčným číslom.

(2) Vzor a náležitosti Protokolu o technickej kontrole vozidla pri manuálnom vyznačovaní výsledku kontroly sú v prílohe č. 3 a pri automatizovanom vyznačovaní výsledku kontroly v prílohe č. 4.

(3) Vzor a náležitosti Osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla sú v prílohe č. 5 a vzor a náležitosti kontrolnej nálepky sú v prílohe č. 6.

(4) Vyznačeným Osvedčením o kontrole technického stavu vozidla a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou nalepenou na zadnej tabuľke s evidenčným číslom preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom27) v cestnej premávke splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom.14)

(5) Dokladom o vykonaní kontroly pred schválením technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla na premávku je vyznačený Protokol o kontrole vozidla pred schválením technickej spôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike. Vzor a náležitosti Protokolu o kontrole vozidla pred schválením technickej spôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike sú v prílohe č. 7.

(6) Dokladom o vykonaní zvláštnej kontroly a administratívnej kontroly je vyznačený Protokol o kontrole technického stavu vozidla podľa odseku 1.

(7) Dokladom o vykonaní kontroly na prepravu nebezpečných vecí je vyznačený Protokol o kontrole technického stavu vozidla podľa odseku 1 a Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.1) Vzor a náležitosti Osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí sú v prílohe č. 8.

(8) Dokladom o vykonaní kontroly na vydanie prepravného povolenia je vyznačený Protokol o kontrole technického stavu vozidla podľa odseku 1 a Potvrdenie o kontrole technického stavu vozidla na vydanie prepravného povolenia.2) Vzor a náležitosti Potvrdenia o kontrole technického stavu vozidla na vydanie prepravného povolenia2) sú v prílohe č. 9.

(9) Dokladom o vykonaní opakovanej kontroly je vyznačený doklad podľa odsekov 1 až 8.

(10) Dokladom o vykonaní cestnej technickej kontroly je správa. Do správy sa zapíše aj uloženie blokovej pokuty.27a) Vzor a náležitosti správy sú uvedené v prílohe č. 16. Druhopis správy sa odovzdá vodičovi vozidla.

(11) Prehľady o príjme a výdaji tlačív dokladov uvedených v odsekoch 1 až 8 a o príjme a výdaji kontrolných nálepiek vedie oprávnená osoba spôsobom ustanoveným v prílohe č. 1.

(12) Výrobu, predaj a distribúciu tlačív dokladov uvedených v odsekoch 1 až 8 a kontrolných nálepiek v sieti staníc technickej kontroly zabezpečuje poverená organizácia, ktorá vedie aj evidenciu vyrobených a predaných tlačív dokladov podľa odsekov 1 až 8 a kontrolných nálepiek spôsobom ustanoveným v prílohe č. 1.

§ 7

Podmienky udeľovania oprávnenia na vykonávanie kontroly

Okresný úrad udelí fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe28) (ďalej len „žiadateľ“) oprávnenie na vykonávanie kontroly a prevádzkovanie stanice technickej kontroly (ďalej len „oprávnenie“), ak

a) pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky nebol ministerstvom udelený písomný súhlas na zriadenie stanice technickej kontroly inému žiadateľovi v územnom obvode okresného úradu;

b) v územnom obvode okresného úradu nie je oprávnená osoba vykonávajúca také druhy kontroly technického stavu, o ktorých vykonávanie sa žiadateľ uchádza; udelenie oprávnenia je podmienené vydaním písomného súhlasu ministerstva;29)

c) má predbežný časovo obmedzený (najviac na jeden rok) písomný súhlas okresného úradu na zriadenie stanice technickej kontroly vydaný na základe projektovej dokumentácie odsúhlasenej poverenou organizáciou;

d) v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva najmenej troch kontrolných technikov, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 1, alebo dvoch kontrolných technikov, ak je sám kontrolným technikom;

e) vlastní alebo má v nájme objekt spĺňajúci podmienky pracoviska stanice technickej kontroly podľa § 20 ods. 1 a 2 alebo 1 a 4;

f) vlastní alebo má v nájme meradlá podľa § 20 ods. 3 a 5;

g) je hodnotený podľa § 12 ods. 2 záverom „spĺňa podmienky“.

§ 8

Podmienky udelenia osvedčenia na výkon činnosti kontrolného technika

(1) Osvedčenie na výkon činnosti kontrolného technika (ďalej len „osvedčenie“) možno udeliť fyzickej osobe, ak

a) má spôsobilosť na právne úkony,

b) je bezúhonná,

c) má požadované vzdelanie a odbornú prax,

d) absolvovala základné školenie podľa § 10 a overenie vedomostí a zručnosti záverečnou skúškou podľa § 11 ods. 7 so stupňom hodnotenia „prospel“.

(2) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu nebolo zrušené osvedčenie podľa § 15 ods. 3.

(3) Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou kontrolného technika

a) sa rozumie, ak je súčasne vedúcim stanice technickej kontroly, skončené vysokoškolské vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického alebo dopravného smeru a najmenej šesťročná odborná prax vo vývoji alebo výrobe vozidiel, alebo v prevádzke a opravách vozidiel a vodičský preukaz v rozsahu oprávnenia na vedenie kontrolovaných vozidiel,

b) sa rozumie, ak je súčasne zástupcom vedúceho stanice technickej kontroly, skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického alebo dopravného smeru a najmenej šesťročná odborná prax vo vývoji alebo výrobe vozidiel, alebo v prevádzke a opravách vozidiel a vodičský preukaz v rozsahu oprávnenia na vedenie kontrolovaných vozidiel,

c) sa rozumie skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik alebo v príbuznom odbore, alebo v odbore autoelektrikár a najmenej šesťročná odborná prax vo vývoji alebo výrobe vozidiel, alebo v prevádzke a opravách vozidiel, alebo skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického alebo dopravného smeru a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore a vodičský preukaz v rozsahu oprávnenia na vedenie kontrolovaných vozidiel.

§ 9

Žiadosť o udelenie oprávnenia a osvedčenia

(1) V žiadosti o udelenie oprávnenia a osvedčenia28) žiadateľ uvádza

a) názov (obchodné meno) a sídlo,

b) identifikačné číslo organizácie (IČO),

c) druhy vozidiel, ktorých kontrolu žiada vykonávať; ak žiada o vykonávanie kontroly podľa § 1 ods. 1 písm. b), e) alebo f), musí spĺňať podmienky uvedené v odseku 4,

d) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

e) dátum začatia činnosti a dátum podania žiadosti.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí

a) predbežný písomný súhlas na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 7 písm. c),

b) overený výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra,

c) čestné vyhlásenie30) štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 7 písm. b) a o tom, že odmeny kontrolných technikov nebudú závisieť od výsledkov kontrol,

d) sídlo a opis stanice technickej kontroly vrátane rozmerov, priestorového usporiadania, prístupových komunikácií a odstavných plôch podľa § 20 ods. 1 a 2 alebo 4 a 6,

e) úplný zoznam meradiel a technologického vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 20 ods. 3 a 5,

f) stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stanice technickej kontroly, k jej súladu s územným plánom, s iným verejným záujmom a s ochranou životného prostredia,

g) stanovisko okresného hygienika k zriadeniu stanice technickej kontroly,

h) čestné vyhlásenie30) štatutárneho orgánu o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,31)

i) správu o overení plnenia podmienok podľa § 12 ods. 2.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pre každú fyzickú osobu (§ 8 ods. 1) pripojí

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b) overený doklad o vzdelaní podľa § 8 ods. 3 písm. a), b) alebo c),

c) doklad alebo čestné vyhlásenie30) preukazujúce dĺžku odbornej praxe,

d) overený doklad pracovnej zmluvy,

e) potvrdenie o absolvovaní základného školenia,

f) Zápisnicu o záverečnej skúške s výsledkom hodnotenia podľa § 11 ods. 7,

g) doklad o zaplatení správneho poplatku.32)

(4) K žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 1 ods. 1 písm. b), e) alebo f) žiadateľ pripojí aj

a) doklad o tom, že ku dňu podania žiadosti vykonával kontroly podľa § 1 ods. 1 písm. a), c), d) a g) najmenej tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky,

b) potvrdenie o absolvovaní príslušného zdokonaľovacieho školenia kontrolných technikov podľa § 10,

c) Zápisnicu o záverečnej skúške po absolvovaní zdokonaľovacieho školenia s výsledkom hodnotenia.

Základné školenie a zdokonaľovacie školenie

§ 10

(1) Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. a) až c), môže ako kontrolný technik vykonávať kontrolu až po absolvovaní základného školenia, vykonaní záverečnej skúšky a udelení osvedčenia.

(2) Obsahom základného školenia je oboznámiť sa

a) s právnymi predpismi upravujúcimi vykonávanie kontrol, s organizáciou vykonávania kontrol, sieťou staníc technickej kontroly a rámcovo so systémom riadenia tejto siete,

b) so spoločenským významom činnosti kontrolných technikov a s právnymi a ekonomickými dôsledkami záverov ich činnosti,

c) s metódami a metodikami používanými pri vykonávaní kontrol,

d) s vplyvom zmien technického stavu vozidiel na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, na životné prostredie a na ekonomiku premávky,

e) s konštrukciou a funkciou meradiel a technických prostriedkov používaných pri vykonávaní kontrol,

f) s praktickým vykonávaním kontrol na kontrolnej linke, vyhodnocovaním a vyznačovaním výsledku kontrol do príslušných dokladov,

g) s vedením informačného systému oprávnenou osobou a poverenou organizáciou,

h) s organizáciou metrologického zabezpečenia meradiel používaných pri vykonávaní kontrol.

(3) Základné školenie trvá spravidla tri týždne a tematicky je rozdelené do 120 vyučovacích hodín, z toho je 62 hodín teoretickej výučby, 10 hodín odbornej konzultácie, 32 hodín praktického výcviku na kontrolných linkách a 16 hodín na overenie vedomostí. Základné školenie organizuje a vykonáva poverená organizácia, ktorá zároveň vedie údaje o školení v informačnom systéme.

(4) Po absolvovaní základného školenia preukazuje fyzická osoba odbornú spôsobilosť záverečnou skúškou z teoretických a praktických vedomostí a zo zručnosti pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom (ďalej len „skúšobná komisia“).

(5) Cieľom zdokonaľovacieho školenia kontrolného technika je získať osvedčenie, ktoré oprávňuje vykonávať kontrolu podľa § 1 ods. 1 písm. b), e) a f). Obsahom zdokonaľovacieho školenia je oboznámenie kontrolného technika

a) s právnymi predpismi upravujúcimi schvaľovanie technickej spôsobilosti jednotlivých vozidiel a schvaľovanie technickej spôsobilosti jednotlivých vozidiel po prestavbe alebo

b) s predpismi upravujúcimi kontrolu na prepravu nebezpečných vecí1), alebo

c) s predpismi upravujúcimi vydanie prepravného povolenia.2)

(6) Zdokonaľovacie školenie trvá spravidla týždeň a tematicky je rozdelené do 40 vyučovacích hodín, z toho je 28 hodín teoretickej výučby, 12 hodín praktického výcviku a ďalších osem hodín na overenie vedomostí. Zdokonaľovacie školenie organizuje a vykonáva poverená organizácia, ktorá zároveň vedie údaje o školení v informačnom systéme.

(7) Po absolvovaní zdokonaľovacieho školenia preukazuje kontrolný technik odbornú spôsobilosť záverečnou skúškou z teoretických a praktických vedomostí a zo zručnosti pred skúšobnou komisiou.

§ 11

(1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručnosti pri vykonávaní kontroly, meraní a hodnotení technického stavu vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy, pri metrologickom zabezpečení používaných meradiel, vedení informačného systému, ako aj schopnosť uplatniť ich pri vykonávaní kontroly.

(2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a) dokladom o vzdelaní a dokladom o odbornej praxi podľa § 8 ods. 3,

b) záverečnou skúškou skladajúcou sa z písomnej časti a praktickej časti.

(3) Obsahom písomnej časti záverečnej skúšky je formou testu preukázať vedomosti o

a) právnych predpisoch upravujúcich vykonávanie kontroly,

b) vplyve zmien technického stavu vozidla a jeho súčastí, výstroja a výbavy na bezpečnosť cestnej premávky a na životné prostredie,

c) metódach a metodikách používaných pri vykonávaní kontroly,

d) funkciách, konštrukcii a údržbe meradiel a prostriedkov používaných pri kontrole,

e) vyhodnocovaní a vyznačovaní výsledkov kontroly do príslušných dokladov a jej evidovaní v informačnom systéme.

(4) Obsahom praktickej časti záverečnej skúšky je prakticky a ústne overiť technické vedomosti a zručnosť pri používaní meradiel a prostriedkov, najmä so zameraním na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov kontrol do príslušných dokladov.

(5) Výsledok písomnej časti záverečnej skúšky hodnotí skúšobná komisia bodovaním jednotlivých skúšobných otázok testu podľa týchto stupňov:

a) „prospel“, ak fyzická osoba pri skúške dosiahla najmenej 80 % dosiahnuteľného bodového hodnotenia,

b) „neprospel“, ak fyzická osoba pri skúške dosiahla menej ako 80 % dosiahnuteľného bodového hodnotenia.

(6) Výsledok praktickej časti záverečnej skúšky hodnotí skúšobná komisia hlasovaním stupňom „prospel“ alebo stupňom „neprospel“.

(7) Záverečná skúška sa hodnotí stupňom „prospel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 5 a 6 skúšobná komisia hodnotila stupňom „prospel“.

(8) Ak fyzická osoba bola z niektorej časti záverečnej skúšky hodnotená stupňom „neprospel“, môže požiadať okresný úrad o opakovanie tejto časti skúšky. Žiadosť možno podať najskôr jeden mesiac odo dňa vykonania záverečnej skúšky a najneskôr do šiestich mesiacov po skončení základného školenia. Ďalšiu opakovanú skúšku možno vykonať až po absolvovaní nového základného školenia.

(9) O výsledku oboch častí záverečnej skúšky vyhotoví skúšobná komisia Zápisnicu o skúške, ktorú do 14 dní doručí okresnému úradu.28) Vzor a náležitosti Zápisnice o skúške sú v prílohe č. 10.

(10) Skúšobný protokol vedie skúšobná komisia, ktorá doň zapisuje výsledok záverečnej skúšky. Skúšobný protokol obsahuje

a) poradové číslo,

b) meno, priezvisko (titul), dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá sa podrobila záverečnej skúške,

c) dátum vykonania záverečnej skúšky,

d) hodnotenie podľa odsekov 5 až 7,

e) mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie.

(11) Pri preukazovaní odbornej spôsobilosti, vykonávaní praktickej skúšky a hodnotení výsledku záverečnej skúšky zo zdokonaľovacieho školenia sa postupuje podľa odsekov 5 až 10.

§ 12

Overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia

(1) Splnenie podmienok žiadateľa na udelenie oprávnenia overuje poverená organizácia na základe údajov a dokladov uvedených v žiadosti podľa § 9 ods. 1 až 4. Náklady spojené s overením hradí žiadateľ.

(2) O výsledku overenia spracuje poverená organizácia písomnú správu v troch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie bezodkladne doručí žiadateľovi, druhé okresnému úradu. Overenie sa hodnotí záverom „spĺňa podmienky“ alebo „nespĺňa podmienky“. Vzor písomnej správy o overení splnenia podmienok na udelenie oprávnenia je v prílohe č. 11.

§ 13

Oprávnenie

Okresný úrad udelí oprávnenie žiadateľovi, ktorý bol hodnotený záverom „spĺňa podmienky“ a preukázal splnenie ostatných podmienok podľa § 7. Vzor a náležitosti oprávnenia sú v prílohe č. 12.

§ 14

Osvedčenie

Okresný úrad udelí osvedčenie fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 a pri záverečnej skúške bola hodnotená stupňom „prospel“. Fotokópiu osvedčenia zašle do 14 dní poverenej organizácii. Osvedčenie platí päť rokov odo dňa udelenia. Vzor a náležitosti osvedčenia sú v prílohe č. 13.

§ 15

Zmena alebo zrušenie oprávnenia alebo osvedčenia a predĺženie platnosti osvedčenia

(1) Rozsah oprávnenia alebo osvedčenia možno zmeniť, ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu jeho rozsahu. Na rozšírenie rozsahu oprávnenia alebo osvedčenia sa primerane vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky.

(2) Oprávnenie alebo osvedčenie možno zrušiť alebo jeho obsah zmeniť, ak

a) oprávnená osoba neoznámi zmenu údajov podľa § 9 ods. 1 až 3,

b) oprávnená osoba nemôže prechodne riadne vykonávať kontrolu,

c) oprávnená osoba alebo kontrolný technik preukázateľne opakovane vykonával kontrolu v rozpore s touto vyhláškou,

d) orgány vykonávajúce štátny dozor33) zistili dôvody na zrušenie alebo na zmenu oprávnenia alebo osvedčenia.

(3) Oprávnenie alebo osvedčenie sa zruší, ak oprávnená osoba alebo kontrolný technik

a) nemôže trvalo vykonávať kontrolu,

b) je právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

c) získal oprávnenie alebo osvedčenie na základe vedome uvedených nesprávnych údajov v žiadosti,

d) neabsolvuje doškoľovanie podľa § 18 alebo nové overenie plnenia podmienok podľa § 19,

e) sa preukázateľne stal zaujatým,

f) preukázateľne umožnil neoprávnené použitie tlačiva Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí,1) Potvrdenie o kontrole technického stavu vozidla na vydanie prepravného povolenia2) alebo kontrolnej nálepky.

(4) Platnosť osvedčenia sa predĺži, ak

a) oprávnená osoba najneskôr do 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia požiada o predĺženie jeho platnosti,

b) kontrolný technik absolvoval doškoľovanie podľa § 18 ods. 2 a pri záverečnej skúške podľa § 11 ods. 4 až 8 bol hodnotený stupňom „prospel“.

§ 16

Zánik oprávnenia alebo osvedčenia

(1) Oprávnenie zaniká

a) zrušením alebo zánikom stanice technickej kontroly,

b) smrťou alebo skončením pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu kontrolných technikov, alebo uplynutím lehoty platnosti ich osvedčenia.

(2) Osvedčenie zaniká

a) smrťou kontrolného technika,

b) uplynutím lehoty platnosti osvedčenia (§ 14), ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie podľa § 15 ods. 4 písm. a), § 9 ods. 1 písm. a) až d), § 9 ods. 2 písm. b) až g), zmenou ďalších údajov týkajúcich sa kontrolných technikov, stratou bezúhonnosti kontrolného technika alebo spôsobilosti na právne úkony [§ 8 ods. 1 písm. a) a b)].

§ 17

Oznamovanie zmien údajov

Oprávnená osoba do 30 dní od vzniku zmeny oznamuje okresnému úradu zmenu údajov a dokladov uvedených v § 7 písm. d) až f), § 9 ods. 1 písm. a) až d), § 9 ods. 2 písm. a) až h) a zmeny ďalších údajov týkajúcich sa kontrolných technikov [§ 8 ods. 1 písm. a) až d)].

§ 18

Doškoľovanie

(1) Na predĺženie platnosti osvedčenia organizuje a vykonáva doškoľovanie kontrolných technikov poverená organizácia.

(2) Doškoľovanie trvá spravidla tri dni a je zamerané obdobne ako základné školenie podľa § 10 ods. 2 písm. a) až h). O absolvovaní záverečnej skúšky z doškoľovania vyhotoví skúšobná komisia Zápisnicu o skúške, ktorú poverená organizácia zasiela okresnému úradu (§ 11 ods. 9).

§ 19

Nové overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia

Stanica technickej kontroly sa musí podrobiť novému overeniu splnenia podmienok na udelenie oprávnenia,

a) ak sa zásadne zmenili všeobecne záväzné právne predpisy a technické predpisy súvisiace s vykonávaním kontroly technického stavu vozidiel,

b) ak pri kontrole plnenia podmienok na udelenie oprávnenia (§ 7) okresný úrad zistil dôvody na vykonanie nového overenia,

c) ak to navrhne poverená organizácia alebo orgány oprávnené vykonávať štátny dozor.

§ 20

Priestorové a technické vybavenie stanice technickej kontroly

(1) Stanica technickej kontroly musí mať oddelené a označené priestory určené na

a) prijímaciu kanceláriu,

b) kanceláriu vedúceho stanice technickej kontroly,

c) kanceláriu kontrolných technikov s najmenšou pôdorysnou plochou 5 m2 na jedného kontrolného technika,

d) čakáreň pre návštevníkov nadväzujúcu na prijímaciu kanceláriu,

e) hygienické zariadenie pre návštevníkov a zamestnancov stanice technickej kontroly.

(2) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly vykonávajúcej kontroly vozidiel kategórie L, M1, N1, O1, O215) vrátane vstupného a výstupného priestoru musí mať minimálne

a) vnútornú dĺžku 33,0 m, ak má štyri kontrolné pracoviská, alebo 25,0 m, ak má tri kontrolné pracoviská,

b) vnútornú šírku 5,0 m,

c) vnútornú výšku 3,4 m alebo 4,6 m pri použití vozidlového zdviháka,

d) vnútornú šírku brán 2,8 m,

e) vnútornú výšku brán 3,1 m,

f) podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom na kontrolnej linke.

(3) Kontrolná linka stanice technickej kontroly vykonávajúcej kontrolu podľa odseku 2 musí byť vybavená technologickým vybavením a týmito meradlami:

a) pracovnou jamou alebo zdvihákom,

b) zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po celej dĺžke kontrolnej linky alebo odsávacím zariadením s rovnocenným účinkom,

c) zariadením na kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách s možnosťou dohusťovania,

d) zariadením na kontrolu zásuvky ťažného zariadenia alebo elektrickou skúšačkou,

e) prístrojom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), kyslíka (O2) a nespálených uhľovodíkov (HC) vo výfukových plynoch (štvorzložkový analyzátor výfukových plynov s indikáciou hodnoty lambda),

f) prístrojom na meranie opacity (dymivosti) výfukových plynov (opacitometer),

g) prístrojom na meranie teploty oleja v motore a prístrojom na meranie otáčok motora,

h) prístrojom na meranie teploty varu brzdovej kvapaliny,

i) zariadením na nadvihnutie nápravy vozidla,

j) zariadením na kontrolu hádzavosti kolies a kontrolu geometrie riadenej nápravy vozidla,

k) prístrojom na kontrolu nastavenia svetlometov,

l) valcovou skúšobňou bŕzd s prístrojom na meranie ovládacej sily (pedometrom),

m) meradlom na kontrolu vonkajšieho hluku vozidla s kalibrátorom,

n) potrebným počtom indikátorov na zisťovanie prítomnosti plynu pri kontrole technického stavu vozidla poháňaného stlačeným plynom (CNG) alebo skvapalneným ropným plynom (LPG) zodpovedajúcim podmienkam ustanoveným osobitným predpisom,34)

o) rozvodom stlačeného vzduchu s tlakom 0,8 MPa,

p) meračským oceľovým pásmom.

(4) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly vykonávajúcej kontrolu vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, OT1 až OT415) alebo vozidiel všetkých kategórií15) musí mať vrátane vstupného a výstupného priestoru minimálne

a) vnútornú dĺžku 42,0 m,

b) vnútornú šírku 6,0 m,

c) vnútornú výšku 4,6 m,

d) vnútornú šírku brán 3,5 m,

e) vnútornú výšku brán 4,3 m,

f) podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom na kontrolnej linke.

(5) Kontrolná linka stanice technickej kontroly vykonávajúcej kontrolu vozidiel podľa odseku 4 musí byť okrem meradiel a technologického vybavenia podľa odseku 3 vybavená aj

a) zariadením na kontrolu vôle v zavesení a uložení kolies,

b) rozvodom stlačeného vzduchu s tlakom 1,0 MPa,

c) manometrom na meranie ovládacieho tlaku vzduchu,

d) meradlom na kontrolu opotrebenia čapov zariadení na spájanie vozidiel.

(6) Kontrolná linka stanice technickej kontroly vykonávajúcej kontrolu vozidiel kategórie N2, N3, M2, M3, O3, O4, T, a OT1 až OT415) musí byť vybavená zariadeniami podľa odsekov 3 a 5 s výnimkou odseku 3 písm. e).

(7) Prístupové a vnútorné komunikácie stanice technickej kontroly vrátane odstavných plôch a prevádzkových priestorov musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.35)

§ 21

Pečiatka, označenie, zoznam

(1) Výrobu, predaj a evidenciu pečiatok prideľovaných oprávneným osobám zabezpečuje poverená organizácia. Vzor odtlačku pečiatky je v prílohe č. 14.

(2) Pred začatím vykonávania kontroly oprávnená osoba označí pracovisko stanice technickej kontroly ustanoveným spôsobom. Vzor označenia je v prílohe č. 15.

(3) Oprávnené osoby a kontrolní technici sa zapisujú do zoznamu, ktorý vedie poverená organizácia. Oprávnenú osobu alebo kontrolného technika, ktorých oprávnenie alebo osvedčenie bolo zrušené alebo zaniklo, poverená organizácia vyčiarkne zo zoznamu.

Spoločné a prechodné ustanovenia

§ 22

(1) Pod prvým prihlásením vozidla do evidencie16) sa na účely tejto vyhlášky rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa spravidla vyznačuje v Technickom preukaze vozidla. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. júl roku výroby vozidla.

(2) Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v Technickom preukaze nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. júl roku výroby vozidla.

(3) Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z kódového číselného a písmenového identifikačného označenia výrobcu a typu vozidla VIN.

§ 23

Ak vozidlo uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) nebolo podrobené pravidelnej kontrole alebo už nemá platný doklad o kontrole a od jeho prvého prihlásenia do evidencie16) uplynula lehota ustanovená na vykonanie kontroly, držiteľ vozidla je povinný bez vyzvania zabezpečiť vykonanie pravidelnej kontroly po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky v lehote

a) šiestich mesiacov, ak bolo vozidlo prihlásené do evidencie16) do 31. augusta 1977,

b) dvanástich mesiacov, ak bolo vozidlo prihlásené do evidencie16) od 1. septembra 1977 do 31. augusta 1984,

c) osemnástich mesiacov, ak bolo vozidlo prihlásené do evidencie16) od 1. septembra 1984 do 31. augusta 1991,

d) dvadsiatich mesiacov, ak bolo vozidlo prihlásené do evidencie16) od 1. septembra 1991.

§ 24

(1) Doterajšie tlačivá Protokol o technickej kontrole vozidla, Protokol o technickej kontrole vozidla pred schválením technickej spôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, kontrolné nálepky a označenia pracovísk staníc technickej kontroly možno používať do 31. marca 1998.

(2) Vodič vozidla evidovaného v Slovenskej republike v trvalej premávke, ktoré bolo podrobené kontrole pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, preukazuje kontrolným orgánom v cestnej premávke27) splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom14) platným Protokolom o kontrole technického stavu vozidla alebo časovo obmedzeným platným Osvedčením o evidencii vozidla (Osvedčením o technickom preukaze) a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou.

(3) Na stanice technickej kontroly zriadené pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa nevzťahuje ustanovenie § 20 ods. 1, 2, 4 a 7.


Záverečné ustanovenia

§ 24a

Touto vyhláškou sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 17.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Ján Jasovský v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

INFORMAČNÝ SYSTÉM

1. Príjem a výdaj tlačív Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla a kontrolných nálepiek

Oprávnená osoba (stanica technickej kontroly)

Oprávnená osoba (stanica technickej kontroly) vedie Knihu príjmu a výdaja tlačív Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla a kontrolných nálepiek. Do Knihy príjmu a výdaja tlačív zapisuje

a) počet prijatých tlačív Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla a kontrolných nálepiek s uvedením ich série a evidenčných čísiel, dátum príjmu, meno a podpis osoby určenej oprávnenou osobou,

b) počet vydaných tlačív Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla a nalepených kontrolných nálepiek počas jednej pracovnej zmeny s uvedením ich série a evidenčných čísiel, dátum a podpis kontrolného technika, ktorý vydal tlačivá a nalepil kontrolnú nálepku, a kontrolného technika vykonávajúceho funkciu vedúceho alebo zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly, ktorý vykonal uzávierku po skončení pracovnej zmeny.

Oprávnená osoba (stanica technickej kontroly) vykonáva v Knihe príjmu a výdaja tlačív polročne (v bežnom kalendárnom roku) uzávierku príjmu a výdaja tlačív Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla a kontrolných nálepiek. V uzávierke uvedie počty prijatých a vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich série a evidenčných čísiel v sledovanom polroku. Polročnú uzávierku vykonáva osoba určená oprávnenou osobou, ktorá osvedčí správnosť údajov svojím podpisom. Zostatok nevydaných tlačív a nenalepených kontrolných nálepiek po uzávierke tvorí prenos do príjmu nasledujúceho polroka.

Kniha príjmu a výdaja tlačív musí obsahovať názov a sídlo oprávnenej osoby (stanice technickej kontroly), podpis jej štatutárneho orgánu, odtlačok pečiatky oprávnenej osoby (stanice technickej kontroly), dátum jej založenia, počet listov a mená kontrolných technikov. Po zapísaní celej knihy sa uvedie dátum skončenia zápisov. Na skončenie zápisov platia obdobné podmienky ako na vykonávanie polročnej uzávierky. Knihu príjmu a výdaja tlačív oprávnená osoba (stanica technickej kontroly) archivuje päť rokov.

Ak sa manipuláciou tlačivo alebo kontrolná nálepka poškodí alebo znehodnotí, kontrolný technik alebo osoba určená oprávnenou osobou na vedenie Knihy príjmu a výdaja tlačív o tom vykoná zápis do Knihy príjmu a výdaja tlačív. V zápise uvedie predmet, dôvod poškodenia alebo znehodnotenia, dátum a podpis. Poškodené tlačivo Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla alebo kontrolnú nálepku uschová. Oprávnená osoba (stanica technickej kontroly) vždy polročne odovzdá poškodené alebo znehodnotené tlačivá a kontrolné nálepky s uvedením dôvodu a dátumu ich poškodenia alebo znehodnotenia poverenej organizácii, ktorá vykoná ich skartáciu.

Osoby určené oprávnenou osobou na vedenie Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek musia zabezpečiť ich úschovu tak, aby ich nebolo možné ukradnúť alebo zneužiť.

Poverená organizácia

Poverená organizácia vedie Knihu príjmu a výdaja tlačív Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla a kontrolných nálepiek v rámci celej siete staníc technickej kontroly. Do Knihy príjmu a výdaja tlačív zapisuje

a) počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich série a evidenčných čísiel, dátum príjmu a podpis osoby určenej štatutárnym zástupcom poverenej organizácie,

b) počet vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich série a evidenčných čísiel, dátum výdaja, názov, sídlo a označenie oprávnenej osoby (stanice technickej kontroly), ktorá ich prijala, s podpisom osoby určenej na ich prevzatie oprávnenou osobou.

Poverená organizácia vykonáva v Knihe príjmu a výdaja tlačív polročne (v bežnom kalendárnom roku) uzávierky príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek obdobným spôsobom ako oprávnená osoba (stanica technickej kontroly).

Kniha príjmu a výdaja tlačív musí obsahovať obdobné údaje ako Kniha príjmu a výdaja tlačív vedená oprávnenou osobou. Založenie Knihy príjmu a výdaja tlačív, skončenie záznamov v nej a jej archiváciu poverená organizácia vykonáva obdobným spôsobom ako oprávnená osoba.

2. Zhromažďovanie a spracovávanie údajov o kontrolách technického stavu vozidiel

Oprávnená osoba (stanica technickej kontroly)

Oprávnená osoba (stanica technickej kontroly) po vykonaní kontroly technického stavu vozidla vyznačenú kópiu Protokolu o kontrole technického stavu vozidla archivuje štyri roky po vykonaní kontroly technického stavu vozidla. O kontrolách technického stavu vozidiel vedie oprávnená osoba Evidenčnú knihu kontrol technického stavu vozidiel (ďalej len „evidenčná kniha“), ktorá musí obsahovať

a) poradové číslo,

b) číslo protokolu,

c) druh kontroly technického stavu vozidla,

d) evidenčné číslo vozidla,

e) továrenskú značku a typ vozidla,

f) dátum vykonania kontroly technického stavu vozidla,

g) číslo protokolu z predchádzajúcej kontroly, ak ide o opakovanú kontrolu,

h) hodnotenie kontroly technického stavu vozidla (spôsobilé, dočasne spôsobilé, nespôsobilé),

i) identifikačné údaje kontrolného technika,

j) spôsob platby,

k) sériu a evidenčné číslo Osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla,

l) sériu a evidenčné číslo kontrolnej nálepky,

m) rok výroby vozidla,

n) meno a priezvisko alebo názov držiteľa vozidla, jeho trvalý pobyt alebo sídlo.

Evidenčná kniha musí ďalej obsahovať dátum jej založenia, počet listov, názov a sídlo oprávnenej osoby (stanice technickej kontroly), podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, mená a priezviská kontrolných technikov. Po vypísaní evidenčnej knihy sa uvedie dátum skončenia záznamov. Evidenčnú knihu archivuje oprávnená osoba päť rokov.

Oprávnená osoba mesačne spracováva súhrn údajov uvedených v evidenčnej knihe pod písmenami b) až f), h), m) a n), ktorý zasiela do 15. dňa nasledujúceho mesiaca okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa vozidla.

Oprávnená osoba zároveň mesačne spracováva súhrn údajov v rozsahu uvedenom na vzore tlačiva Štatistický prehľad o kontrolách technického stavu vozidiel, ktorý je súčasťou tejto prílohy, a do 15. dňa nasledujúceho mesiaca ho zasiela poverenej organizácii.

Poverená organizácia

Poverená organizácia vyhodnocuje prijaté štatistické údaje o kontrolách technického stavu vozidiel a spracuje súhrn údajov získaných z celej siete staníc technickej kontroly, ktorý polročne zasiela ministerstvu na účely výkonu štátneho dozoru nad činnosťou staníc technickej kontroly v Slovenskej republike.

VZOR

Štatistický prehľad o kontrolách technického stavu vozidiel

Príloha č. 2 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

AUTOMATIZOVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Automatizovaný informačný systém siete staníc technickej kontroly je decentralizovaný viacstupňový informačný systém. Pracovisko stanice technickej kontroly musí byť vybavené aspoň jedným personálnym počítačom PC AT s takouto minimálnou konfiguráciou:

a) procesor 486 alebo výkonnejší typ procesora,
b) operačná pamäť minimálne 4 MB (v sieťovom zapojení 8 MB),
c) disketová jednotka 3,5" - 1,44 MB,
d) operačný systém MS DOS 6.2 (prípadne W 3.1, W 95),
e) pevný disk minimálne 200 MB voľných pre túto aplikáciu.

Konfigurácia a softwarové vybavenie staníc technickej kontroly sa musí prekonzultovať s poverenou organizáciou. Počítač musí byť vo vyhotovení pre prostredie, v ktorom sa bude používať. V blízkosti jeho inštalácie nesmie byť prevádzka s otrasmi, so zdrojmi intenzívnych magnetických polí a vysokofrekvenčného žiarenia. V prípade, že sieťový rozvod kolíše mimo prípustných medzí, odporúča sa doplniť počítač o stabilizátor napätia.

Údaje pre automatizovaný informačný systém staníc technickej kontroly sa čerpajú z uložených protokolov o kontrole technického stavu vozidla. V rámci tohto systému sa pracuje s týmito údajmi:

a) číslo protokolu,

b) číslo stanice technickej kontroly,

c) dátum kontroly technického stavu vozidla,

d) druh kontroly technického stavu vozidla,

e) druh a kategória vozidla,

f) značka a typ vozidla,

g) číslo podvozku a motora vozidla,

h) evidenčné číslo vozidla,

i) rok výroby vozidla,

j) súbor zistených chýb (A, B, C),

k) hodnotenie výsledku technickej kontroly z hľadiska spôsobilosti vozidla na ďalšiu premávku,

l) záznam o vydaní kontrolnej nálepky, jej séria a evidenčné číslo,

m) termín nasledujúcej kontroly technického stavu vozidla,

n) evidenčné číslo technika, ktorý kontrolu technického stavu vozidla vykonal,

o) séria a evidenčné číslo Osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla,

p) ďalšie technické údaje potrebné na štatistické spracovanie výsledkov kontrol technického stavu vozidla (napr. kód motora, namerané hodnoty).

Údaje potrebné pre automatizovaný informačný systém sa musia z jednotlivých staníc technickej kontroly zasielať poverenej organizácii v jednotnom formáte a štruktúre na disketách alebo pomocou modemu do 10 dní nasledujúceho mesiaca po vykazovanom období.

Počas nábehu automatizovaného informačného systému v celej sieti staníc technickej kontroly, ktorú určí ministerstvo, sa poverenej organizácii zasiela Štatistický prehľad o kontrolách technického stavu vozidiel uvedený v prílohe č. 1. V prípade, že stanica technickej kontroly je už vybavená funkčným automatizovaným informačným systémom, zasiela sa poverenej organizáci Štatistický prehľad o kontrolách technického stavu vozidiel uvedený v tejto prílohe.

Automatizovaný informačný systém na úrovni pracoviska stanice technickej kontroly musí obsahovať všetky údaje uvedené v evidenčnej knihe podľa prílohy č. 1 a umožňovať automatické spracovanie údajov zasielaných okresným úradom podľa prílohy č. 1.

Poverená organizácia vyhodnocuje štatistické údaje o kontrolách technického stavu vozidiel a spracováva ich súhrn v rámci celej siete staníc technickej kontroly, ktorý polročne zasiela ministerstvu. Vyhodnotené údaje zo siete staníc technickej kontroly centrálne využívajú orgány štátnej správy na analytickú činnosť, štatistické účely a výkon štátneho dozoru nad technickým stavom vozidiel.

V Z O R

Štatistický prehľad o kontrolách technického stavu vozidiel - list 1 a 2

Príloha č. 3 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

Protokol o kontrole technického stavu vozidla - príloha č. 3

Príloha č. 4 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

Protokol o kontrole technického stavu vozidla - príloha č. 4

Príloha č. 5 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla

Príloha č. 6 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

KONTROLNÁ NÁLEPKA, VYHOTOVENIE, VYZNAČOVANIE A NALEPOVANIE

Vyhotovenie kontrolnej nálepky

mierka 1,5 : 1

Obrázok 06-1


Kontrolná nálepka je označená sériou, ktorá sa skladá z označenia „SKA" a šesťmiestneho evidenčného čísla. Po naplnení série „SKA" nasledujú série „SKB" až „SKZ".

Rozmery: výška kontrolnej nálepky 37 mm,

šírka kontrolnej nálepky 32 mm

priemery kružníc 27 mm, 17 mm, 7 mm,

výška číslic 1 až 12 (označenie mesiaca) 3 mm,

výška číslic (označenie roku) 1,5 mm,

výška symbolu (písmen) „TK" 3 mm,

výška písmen a číslic označenia série a evidenčného čísla 3 mm.

Farby: podklad (okraj) označenia biely,

pole nálepky červené,

stredový kruh a veľký kruhový výsek žlté,

kružnice, úsečky, číslice a symbol (písmená) „TK" čierne.

Vyznačovanie

Vyznačovanie lehoty platnosti kontroly technického stavu vozidla: na vonkajšom medzikruží sa dierkovacími kliešťami vyznačuje mesiac a na vnútornom medzikruží rok.

Nalepovanie

Kontrolná nálepka sa lepí na zadnú tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ak je

- jednoriadková tabuľka, do hornej polovice medzery za prvou skupinou písmen,

- dvojriadková tabuľka, v hornom riadku, do ľavej polovice medzery za prvou skupinou písmen.

Obrázok 06-2

Obrázok 06-3

Platnosť

1. Kontrolné nálepky majú platnosť po dobu na nich vyznačenú.

2. Doterajšie kontrolné nálepky ostávajú v platnosti do doby na nich vyznačenej.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

Protokol o kontrole vozidla pred schválením technickej spôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách

Príloha č. 8 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

Vzor 08-1

Príloha č. 9 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

Vzor 09-1

Potvrdenie sa musí vydať v anglickom alebo v nemeckom jazyku.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

Zápisnica o skúške

Príloha č. 11 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

V Z O R

Správa o overení splnenia podmienok na udelenie oprávnenia

Príloha č. 12 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

Oprávnenie na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel

Príloha č. 13 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel

Príloha č. 14 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

Vzor odtlačku pečiatky oprávnenej osoby (stanice technickej kontroly)

Vzor 14-1

Príloha č. 15 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

Vzor označenia oprávnenej osoby (stanice technickej kontroly)

Vzor 15-1

Označenie oprávnenej osoby (pracoviska stanice technickej kontroly) má rozmer 600 x 600 mm, farby zodpovedajú farebnému vyhotoveniu kontrolnej nálepky rozšírenému o rámik a nápis vyhotovený v zelenej farbe.

Príloha č. 16 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

SPRÁVA O CESTNEJ KONTROLE TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI

Vzor 16-1

Príloha č. 17 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

Touto vyhláškou sa transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov pre premávku na pozemných komunikáciách Spoločenstva, Ú. v. ES, L 203, uverejnená dňa 10. augusta 2000, s. 0001 - 0008.

2. Smernica Komisie 2003/26/ES z 3. apríla 2003, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES z hľadiska obmedzovačov rýchlosti a výfukových emisií úžitkových vozidiel, Ú. v. EÚ, L 90, uverejnená dňa 8. apríla 2003, s. 0037 – 0040.

Revidované preklady týchto smerníc sa nachádzajú v databáze prekladov Centrálnej prekladateľskej jednotky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), príloha B.

2) Európska konferencia ministrov dopravy CEMT/ECMT.

3) § 107 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

4) § 107 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

5) § 113 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

6) § 95 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

7) § 108 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

8) § 93 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

9) § 82 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.

10) § 85 ods. 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.

11) § 100 ods. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.

12) § 3 a § 9 až 11 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii v znení neskorších predpisov.

13) § 3 ods. 1 písm. b) a § 6 a 7 zákona č. 505/1990 Zb.

13a) § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 90/2003 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel.

13b) § 8 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 90/2003 Z. z.

13c) § 126 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

13d) § 93 a 108 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 405/2000 Z. z.

13e) § 2 písm. ap) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

13f) § 107 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej repuliky č. 315/1996 Z. z.

13g) § 5 ods. 5, 6 a 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 90/2003 Z. z.

13h) § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 90/2003 Z. z.

14) § 107 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

15) § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.

16) § 115 ods. 1 písm. g) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

17) § 37 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

18) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.

19) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon).

20) § 19 ods. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov.

21) § 21 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

22) § 6 až 95 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.

23) Príloha č. 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.

24) § 109 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

25) § 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

26) § 110 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.

27) § 65 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

27a) § 120 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. a § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

28) § 107 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

29) § 113 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

30) § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

31) § 107 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

32) Položka č. 5 písm. a) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

33) § 117 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/ 1996 Z. z.

34) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.

35) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb.